Przejdź do treści
Na zdjęciu mężczyzna w laboratorium - w Hali Wysokich Napięć

To jeszcze nie koniec nauki

Zdobywanie wiedzy się nie kończy

Studia podyplomowe to szansa na nowe umiejętności i kwalifikacje. W ten sposób możesz uzupełnić już zdobyte wykształcenie. W naszej ofercie znajdziesz kilkadziesiąt kierunków z różnych obszarów powiązanych z naukami technicznymi i nie tylko. Studia podyplomowe na PW najczęściej trwają dwa semestry, a zajęcia odbywają się w czasie weekendowych zjazdów. Są też kierunki prowadzone w trybie hybrydowym oraz online. Wszystkie studia są płatne (zwykle koszty można dzielić na raty).

 

Wybierz z naszej oferty to, co Cię interesuje

Studia podyplomowe
spis alfabetyczny

Studia podyplomowe
spis alfabetyczny

To studia z prestiżową akredytacją ACCA. Program gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji poprzez analizę case studies na zajęciach.
Zdobędziesz wiedzę niezbędną do nadzorowania inwestycji polegających na projektowaniu, budowie, utrzymywaniu oraz naprawach drogowych obiektów inżynierskich.
Innowacyjne studia, poświęcone dynamicznie rozwijającej się technologii, jaką jest druk 3D, jedne z pierwszych tego typu w Polsce. Studia są prowadzone przez najlepszych wykładowców Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz praktyków projektowania i wytwarzania 3D.
Zakres tematyczny studiów koncentruje się na KAIZEN jako koncepcji zarządzania działalnością operacyjną i obejmuje podstawy wielu współczesnych systemów zarządzania, jak: Just-In-Time, Lean Management, Total Quality Management, Total Productive Maintenance.
Studia przeznaczone są w szczególności dla pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli.
Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych oraz wykonanie pod kierunkiem specjalistów prowadzących zajęcia pracy końcowej z tematyki związanej z prowadzoną przez Ciebie działalnością zawodową.
Poznaj w praktyce jak pracować z bazami danych od największych dostawców Microsoft i Oracle. Projektuj, implementuj i zarządzaj bazami danych oraz twórz raporty analityczne (Business Inteligence) z wykorzystaniem m.in. PowerBI i Python.
Zdobywasz wiedzę i umiejętności związane z bezpiecznym planowaniem i organizowaniem robót budowlanych.
Studia przygotowują Cię do samodzielnego kierowania projektami związanymi z konstruowaniem maszyn i procesów, wdrażaniem oraz ich eksploatacją.
Zdobędziesz kompleksową i uporządkowanej wiedzę związaną z różnymi aspektami procesu rehabilitacji technicznej przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych.
Zdobędziesz praktyczne umiejętności analizy dużych zbiorów danych, zrozumiesz podstawy, cel i obszar zastosowania rezultatów takiej analizy. Zapoznasz się z najważniejszymi współczesnymi narzędziami i technologiami związanymi z zagadnieniami Big Data.
Zdobądź wiedzę w zakresie przetwarzania dużych zbiorów danych i uczenia maszynowego przekazywaną przez specjalistów łączących teorię z jej praktycznym wykorzystaniem w oparciu o ich wieloletnie doświadczenie na uczelni i w przemyśle.
Program studiów obejmuje zagadnienia budownictwa ogólnego, fizyki budowli, energetyki, ogrzewnictwa, wentylacji i chłodnictwa, a także wybrane elementy ekonomii i podstaw prawnych.
Studia adresowane są głównie do eksploatatorów źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych, inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją zarówno systemów ciepłowniczych, wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego.
Oferta jest skierowana do każdego, kto chce nie tylko poznać ale także nauczyć się w praktyce, na czym polega istota i struktura rynku nieruchomości, zarządzania i wyceny nieruchomości, inwestowania, rozliczenia kosztów oraz zastosowania narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego w zarządzaniu nieruchomościami.
Zdobądź unikatową wiedzę pozwalającą na efektywne wdrożenie w podmiotach leczniczych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i prawnych, istotnie podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa w oparciu o unijne oraz krajowe akty prawne i normalizacyjne.
Studia są przeznaczone dla osób chcących wykorzystywać wiedzę zawartą w dużych wolumenach danych w celu wspierania podejmowania decyzji.
Poznaj rozwiązania No-Code i Low-Code od aktualnego lidera rynkowego - firmy Microsoft. Zdobądź wiedzę potrzebną do zostania Liderem Transformacji Cyfrowej w Twojej organizacji!
Program stworzony został z myślą o osobach chcących stać się ekspertami mającymi umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego świadczenia usług szeroko rozumianego doradztwa kariery.
Studia jest skierowane do pracowników elektrowni i elektrociepłowni oraz innych osób zainteresowanych problemami nowoczesnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.
To studia dla osób z wykształceniem wyższym, związanych zawodowo z tematyką eksploatacji i utrzymania dróg, inżynierią materiałów drogowych oraz technologią nawierzchni.
Zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich, w szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych.
Nacisk położony jest na zasilanie trakcyjne kolejowe i tramwajowe, prądu przemiennego 25kV i stałego 3kV, 600V, 750V. W trakcie studiów przewidziane są również zajęcia projektowe.
