Przejdź do treści
Na zdjęciu grupa studentów w sali ćwiczeniowej

Zacznij studia na PW!

Studia dla ludzi, którzy są zawsze ciekawi

Na Politechnice mamy kilkadziesiąt kierunków studiów I stopnia. Większość z nich kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a kilka – licencjata. Wyjątkiem jest architektura – to studia jednolite magisterskie. Możesz studiować w Warszawie i w Filli PW w Płocku. Oferujemy studia w trybie stacjonarnym (dawniej nazywanym dziennym) i niestacjonarnym (znanym też jako zaoczny).

Poniżej możesz zobaczyć kierunki z naszej oferty.

To możesz studiować

Studia I stopnia
spis alfabetyczny

Studia I stopnia
spis alfabetyczny

Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z wielu dyscyplin, w szczególności: prawa, ekonomii i socjologii. Zdobędziesz również umiejętności i kompetencje miękkie umożliwiające efektywne działanie w zespole, prowadzenie dialogu i negocjacji w środowisku zawodowym, nauczysz się krytycznie myśleć
Studia niestacjonarne. Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z wielu dyscyplin, w szczególności: prawa, ekonomii i socjologii. Zdobędziesz również umiejętności i kompetencje miękkie umożliwiające efektywne działanie w zespole, prowadzenie dialogu i negocjacji w środowisku zawodowym, nauczysz się krytycznie myśleć.
To studia jednolite magisterskie (trwają 12 semestrów). Zdobędziesz wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Będziesz projektować, ale nie tylko.
Studia w języku angielskim. Zdobędziesz wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Będziesz projektować, ale nie tylko.
Będziesz się uczyć metodycznego i zgodnego z dobrą praktyką inżynierską projektowania systemów automatyki i robotyki.
Studia dotyczą wszelkich aspektów w obszarze projektowania, wytwarzania i użytkowania urządzeń przemysłowych stosowanych w automatyce.
Będziesz się uczyć, jak rozwiązywać problemy związane z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych oraz problemy konstrukcyjne maszyn manipulacyjnych i robotów. Zobaczysz, jak prowadzić prace badawcze z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania oraz jak opracowywać, wdrażać i nadzorować eksploatację nowoczesnych urządzeń automatyki.
To studia niestacjonarne w trybie na odległość – przez Internet. Zdobędziesz tu wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z projektowaniem i wykorzystywaniem systemów sterowania i technologii informatycznych.
Nauczysz się, jak tworzyć sieci komputerowe i systemy mikroprocesorowe. Poznasz możliwości automatyzacji systemów i procesów produkcyjnych.
Nauczysz się podstawowych technik laboratoryjnych i analitycznych, metod obliczeniowych, eksperymentalnych, analitycznych i statystycznych – dzięki temu będziesz w stanie formułować i rozwiązywać problemy z zakresu biotechnologii. Dowiesz się, jak formułować i rozwiązywać proste zadania inżynierskie oraz dostrzegać ich aspekty pozatechniczne.
Nauczysz się, jak projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane oraz jak dobierać i stosować materiały. Poznasz nowoczesne technologie oraz wykorzystanie technik komputerowych. Dowiesz się, jak stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki konstrukcji oraz formułować, budować oraz stosować modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich.
Studia w Filii PW w Płocku. Nauczysz się projektować podstawowe elementy i konstrukcje budowlane oraz jak dobierać i stosować materiały. Poznasz zasady wytrzymałości materiałów, technologii betonu, mechaniki budowli itp.
Studia niestacjonarne. Poznasz zagadnienia związane z budownictwem mieszkaniowym, komunalnym, przemysłowym i komunikacyjnym. Nauczysz się, jak projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane oraz jak dobierać i stosować materiały.
Studia niestacjonarne w Filii PW w Płocku. Nauczysz się projektować podstawowe elementy i konstrukcje budowlane oraz jak dobierać i stosować materiały. Poznasz zasady wytrzymałości materiałów, technologii betonu, mechaniki budowli itp.
Studia w języku angielskim. Nauczysz się, jak projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane oraz jak dobierać i stosować materiały. Poznasz nowoczesne technologie oraz wykorzystanie technik komputerowych. Dowiesz się, jak stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki konstrukcji oraz formułować, budować oraz stosować modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich.
Na tych studiach nauczyć się, jak zapewniać bezpieczeństwo działania systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych w warunkach różnego typu zagrożeń.
Studia w Filii PW w Płocku. Na studiach będziesz się uczyć wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i finansów do analizowania i interpretowania różnorodnych problemów gospodarczych i społecznych w ramach dwóch specjalności do wyboru: finanse i rachunkowość, ekonomia biznesu.
