Przejdź do treści
Na zdjęciu kobieta stojąca przy półce z książkami i trzymająca książkę

Wartość? 200 punktów

Publikacje to nieodłączna część pracy naukowców. To publikacje opisują i podsumowują dorobek badawczy, często wielomiesięczny albo nawet wieloletni wysiłek, budują pozycję naukowców i całych zespołów. Są także elementem ewaluacji – oceny konkretów osób, a co za tym udzie – całych dyscyplin.

Na poniższej liście prezentujemy najwyżej punktowane publikacje (czyli takie za 200 punktów), w które wkład mieli naukowcy z Politechniki Warszawskiej. Wykaz obejmuje ostatni rok (stan na sierpień 2023).

Meromorphic Dynamics. Elliptic Functions with an Introduction to the Dynamics of Meromorphic Functions, Volume 2

Monografia ta, będąca drugim z dwóch tomów, opiera się na fundamentalnym opracowaniu teorii ergodycznej i geometrycznej teorii miary zawartym w tomie I, a także stosuje wszystkie omówione wcześniej metody do opisu pięknej i bogatej dynamiki funkcji eliptycznych. Tekst rozpoczyna się od wprowadzenia do topologicznej dynamiki przestępnych funkcji meromorficznych, a następnie przechodzi do funkcji eliptycznych, omawiając szczegółowo ich klasyczne własności, mierzalną dynamikę i geometrię fraktalną. Następnie autorzy dogłębnie analizują zwarte nierekurencyjne funkcje eliptyczne. Wiele z tych materiałów pojawia się po raz pierwszy w formie książkowej lub papierowej. Zarówno starsi, jak i młodsi naukowcy zajmujący się teorią ergodyczną i układami dynamicznymi docenią to, co z pewnością będzie niezbędnym źródłem wiedzy.

Czasopismo:

New Mathematical Monographs vol. 47

Rok wydania:

Autorzy z PW:

Janina Kotus

Dyscyplina:

Meromorphic Dynamics. Abstract Ergodic Theory, Geometry, Graph Directed Markov Systems, and Conformal Measures, Volume 1

Monografia stanowi kompleksowe i samodzielne wprowadzenie do szerokiego zakresu podstawowych wyników z teorii ergodycznej i geometrycznej teorii miary. Omawiane tematy obejmują: skończoną i nieskończoną abstrakcyjną teorię ergodyczną, wieże Younga, metryczną entropię Kołmogorowa-Sinaia, formalizm termodynamiczny, geometryczną teorię funkcji, różne rodzaje miar konforemnych, konforemne skierowane układy Markova, iterowane układy funkcji, lokalną dynamikę funkcji analitycznych oraz geometrię zbiorów zw. nice-sets.

Publikacja zawiera wiele przykładów, wraz z szczegółowymi wyjaśnieniami podstawowych pojęć i pełnymi dowodami, co sprawia, że będzie to niezastąpione źródło informacji zarówno dla naukowców, jak i studentów.

Czasopismo:

New Mathematical Monographs vol. 46

Rok wydania:

Autorzy z PW:

Janina Kotus

Dyscyplina:

High Performance Tensegrity - Inspired Metamaterials and Structures

Praca stanowi odpowiedź na obecne trendy rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych materiałów i konstrukcji, eksplorując koncepcję metamateriałów i metastruktur o podwyższonych parametrach mechanicznych, bazujących na strukturach tensegrity. Systemy tensegrity posiadają liczne zalety: są lekkie, charakteryzują się wysokim stosunkiem sztywności do masy, są podatne na sterowanie, mogą być stosowane w inteligentnych i adaptacyjnych systemach, oraz wykazują nietypowe właściwości mechaniczne.

Monografia dotyczy opisu specyficznych własności mechanicznych modularnych struktur tensegrity w różnych skalach – od metamateriału po konstrukcję w skali budowlanej. Poszukiwano w niej struktur o ekstremalnych własnościach mechanicznych – sztywnych przy pewnych postaciach deformacji, a podatnych przy innych.

Praca kierowana jest do naukowców i inżynierów zajmujących się metamateriałami, a także osób ze środowiska naukowego i otoczenia gospodarczego, tworzących nowatorskie rozwiązania wykorzystywane w systemach tłumienia drgań. Proponowane metamateriały tensegrity mogą zostać wykorzystane jako elementy wibroizolacyjne, a także jako wzmocnienia tradycyjnych elementów konstrukcyjnych, czy też elementy systemów sterowania.


 

Czasopismo:

Monografia (wyd. Taylor & Francis Group)

Rok wydania:

Autorzy z PW:

Anna Al Sabouni-Zawadzka

Wastewater Treatment with the Fenton Process. Principles and Applications

Obecność w ściekach trwałych i trudno-usuwalnych związków organicznych stanowi globalny problem dotykający większości dziedzin przemysłu. Powszechnie stosowane metody oczyszczania ścieków często wykazują niewystarczającą skuteczność, nie pozwalającą na eliminację toksycznych, mutagennych czy kancerogennych właściwości związków organicznych. Odpowiedzią na wyzwanie związane z unieszkodliwieniem trudno-usuwalnych zanieczyszczeń są zaawansowane procesy utleniania, w tym proces Fentona.

