Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pw.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 1998
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12-2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
 • Niektóre elementy strony mogą nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie).

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-12-15
Ostatnia aktualizacja: 2024-03-25 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Komunikacji i Promocji PW:

e-mail: agnieszka.kapela@pw.edu.pl

telefon: (22) 234 5111

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

e-mail: wsparcie.son@pw.edu.pl

telefon I: (22) 234 1314

telefon II: 695 910 787

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Politechnika Warszawska, Gmach Główny, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Budynek Gmachu Głównego to obiekt czterokondygnacyjny. Założony jest na symetrycznym planie nieforemnego pięcioboku o zaokrąglonych narożach frontowych. Wewnątrz pięcioboku rozlokowane są trzy dziedzińce (centralny tzw. Duża Aula, krużgankowy kryty świetlikiem) oraz dwa mniejsze otwarte dziedzińce: Podwórku I, Podwórko II. 

Główne drzwi wejściowe znajdują się powyżej otaczającego terenu przy placu Politechniki. Do drzwi wejściowych prowadzą schody zewnętrzne od strony placu. Schodów nie można ominąć. Główne wejście jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku.

Wejście dostępne dla osób poruszających się na wózku znajduje się od strony wjazdu samochodowego, przy bramie od ul. Noakowskiego 1. Aby dotrzeć do wejścia, należy kierować się do wejścia na Teren Centralny, wchodząc przy bramie przy ul Noakowskiego 1. Następnie idąc wzdłuż fasady, należy wejść przez bramę nr I do Podwórka nr I. W podwórku przy klatce schodowej A znajduje się zewnętrzna szklana winda osobowa, którą można wjechać na wszystkie kondygnacje budynku.

Komunikację poziomą w budynku zapewniają szerokie korytarze oraz krużganki wokół dziedzińców. Większość dwuskrzydłowych drzwi do sal wyposażonych jest w dźwignię umożliwiającą otwarcie drugiego skrzydła. Pojedyncze skrzydła są zbyt wąskie. Konieczne jest wsparcie pracownika i otwarcie obu skrzydeł na raz. Wzdłuż krużganków znajdują się miejsca do siedzenia. Część pomieszczeń ma drzwi z progami 2-4 cm.

W budynku Gmachu Głównego znajdują 5 klatek schodowych:

 • Klatka schodowa A, w pobliżu schodów znajduje się zewnętrzna winda,
 • Klatka schodowa B od strony zachodniej fasady,
 • Klatka schodowa C od strony południowego dziedzińca,
 • Klatka schodowa D w pobliżu Biblioteki Głównej,
 • Klatka schodowa E od strony południowego dziedzińca.

Dodatkowo na poziomie IV, na fragmencie korytarza nad wejściem głównym, znajdują się schody w korytarzu, których nie można ominąć za pomocą windy. Jest to strefa niedostępna dla osób na wózku. Na tym poziomie znajdują się lokalne schody do sal, pomieszczeń.

Klatki schodowe służą jednocześnie do ewakuacji przez drzwi boczne budynku na dziedzińce. W klatce schodowej wewnętrznej – kręte schody znajduje się 1 krzesło ewakuacyjne.

W Gmachu Głównym znajdują się 4 windy:

 • Przy klatce schodowej A, zewnętrzna winda będąca wejściem dostępnym dla osób na wózku. 

W windzie jest informacja dotykowa (alfabetem Braille’a, wypukłe cyfry) oraz głosowa. 

 • Przy klatce schodowej D w pobliżu Biblioteki Głównej 

W windzie brak sygnalizacji dźwiękowej i dotykowej. Winda umożliwia osobom poruszającym się na wózkach dostanie się na wszystkie poziomy biblioteki. Trzeba jednak wsiąść do niej na poziomie parteru lub pierwszego piętra. 

Oraz dwie windy w pobliżu pionu toalet:

 • Przy klatce schodowej C od strony południowego dziedzińca, przy toalecie damskiej.
 • Przy klatce schodowej A od strony północnego dziedzińca, przy toalecie męskiej. 

Windy przy klatce schodowej C i A mają zbyt małą przestrzeń, aby możliwy był przejazd osoby na wózku. W windach brak sygnalizacji dźwiękowej i dotykowej.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń Gmachu Głównego. 

Budynek posiada oznakowania pomieszczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku znajduje się pętla w pomieszczeniach Biura Rektora.

W budynku znajdują się dwie toalety dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta damska przy klatce C oraz toaleta męska przy klatce A. Toalety zlokalizowane są na parterze. Brak systemu przyzywowego w celu wezwania pomocy. W toaletach jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu z prawej strony. W obydwu toaletach znajdują się kabiny z miskami ustępowymi wyposażone w obustronne poręcze. Brak systemu przyzywowego.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (1 stanowisko – prostopadłe do osi jezdni) znajduje się na parkingu przy bramie od strony ul. Noakowskiego, w odległości 100 m od wejścia do budynku. Drugie miejsce dla osób z niepełnosprawnością znajduje się bezpośrednio przy bramie nr II ok. 20 m od wejścia do budynku. 

Ogólnodostępne miejsca dla OzN znajdują się również przy ul. Nowowiejskiej, Noakowskiego.