Jedyne studia podyplomowe z ćwiczeniami na reaktorze MARIA. Uczestnikami mogą być absolwenci wyższych szkół technicznych (mgr inż.) i absolwenci fizyki (mgr fizyki).
To roczny program studiów podyplomowych realizowany w trybie weekendowym, współtworzony przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Instytut Energetyki Odnawialnej.
Będziesz zgłębiać różne aspekty ESG – od prawnych, przez finansowe, związane z raportowaniem, efektywnością energetyczną, zmianami klimatu, śladem węglowym i dekarbonizacją, inwestowaniem, certyfikowaniem i audytami budynków.
To międzynarodowe studia podyplomowe w języku angielskim. Program został zaprojektowany z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej.
Poznasz – w teorii i praktyce – zagadnienia związane z urbanistyką i gospodarką przestrzenną.
Zdobędziesz tu podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i programowania modułów sztucznej inteligencji opartych na sieciach głębokich.
Poznasz doświadczenia z praktyki gospodarczej z zakresu budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.
Studia pozwalają poznać współczesne technologie informatyczne oraz rozwiązania zaawansowanych systemów informatycznych, przeznaczonych do sterowania, monitorowania procesami oraz zarządzania produkcją, a także zdobyć dobrą orientację w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji tej klasy systemów.
Poznasz aktualne ustawy, przepisy i normy dotyczące instalacji elektrycznych oraz certyfikacji urządzeń elektrycznych oraz układy zasilania elektrycznego – urządzenia i aparatura zabezpieczająca.
Studia dla osób pracujących lub chcących pracować w przemyśle farmaceutycznym bądź medycznym.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnej współpracy i sprawnego stosowania narzędzi i technik BIM.
W programie studiów znalazły się zagadnienia związane z ruchem kolejowym, aplikacjami telematycznymi, pojazdami, infrastrukturą, osobami o ograniczonej możliwości poruszania się, energią, urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, aspektami formalnymi dopuszczania podsystemów do eksploatacji.
Poznasz tu podstawy cyberbezpieczeństwa i programowanie w języku Python, zabezpieczania sieci, komputerów, systemów informatycznych i aplikacji, testowania i audytowania sieci, systemów informatycznych oraz aplikacji, analizowania incydentów i cyberzagrożeń, zarządzania cyberbezpieczeństwem.
Poznasz nowoczesne techniki oraz metody zarządzania w gazownictwie.
Kierunek dla analityków biznesowych i inżynierów wymagań będących niezbędnym pomostem między biznesem a programistami.
Poznasz zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących produkcji poligraficznej.
Studia adresowane do inżynierów zajmujących się w pracy zawodowej technologiami spawalniczymi.
Studia są przeznaczone dla osób wykazujących zainteresowanie produkcją oprogramowania w języku Java EE.
W ramach studiów będziesz realizować zajęcia dotyczące zasad wykonywania pomiarów i regulacji w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Kluczowe zalety programu to przede wszystkim struktura programu (kompaktowa forma studiów oparta o dwie komplementarne części – ogólnomenedżerską i ścieżkę specjalizacyjną).
Roczne studia podyplomowe w języku polskim adresowane do osób, które sprawują funkcje menedżerskie w obszarach finansowych i chcą rozszerzyć swoje kompetencje przywódcze oraz zdolności analityczne w kontekście zarządzania strategicznego finansami.
To program dla Ciebie, jeśli Twoim celem jest zdobycie wszechstronnej wiedzy biznesowej i umiejętności niezbędnych dla menadżera z obszaru cyberbezpieczeństwa.
Studia przeznaczone dla kierowników wyższego i średniego szczebla, a także osób zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania i osób zajmujących się usprawnieniami na produkcji.
Studia, które wyposażą uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania inteligentnymi miastami oraz w umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi technologicznych, przyczyniających się do rozwoju zrównoważonych i innowacyjnych społeczności miejskich.
Studia dla osób zainteresowanych mechatroniką, czyli współczesnym kierunkiem projektowania i budowy urządzeń.
Celem studiów jest formułowanie na ich koniec problemu badawczego doktorskiego i wszczęcie przewodu doktorskiego w trybie eksternistycznym lub pzyjęcie do szkoły doktorskiej.
Studia dostarczą wiedzy teoretycznej oraz rozwiną praktyczne umiejętności umożliwiające aktywne, świadome i sprawne realizowanie działań związanych z modelowaniem statystycznym na przykładzie metod i rozwiązań dostępnych w oprogramowaniu SAS.
Program ma na celu wykształcenie eksperta, który sprosta wyzwaniom stawianym przez rynek pracy w związku z wielopłaszczyznową transformacją zachodzącą w sektorze mobilności.
Studia są adresowane do absolwentów wyższych uczelni technicznych chcących poszerzyć wiedzę z zakresu technologii energetyki odnawialnej oraz realizacji procesu inwestycyjnego w energetyce odnawialnej.
Program dla osób, które na co dzień w pracy zawodowej stykają się z zagadnieniami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, a nie mają wykształcenia wyższego w zakresie telekomunikacji bądź kierunków pokrewnych.