Monografia "Wastewater Treatment with the Fenton Process: Principles and Applications" przedstawia podstawy i dokładny mechanizm procesu Fentona, czynniki wpływające na jego skuteczność oraz zastosowanie. Ponadto monografia zawiera informacje dotyczące kinetyki i termodynamiki procesu. W monografii duży nacisk położony jest na charakteryzację skutecznych katalizatorów heterogenicznych, w tym także nanomateriałów. Na uwagę zasługuje przeprowadzona analiza braku toksyczności katalizatorów oraz możliwości ich ponownego wykorzystania. 

Dla osób zainteresowanych wprowadzeniem procesu Fentona do swojej działalności skierowane są w szczególności rozdziały dotyczące aspektów ekonomicznych oraz rodzajów reaktorów, w których przeprowadza się proces. W monografii wykazano, że heterogeniczny proces Fentona wykorzystujący żelazo jako katalizator jest efektywny, przyjazny dla środowiska i odpowiedni do unieszkodliwiania ścieków przemysłowych. Monografia skierowana jest do specjalistów, naukowców, studentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu inżynierii środowiska, nauk o materiałach, chemii oraz osób, które pracują w zarządzaniu gospodarką wodno-ściekową, pragnących poznać, zrozumieć i wdrożyć proces Fentona w swojej działalności."

Czasopismo:

Emerging Materials and Technologies

Rok wydania:

Autorzy z PW:

Dominika Bury, Michał Jakubczak, Jan Bogacki, Piotr Marcinowski, Agnieszka Jastrzębska

FieldView: An interactive software tool for exploration of three-dimensional vector fields

Pola wektorowe są jednym z fundamentalnych elementów matematyki, kluczowych do modelowania wielu zjawisk fizycznych, takich jak pola elektromagnetyczne czy przepływy płynów i gazów. Pola występujące w przyrodzie często wykazują złożone struktury, które mogą być trudne do dokładnej analizy bez reprezentacji graficznej. W niniejszym artykule przedstawiono FieldView – aplikację przeznaczoną dla naukowców i profesjonalistów z branży, którzy chcą wizualizować pola wektorowe za pomocą różnych technik renderowania. FieldView używa nowatorskiego sposobu oceny pola i konstrukcji wyświetlanych elementów bezpośrednio na procesorze graficznym (GPU), opartego na niedawno wprowadzonym potoku graficznym mesh shader firmy NVIDIA. Badania przeprowadzone podczas rozwoju FieldView znalazły praktyczne zastosowanie w postaci wizualizacji pola magnetycznego zintegrowanej w opracowanym przez eksperyment ALICE na CERNie frameworku przetwarzania danych.

Czasopismo:

SoftwareX

Rok wydania:

Autorzy z PW:

Piotr Nowakowski, Przemysław Rokita

Sequential Stackelberg Games with bounded rationality

Artykuł proponuje rozszerzenie jednej z teorii ograniczonej racjonalności - teorii zakotwiczenia - na wielokrokowe gry Stackelberga. Zgodnie z tą teorią ludzie mają tendencję do wypłaszczenia prawdopodobieństw dostępnych opcji. Praca wprowadza zlinearyzowaną sformułowanie teorii zakotwiczenia, której użycie jest możliwe przez technikę programowania liniowego i całkowitoliczbowego z ograniczeniami. Dodatkowo zaproponowano dwa podejścia przybliżone implementujące podstawową (niezmodyfikowaną) wersję teorii zakotwiczenia: algorytm ewolucyjny oraz metodę próbkowania Monte Carlo. Skuteczność użytych algorytmów została potwierdzona eksperymentalnie w testach z udziałem ludzi.

Czasopismo:

Applied Soft Computing Journal

Rok wydania:

Autorzy z PW:

Jan Karwowski, Jacek Mańdziuk, Adam Żychowski

Cross-modal text and visual generation: A systematic review. Part 1: Image to text

W publikacji dokonano przeglądu istniejącej literatury dotyczącej generowania tekstu z danych wizualnych pod egidą “generowania wielomodalnego”, która to nazwa pozwala porównać i skontrastować różnorodne metody traktujące dane wizualne jako dane wejściowe i produkujące tekst jako dane wyjściowe, jednocześnie nie ograniczając analizy do wąsko zdefiniowanych obszarów, takich jak generowanie podpisów do obrazów. Podzielono metody generowania tekstu z danych wizualnych na generatywne i niegeneratywne generowanie podpisów do obrazów oraz na dialog wizualny, z dalszymi podziałami nakreślonymi dla istotnych obszarów. W artykule opisano metody bazowe i omówiono istniejące badania w świetle tych metod bazowych, podkreślając zarówno istotne elementy wspólne pomiędzy różnymi podejściami, jak i istotne różnice w stosunku do metod bazowych.

Czasopismo:

Information Fusion

Rok wydania:

Autorzy z PW:

Maciej Żelaszczyk, