Przejdź do treści
Na zdjęciu grupa ludzi oglądająca sprzęt badawczy

Studia - ciąg dalszy

W drodze po nowe kompetencje i tytuł magistra

Żeby rozpocząć studia II stopnia (magisterskie), musisz być absolwentem uczelni (niekoniecznie Politechniki Warszawskiej) z dyplomem licencjata lub inżyniera i wziąć udział w rekrutacji. Studia te, w zależności od kierunku, trwają trzy lub cztery semestry. Część rozpoczyna się od października (semestr zimowy), a inne od lutego (semestr letni). Możesz studiować w Warszawie i w Płocku, stacjonarnie lub niestacjonarnie.

To możesz studiować

Studia II stopnia
spis alfabetyczny

Realizujesz taki sam program jak na studiach stacjonarnych. Program studiów uwzględnia szeroki kontekst potrzeb współczesnego rynku pracy i konieczność sprostania jego wyzwaniom.
Będziesz zdobywać wiedzę i kompetencje przede wszystkim z nauk prawnych. Poznasz zagadnienia prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego czy prawa gospodarczego. Program studiów uwzględnia szeroki kontekst potrzeb współczesnego rynku pracy i konieczność sprostania jego wyzwaniom.
W czasie studiów będziesz realizować głównie złożone projekty architektoniczne i bardziej złożone plany urbanistyczne.
Studia w języku angielskim na specjalności Architecture for Society of Knowledge. Będziesz się tu konfrontować ze współczesnymi uwarunkowaniami społecznymi i kulturowymi przy jednoczesnym pełnym wykorzystaniu nowych technologii.
W programie znajdziesz znacznie więcej treści abstrakcyjnych niż na studiach I stopnia. Będziesz rozwijać wiedzę i umiejętności z informatyki oraz elektroniki.
Rozszerzysz wiedzę zdobytą na pierwszym stopniu studiów oraz przygotujesz się do rozwiązywania problemów o charakterze badawczym i naukowym.
Kompetencje zdobywasz poprzez zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, dobraną do Twoich zainteresowań i prowadzoną pod opieką naukową (to studia w modelu tutorskim).
Studia są realizowane przez Internet. Zdobywasz tu kompetencje przede wszystkim w zakresie projektowania urządzeń i nowoczesnych systemów automatyki oraz tworzenia kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przemysłu.
Rozszerzysz swoją wiedzę z informatyki, automatyki, robotyki i technik wytwarzania.
Zdobędziesz wszechstronną ogólną wiedzę z biogospodarki oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności jej stosowania w zakresie biogospodarki w inżynierii środowiska.
Twój plan zajęć będzie się składał z części ogólnej (wspólnej dla całego kierunku i obejmującej tematy kluczowe dla każdego biotechnologa) oraz z części specjalistycznej (różnej dla różnych specjalności).
Na studiach II stopnia po angielsku zdobędziesz szczegółową wiedzę z zakresu biotechnologii stosowanej (w ramach specjalności Applied Biotechnology). W programie znajdziesz szeroką gamę przedmiotów specjalistycznych.
Studia w Filii PW w Płocku. Zdobywasz rozszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania konstrukcyjnego standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych, projektowania architektonicznego prostych budynków, projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli, podstaw technologii i organizacji robót budowlanych oraz kalkulacji ich kosztów.
Nauczysz się rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich i generowania rozwiązań innowacyjnych.
Studia w Filii PW w Płocku. Zdobywasz rozszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania konstrukcyjnego standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych, projektowania architektonicznego prostych budynków, projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli, podstaw technologii i organizacji robót budowlanych oraz kalkulacji ich kosztów.
Na studiach nauczysz się rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich i generowania rozwiązań innowacyjnych, rozwiązywanie złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, a także opracowywania i realizacji programów badawczych, w tym kierowania zespołami ludzkimi.
Na studiach (w języku angielskim) nauczysz się rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich i generowania rozwiązań innowacyjnych, rozwiązywanie złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, a także opracowywania i realizacji programów badawczych, w tym kierowania zespołami ludzkimi.
Będziesz pogłębiać swoje wiedzy i umiejętności m.in. z matematyki, informatyki i telekomunikacji. Kompetencje techniczne uzupełnisz o wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień nietechnicznych.
Studiujesz w Płocku w Filii PW. Realizujesz wybraną przez siebie specjalność: ekonomia biznesu albo finanse i rachunkowość.