Studia niestacjonarne w Filii PW w Płocku. Na studiach będziesz się uczyć wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i finansów do analizowania i interpretowania różnorodnych problemów gospodarczych i społecznych w ramach dwóch specjalności do wyboru: finanse i rachunkowość, ekonomia biznesu.
Poznasz praktyczne zastosowania matematyki i informatyki oraz fizyki i chemii, szczególnie w odniesieniu do problemów magazynowania energii i wykorzystania ogniw paliwowych. Dominującą formą zajęć są tu projekty i ćwiczenia praktyczne.
Dowiesz się, jak projektować i konstruować układy i systemy elektroniczne (w tym układy scalone), fotoniczne (w tym lasery, techniki światłowodowe, systemy obrazowania) czy aparatury medycznej. Poznasz najnowsze materiały i technologie.
To studia niestacjonarne w trybie na odległość – przez Internet. Możesz się dowiedzieć, jak użytkować i integrować systemy multimedialne, poznać zastosowania informatyki w telekomunikacji albo przygotować się do projektowania, konstrukcji i wykorzystania systemów służących do przetwarzania informacji.
Poznasz wszystkie zagadnienia i procesy związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystaniem energii elektrycznej. Do wyboru masz szeroki wybór specjalności.
Studia niestacjonarne. Poznasz wszystkie zagadnienia i procesy związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystaniem energii elektrycznej.
Studia w języku angielskim. Poznasz wszystkie zagadnienia i procesy związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystaniem energii elektrycznej. Do wyboru masz szeroki wybór specjalności.
Dowiesz się, jak wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką.
Studia w języku angielskim. Dowiesz się, jak wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką.
Znajdziesz tu bogaty, praktyczny kurs fizyki z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych i projektowych, a także szeroką pulą przedmiotów obieralnych. Fizyka techniczna to cały przekrój tematów, od analizy danych, poprzez fotonikę, energetykę jądrową, fizykę medyczną, na nanomateriałach i ekonofizyce kończąc.
Nabędziesz umiejętności pozwalające na wykonywanie prac z zakresu geodezji, systemów informacji przestrzennej, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji i gospodarki nieruchomościami.
Studia niestacjonarne. Nabędziesz umiejętności pozwalające na wykonywanie prac z zakresu geodezji, systemów informacji przestrzennej, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji i gospodarki nieruchomościami.
To pierwszy w Polsce taki kierunek na uczelni technicznej i pierwszy tego typu kierunek o profilu praktycznym. Zajęcia prowadzą specjaliści z firm informatycznych i geoinformatycznych.
Zdobędziesz wiedzę pozwalającą kompleksowo spojrzeć na złożone zagadnienie racjonalnego gospodarowania przestrzenią, obejmującą tematykę o charakterze przyrodniczym, technicznym, społecznym i ekonomicznym.
Studia niestacjonarne. Zdobędziesz wiedzę pozwalającą kompleksowo spojrzeć na złożone zagadnienie racjonalnego gospodarowania przestrzenią, obejmującą tematykę o charakterze przyrodniczym, technicznym, społecznym i ekonomicznym.
Zgłębisz zarówno teoretyczne podstawy informatyki (podstawy przetwarzania informacji, algorytmy, modelowanie systemów, programowanie proceduralne, obiektowe, funkcyjne i logiczne), jak i zdobędziesz wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie informatyki i jej zastosowań.
Studia w języku angielskim. Zgłębisz zarówno teoretyczne podstawy informatyki (podstawy przetwarzania informacji, algorytmy, modelowanie systemów, programowanie proceduralne, obiektowe, funkcyjne i logiczne), jak i zdobędziesz wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie informatyki i jej zastosowań.
Zdobędziesz gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki. Dowiesz się, jak administrować systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi.
Studia w języku angielskim. Zdobędziesz gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki. Dowiesz się, jak administrować systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi.
Poznasz inżynierskie podstawy, a także zdobędziesz kluczowe umiejętności dla współczesnej informatyki – zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej.
To studia niestacjonarne w trybie na odległość – przez Internet. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące współczesnych metod projektowania, modelowania, konstrukcji i eksploatacji sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zastosowania nowoczesnych technik przetwarzania, przechowywania i prezentowania danych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych i multimedialnych.
Zdobędziesz wiedzę z informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej i inżynierii biomateriałów.