Studia dla osób mających kontakt profesjonalny z informatyką (choć niekoniecznie mających wykształcenie w tym kierunku), które chcą poznać metody projektowania systemów z bazami danych oraz podstawy eksploatacji takich systemów.
Program studiów dostosowany jest do wyzwań, przed jakimi stoją współcześni technolodzy w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Studia są skierowane do inżynierów IT, którzy wkroczyli lub wkraczają na ścieżkę kierowniczą.
Uzyskasz wiedzę na poziomie zaawansowanym do zarządzania funkcjonowaniem przedsiębiorstw budowlanych.
Nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i podatków w odniesieniu do mikro- i małych przedsiębiorstw, które korzystają z uproszczonych form opodatkowania oraz przedsiębiorstw podlegającym przepisom ustawy o rachunkowości.
Podczas studiów szerokie grono wykładowców dzieli się wymaganą wiedzą, osadzając ją w praktycznych przykładach pochodzących z własnego doświadczenia bycia członkiem rady nadzorczej. Dodatkowo przygotowane symulacje posiedzeń rady nadzorczej dają możliwość zrozumienia wymagań, jakie stawiane są przed jej członkami.
Zdobędziesz wiedzę ogólną na temat złożonych procesów rozwoju obszarów wiejskich, ich wzajemnych powiązaniach i roli człowieka w racjonalnej modyfikacji tych powiązań, a także wiedzę pogłębioną na temat rozwoju obszarów wiejskich.
Zdobędziesz wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, zgodnie ze standardami ACCA, przede wszystkim w zakresie organizacji i zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, skutecznie operującym na rynkach globalnych.
Celem głównym studiów jest przygotowanie Cię do zastosowania technologii SIP w bieżących zadaniach wykonywanych w pracy zawodowej.
Studia adresowane głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji.
Zakres tematyczny studiów obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej.
Studia dostarczają podstawowej i zaawansowanej wiedzy na temat technik i procesów membranowych.
W programie szereg zagadnień związanych z inżynierią chemiczną i procesową.
Program obejmuje 5 modułów: technologia tworzyw sztucznych, przetwórstwo tworzyw sztucznych, CAD/CAE w przetwórstwie tworzyw, przemysłowe zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych, praca końcowa.
Program skierowany jest do ludzi o kreatywnym i innowacyjnym podejściu do życia, chcących poszerzyć horyzonty oraz rozwinąć swoją działalność i stać się bardziej efektywnymi oraz konkurencyjnymi na rynku.
Studia skierowane są do kadry zarządzającej, pracowników działów eksploatacji, utrzymania ruchu oraz służb technicznych przedsiębiorstw z branży energetycznej i paliwowej, które eksploatują lub planują wybudować układy z turbinami gazowymi.
Program studiów umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa wodnego, a także specjalistycznej w zakresie hydrologii i hydrologii inżynierskiej, utrzymania, przebudowy i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych, oceny ich stanu technicznego oraz nowoczesnych technik i technologii remontowych.
W ramach studiów przedstawione będą grupy przedmiotów związanych z: budową, zasadą działania, eksploatacją oraz projektowaniem uzbrojenia strzeleckiego i amunicji.
Studia dla kadry inżynierskiej, zatrudnionej w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej lub odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową w zakładach przemysłowych.
Program rozwija kompetencje związane z analizą danych w obszarze pracy z danymi.
Uzyskujesz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami, ekonomii, prawa, podstaw budownictwa i kosztorysowania.
Studia pozwolą na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz poszerzenie zakresu wiedzy w dziedzinach bezpośrednio niezwiązanych z tematyką lotniczą, których rola w lotnictwie rośnie od kilku lat bardzo znacząco.
Studia są adresowane zarówno do osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w branży flotowej, jak i funkcjonujących już obecnie na tym rynku.
Studia przeznaczone są w szczególności dla pracujących na rynku nieruchomości chcący poszerzyć wiedzę branżową.
Oprócz wiedzy teoretycznej zdobędziesz tu umiejętności praktyczne, istotne w codziennej pracy zarządców nieruchomości.
Studia dla osób zainteresowanych tematami zrównoważonego rozwoju, CSR czy gospodarki w obiegu zamkniętym.
Studia dla osób dążących do podwyższenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych, szczególnie przy braku wykształcenia kierunkowego lub braku doświadczenia w pracy przy zagadnieniach kolejowych czy zarządzania projektami.
Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania projektami bez względu na wykształcenie.
Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym.
Studia stanowią kompleksowy program rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania informatyką w firmach i innych instytucjach.
Studia skupiają się na wykorzystaniu rozwiązań chmurowych do analityki biznesowej (Business Intelligence) i budowania rozwiązań analitycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz bardzo duże zbiory danych.
filtry