Studia w płockiej Filii PW. Realizujesz wybraną przez siebie specjalność: ekonomia biznesu albo finanse i rachunkowość.
Twoje umiejętności będą kształtowane w procesie opartym przede wszystkim o nauczanie problemowe i projektowe (PBL, problem/project based learning). Wykorzystywane będą też elementy odwróconej szkoły wyższej (ang. flipped learning).
Rozwiniesz swoje kompetencje niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń, systemów elektronicznych oraz informatycznych.
Rozwijasz wiedzę i umiejętności ze studiów I stopnia, co może być przydatne w Twojej działalności zawodowej i naukowo-badawczej. Szczegółowe zagadnienia związane z różnymi aspektami elektrotechniki poznajesz na specjalnościach.
To studia w przeważającej specjalnościowe – rozwijające zagadnienia omawiane na I stopniu i umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych w działalności zawodowej i naukowo-badawczej w obszarze elektrotechniki.
Studia w języku angielskim. Zdobędziesz tu wszechstronne kwalifikacje i podstawową wiedzę z zakresu różnych aspektów elektroenergetyki i nie tylko.
Rozszerzysz swoją energetyczną wiedzę. Studia przygotują Cię do twórczej pracy związanej z badaniami i prowadzeniem procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych.
To studia prowadzone w języku angielskim – rozszerzysz tu swoją wiedzę na temat energetyki. Studia przygotują Cię do twórczej pracy związanej z badaniami i prowadzeniem procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych.
Będziesz tu rozwijać wiedzę i umiejętności. Wybierasz jedną ze specjalności, dzięki czemu możesz szczegółowo poznawać fizykę zaawansowanych materiałów, fizykę i technikę jądrową, fizykę medyczną, optykę czy eksplorować dane i zajmować się modelowaniem interdyscyplinarnym.
Studia anglojęzyczne, podczas których zdobywasz wiedzę z matematyki, fizyki, elektroniki, programowania komputerowego, urządzeń wirtualnych i mikroprocesorów oraz realizujesz przedmioty związane z optyką, fotoniką, fotografią, holografią i informatyką optyczną.
Szczegółowo poznasz metody, instrumenty oraz używane w pracach geodezyjnych i kartograficznych oprogramowanie.
Szczegółowo poznasz metody, instrumenty oraz używane w pracach geodezyjnych i kartograficznych oprogramowanie. Sam będziesz realizować pomiary.
Studia po angielsku będziesz realizować w ramach specjalizacji Mobile Mapping and Navigation Systems.
Zdobędziesz gruntowne przygotowanie do pracy przy inwentaryzacji, projektach urbanistycznych, planach zagospodarowania przestrzennego czy analizie danych przestrzennych.
Zdobędziesz gruntowne przygotowanie do pracy przy inwentaryzacji, projektach urbanistycznych, planach zagospodarowania przestrzennego czy analizie danych przestrzennych.
Studia przez Internet. Zdobywasz przygotowanie do projektowania, wdrażania i użytkowania informatycznych systemów zarządzania i wspomagania decyzji.
Zdobywasz wiedzę z zakresu nauk informatycznych, ale uczysz się także innych przedmiotów. Studia II stopnia to zdecydowanie więcej treści abstrakcyjnych niż na studiach I stopnia.
Studia w języku angielskim. Zdobywasz wiedzę z zakresu nauk informatycznych, ale uczysz się także innych przedmiotów. Studia II stopnia to zdecydowanie więcej treści abstrakcyjnych niż na studiach I stopnia.
W programie znajdziesz przede wszystkim informatykę stosowaną. Studiowanie jest w dużym stopniu indywidualne.
Uczysz się na odległość – przez Internet. Program pozostawia Ci dużo swobody w doborze przedmiotów i kolejności ich zaliczania.
Studia rozszerzają wiedzę zdobytą na pierwszym stopniu studiów oraz przygotowują do rozwiązywania problemów o charakterze badawczym i naukowym.
Rozszerzysz swoją wiedzę z informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej i inżynierii biomateriałów. Nowe umiejętności będziesz zdobywać przede wszystkim na zajęciach specjalności.
Zdobędziesz zaawansowaną wiedzą z zakresu elektronicznej aparatury medycznej, informatyki, systemów informacyjnych w medycynie, telematyki medycznej, uczenia maszynowego, modelowania zjawisk i procesów. Studia są prowadzone w trybie tutorskim.
Rozwiniesz swoje umiejętności projektowania i prawidłowej realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego czy kosmetycznego. Szczegółowe informacje zdobędziesz na zajęciach wybranej przez Ciebie specjalności.