Będziesz mieć wiedzę z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów.
Będziesz wykorzystywać wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii – to podstawa nabywanej na studiach umiejętności projektowania i realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego.
Nauczysz się, jak stosować zaawansowaną wiedzę matematyczną do tworzenia systemów analitycznych, jak prowadzić analizę statystyczną, wykrywać zależności w danych, badać ich istotność, tworzyć prognozy i wykrywać anomalie w zgromadzonych zbiorach danych.
Twoją bazą będzie wiedza z informatyki, telekomunikacji i elektroniki. Będziesz zdobywać specjalistyczne umiejętności w zakresie projektowania i realizowania systemów Internetu Rzeczy. Kierunek jest prowadzony w formule projektowej (PBL – Project Based Learning).
Zdobędziesz wiedzę, jak rozwiązywać złożone problemy techniki w oparciu o wiedzę generowaną przez naukę o materiałach. Na studiach poznasz różne materiały – zarówno konstrukcyjne, jak i funkcjonalne, m.in. tworzywa metaliczne i ceramiczne, polimery, półprzewodniki, dielektryki, magnetyki oraz kompozyty.
Studia dostarczą Ci obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy maszyn roboczych i pojazdów.
Studia niestacjonarne. Studia dostarczą Ci obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy maszyn roboczych i pojazdów.
Będziesz wykorzystywać wiedzę z chemii, fizyki i matematyki, żeby dokonywać wyboru nowoczesnych materiałów i technologii niezbędnych do realizacji napędów elektrycznych i hybrydowych.
Studia w języku angielskim. Będziesz wykorzystywać wiedzę z chemii, fizyki i matematyki, żeby dokonywać wyboru nowoczesnych materiałów i technologii niezbędnych do realizacji napędów elektrycznych i hybrydowych.
Studiujesz stacjonarnie na Wydziale znajdującym się w centrum Warszawy. Stawiamy na wiele zajęć praktycznych – projektowych i laboratoryjnych. Zdobywasz wiedzę na temat projektowania i wykonawstwa instalacji w budynkach i sieci przesyłowych (m.in. wodociągowych i ciepłowniczych), obiektów i urządzeń do zapobiegania suszy i powodzi oraz obiektów technologicznych.
Studia w Filii PW w Płocku. Nauczysz się projektować i stosować standardowe instalacje, sieci i urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i utylizacyjne.
Studia niestacjonarne w Filii PW w Płocku. Nauczysz się projektować i stosować standardowe instalacje, sieci i urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i utylizacyjne.
Studia w języku angielskim. Będziesz się dowiadywać, jak projektować, realizować, eksploatować obiekty technologiczne, sieci i instalacje techniczne z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, obiekty budowli piętrzących i zbiorników wodnych, energetyki, przemysłu i rolnictwa, obiekty inżynierii wodnej i komunalnej, urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych.
Dowiesz się, jak identyfikować, definiować, modelować i restrukturyzować procesy biznesowe oraz jak identyfikować i definiować potrzeby i wymagania w ramach realizowanych projektów i przedsięwzięć.
Studia niestacjonarne. Dowiesz się, jak identyfikować, definiować, modelować i restrukturyzować procesy biznesowe oraz jak identyfikować i definiować potrzeby i wymagania w ramach realizowanych projektów i przedsięwzięć.
Dowiesz się, jak projektować i konstruować zespoły główne różnego rodzaju statków powietrznych, a także zespoły główne rakiet i satelitów (zależnie od ukończonej specjalizacji).
Studia w języku angielskim. Dowiesz się, jak projektować i konstruować zespoły główne różnego rodzaju statków powietrznych, a także zespoły główne rakiet i satelitów (zależnie od ukończonej specjalizacji).
Cały zasób zdobytych kompetencji wykorzystasz do modelowania rzeczywistych zjawisk i procesów, a także programowania w różnych językach oraz posługiwania się pakietami matematycznymi.
Nauczysz się, jak stosować zaawansowaną wiedzę matematyczną do modelowania rzeczywistych zjawisk i procesów oraz jak wykorzystywać współczesne metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do efektywnej analizy dużych zbiorów danych.
Zdobędziesz wiedzę w dziedzinie technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn. Obejmuje to podstawy teoretyczne, wiedzę fachową oraz umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania (CAD/CAM) procesów wytwarzania oraz wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania.
Studia w Filii PW w Płocku. Dowiesz się, jak projektować i konstruować proste konstrukcje mechaniczne i instalacje przemysłowe z wykorzystaniem nowoczesnych informatycznych narzędzi obliczeniowych i projektowych.
Studia niestacjonarne w Filii PW w Płocku. Dowiesz się, jak projektować i konstruować proste konstrukcje mechaniczne i instalacje przemysłowe.