Studia w języku angielskim. Rozwiniesz swoje umiejętności projektowania i prawidłowej realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego czy kosmetycznego.
Studia w języku angielskim. Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności informatyczne oraz analityczne.
Będziesz pracować przede wszystkim indywidualnie i projektowo (w formule PBL – Project Based Learning), co przygotuje Cię do efektywnego współdziałania w zespołach, zwykle interdyscyplinarnych.
To kolejny krok na drodze do poznawania materiałów – konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Na studiach II stopnia wybierasz specjalność.
Realizujesz studia w języku angielskim. Gruntownie poznajesz biomateriały (metaliczne, ceramiczne, polimerowe, kompozytowe).
Zdobywasz rozległą wiedzę z przedmiotów podstawowych oraz interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów.
Zdobędziesz rozległą wiedzę z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn oraz pojazdów.
Studia w języku angielskim. W ich trakcie zdobędziesz rozległą wiedzę z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów.
Kształcenie na II stopniu jest zorientowane projektowo, co oznacza, że ok. 50% programu realizowane jest w formie projektów.
Studiujesz w Płocku w tamtejszej Filii Politechniki. W programie są nowe formy kształcenia uwzględniające realizację części zajęć z formie pracy grupowej i rozwiązywanie złożonych problemów projektowych/eksploatacyjnych.
Pogłębisz wiedzę w obszarze inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych.
Studia w Płocku w Filii PW. W programie są nowe formy kształcenia uwzględniające realizację części zajęć z formie pracy grupowej i rozwiązywanie złożonych problemów projektowych/eksploatacyjnych.
Pogłębisz wiedzę z zakresu projektowania i realizacji instalacji sanitarnych i sieci przesyłowych, obiektów w zakresie inżynierii wodnej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Pogłębioną wiedzę zdobędziesz na specjalnościach.
Studia w języku angielskim. Zdobędziesz dogłębną wiedzę z zakresu metod obliczeniowych, mechaniki płynów środowiskowych, chemii, programowania naukowego, analizy danych i zarządzania, a także rekultywacji i zagospodarowania terenu, nawadniania i odwadniania, teledetekcji środowiska, technologii proekologicznych, modelowania i optymalizacji systemów energetycznych.
To kierunek dla inżynierów, chcących uzupełnić kompetencje zarządcze. Poznasz tu m.in. narzędzia gospodarki cyfrowej i zdobędziesz umiejętności doboru i adaptacji metod doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach i organizacjach.
Uczysz się, jak kierować zespołami projektowymi czy portfelami projektów, ukierunkowanymi na wdrażanie innowacji technologicznych, w szczególności w zakresie automatyzacji funkcji i procesów, wdrażania nowych technologii oraz zarządzani zespołami mieszanymi (ludzie i roboty).
Poznajesz specyfikę budowy, optymalizacji, unowocześniania, wdrażania i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych.
To studia w języku angielskim. Poznajesz na nich specyfikę budowy, optymalizacji, unowocześniania, wdrażania i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych.
Zdobędziesz wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Rozwiniesz umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli i komunikowania się.
Zdobywasz wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. W zależności od wybranej specjalności studiów masz wiedzę szczegółową.
Studia w Filii PW Płocku, podczas których zdobywasz wiedzę w zakresie technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie.
Eksperckie umiejętności zdobędziesz na przedmiotach kierunkowych związanych z wytwarzaniem, projektowaniem, modelowaniem, pomiarami, optymalizacją, technikami obróbki czy materiałoznawstwem.
Studiujesz w Płocku w Filii Politechniki. Zdobywasz m.in. wiedzę w zakresie technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie obejmujące projektowanie, wytwarzanie, eksploatację maszyn i dobór materiałów inżynierskich.
Rozwiniesz swoją wiedzę na temat projektowania konstrukcji mechanicznych i instalacji przemysłowych. Od drugiego semestru wybierzesz specjalizację.
Zdobędziesz gruntowane przygotowanie w zakresie inżynierskiej wiedzy podstawowej, wiedzę i umiejętności specjalistyczne oraz umiejętności twórczej pracy inżynierskiej i naukowej.
Dowiesz się, jak posługiwać się zaawansowaną wiedzą w zakresie analizy, projektowania i wytwarzania układów mechanicznych, przepływowych i cieplnych.
Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki. Wszystkie kompetencje nabywane są poprzez zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, dobraną do Twoich zainteresowań i prowadzoną pod opieką naukową tutora.