Będziesz się uczyć projektować części maszyn, mechanizmy i urządzenia z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagania projektowania CAD/CAM/CAE, a także przygotować dokumentację techniczną projektu.
Studia niestacjonarne. Będziesz się uczyć projektować części maszyn, mechanizmy i urządzenia z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagania projektowania CAD/CAM/CAE, a także przygotować dokumentację techniczną projektu.
Studia przygotują Cię do projektowania i badania urządzeń mechatronicznych, jak również rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-badawczo-konstrukcyjnych.
Studia w języku angielskim. Studia przygotują Cię do projektowania i badania urządzeń mechatronicznych, jak również rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-badawczo-konstrukcyjnych.
Studia niestacjonarne. Będziesz zdobywać wiedzę z mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, informatyki, inżynierii sterowania i analizy sygnałów.
Będziesz zdobywać wiedzę z mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, informatyki, inżynierii sterowania i analizy sygnałów.
Studiujesz stacjonarnie na Wydziale znajdującym się w centrum Warszawy. Stawiamy na wiele zajęć praktycznych: projektowych i laboratoryjnych. Ochrona środowiska to nie przytulanie drzew – poprzez zajęcia praktyczne uzyskasz stopień inżyniera, technicznie podchodząc do ochrony i kształtowania otaczającego Cię środowiska.
Studia prowadzone są według elastycznego programu dostosowanego do zmian zachodzących w poligrafii światowej. Uzyskasz szeroką wiedzę z zakresu technologii poligraficznych, produkcji i projektowania inteligentnych opakowań, grafiki komputerowej oraz zastosowań technologii informacyjnych (IT) w nowoczesnej poligrafii.
Studia w Filii PW w Płocku. Będziesz tu się uczyć, jak tworzyć oprogramowanie i praktycznie posługiwać się różnymi narzędziami informatycznymi z zakresu software, jak wykorzystywać i konfigurować sprzęt komputerowy i teleinformatyczny do obsługi procesów w przedsiębiorstwach oraz nadzorować jego współpracę z systemami mechanicznymi i procesami przemysłowymi.
Nauczysz się konstruować mechanizmy manipulatorów i robotów przemysłowych, mobilnych, medycznych, rehabilitacyjnych i usługowych, w tym urządzenia inspirowane biologicznie lub przeznaczone do zadań specjalnych.
To studia o profilu ogólnoakademickim. Zanurz się w świecie innowacji i pionierskiej nauki. Nasz program wyróżnia się połączeniem nauki o tradycyjnych procesach chemicznych i udziału w badaniach nad materiałami i technologiami przyszłości.
To studia o profilu praktycznym – nowatorskie podejście do kształcenia chemików, opracowane w odpowiedzi na potrzeby rynku. Studiując, zdobędziesz niezbędną wiedzę z obszaru chemii i inżynierii chemicznej i wykorzystasz ją, realizując projekty z firmami z sektora chemicznego.
Studia w Filii PW w Płocku. Dowiesz się tu, jak planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary laboratoryjne i terenowe dotyczące problemów chemicznych oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Studia niestacjonarne w Filii PW w Płocku. Wiele godzin spędzisz na zajęciach laboratoryjnych, połączonych z praktykami zawodowymi, wizytami studialnymi w zakładach przemysłowych i wykonywaniu prac dyplomowych związanych z praktyką produkcji chemicznej.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, niezbędne do projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także wdrażania usług opartych na technice cyfrowej i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów.
Studia w języku angielskim. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, niezbędne do projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także wdrażania usług opartych na technice cyfrowej i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów.
Dowiesz się, jak projektować systemy transportowe i logistyczne oraz urządzenia sterowania i kierowania ruchem w odniesieniu do transportu drogowego, szynowego oraz lotniczego.
Studia niestacjonarne. Dowiesz się, jak projektować systemy transportowe i logistyczne oraz urządzenia sterowania i kierowania ruchem w odniesieniu do transportu drogowego, szynowego oraz lotniczego.
Przygotujesz się do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i zadaniowych, do realizacji analiz biznesowych oraz przygotowywania nowych projektów i inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności.
Studia niestacjonarne. Przygotujesz się do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i zadaniowych, do realizacji analiz biznesowych oraz przygotowywania nowych projektów i inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności.
Będziesz wiedzieć, jak rozwiązywać problemy z zakresu optymalizacji techniczno-ekonomicznej, planowa­nia i rozwoju produkcji i przedsiębiorstwa, budowy systemów informatycznych oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
filtry