Studia w języku angielskim. Przygotowujesz się do projektowania urządzeń mechatronicznych oraz rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowych i konstrukcyjnych. Zdobywasz niezbędną wiedzę praktyczną w zakresie metod i narzędzi projektowania komputerów, sterowania mikroprocesorowego, napędów i elementów wykonawczych oraz automatyzacji procesów związanych z przemysłowymi technikami wytwarzania i urządzeniami czujnikowymi, w tym urządzeniami optycznymi i systemami optomechatronicznymi.
Uczysz się przedmiotów podstawowych, a także interdyscyplinarnego podejścia. Zdobywasz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn.
Poznajesz umiejętności z zakresu projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, eksploatacji urządzeń mechanicznych i mechatronicznych, a zwłaszcza samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych i specjalnych oraz dźwignic.
Pogłębisz swoją z nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych. Od drugiego semestru będziesz realizować zajęcia wybranej przez Ciebie specjalności.
Będziesz pogłębiać o zastosowaniach matematyki i fizyki w technice oraz technologii papiernictwa i poligrafii. Twoje zajęcia będą też dotyczyć konkretnych zagadnień związanych z Twoim kierunkiem studiów.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do twórczej pracy w zakresie projektowania, konstrukcji, badania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz układów i systemów automatyki i sterowania.
To studia w języku angielskim. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do twórczej pracy w zakresie projektowania, konstrukcji, badania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz układów i systemów automatyki i sterowania.
Studia w Płocku w Filii PW. Rozszerzasz wiedzę i umiejętności w zakresie technologii chemicznej. Dowiadujesz się, jak prowadzić badania technologiczne, formułować koncepcje chemiczne procesu, tworzyć koncepcje technologiczne, projektować i modernizować proces.
Studiujesz w płockiej Filii Politechniki. Rozszerzasz wiedzę i umiejętności w zakresie technologii chemicznej. Dowiadujesz się, jak prowadzić badania technologiczne w wybranej specjalności, formułować koncepcje chemiczne procesu, tworzyć koncepcje technologiczne, projektować i modernizować proces.
Program studiów składa się z części wspólnej, przeznaczonej dla wszystkich studentów oraz z części specjalistycznej – różnej dla poszczególnych specjalności. Specjalność wybierasz na początku drugiego semestru studiów.
Poszerzasz wiedzę i umiejętności, niezbędne do projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także wdrażania usług opartych na technice cyfrowej i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Studia II stopnia to zdecydowanie więcej treści abstrakcyjnych niż na studiach I stopnia.
Studia w języku angielskim. Poszerzasz tu wiedzę i umiejętności, niezbędne do projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych.
Rozwijasz wiedzę zdobytą na studiach I stopnia. Wybierasz specjalność, dzięki czemu zyskujesz dodatkowe kompetencje w konkretnym obszarze.
Rozwijasz wiedzę zdobytą na studiach I stopnia. Wybierasz specjalność, dzięki czemu zyskujesz dodatkowe kompetencje.
Studia w języku angielskim. Będziesz realizować zajęcia na specjalności Transport systems engineering and management.
Studia w języku angielskim. To interdyscyplinarny program studiów urbanistycznych, w których miasto jest zarówno podmiotem, jak i kontekstem, a glokalizacja – kluczową częścią wieloskalarnej perspektywy.
Rozwiniesz swoje umiejętności związane z funkcją zarządzania oraz rozwiązywaniem problemów zarządzania w ujęciu strategicznym i operacyjnym.
Zdobywasz umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania pracownikami i zespołami, motywowania i przewodzenia, kreowania i wdrażania innowacji oraz oceny potencjału innowacyjnego i komercyjnego projektów.
Uzupełnisz wiedzę o technologiach przemysłowych, zarządzaniu projektami, ekonomii i finansach, marketingu, a także ICT i CAx w produkcji, modelowaniu procesów wytwarzania czy projektowaniu systemów produkcyjnych i logistycznych.
Już od pierwszego semestru będziesz realizować zajęcia Twojej specjalności. Poza tym rozwiniesz swoją wiedzę z różnych obszarów.
Już od pierwszego semestru studiów (w języku angielskim) będziesz realizować zajęcia Twojej specjalności: Global Production Engineering and Management. Poza tym rozwiniesz swoją wiedzę o projektowaniu systemów produkcyjnych i logistycznych, ekonomii i finansach przedsiębiorstw, ICT i CAx w produkcji, modelowaniu procesów wytwarzania, międzynarodowym marketingu przemysłowym oraz zarządzaniu w środowisku projektowym.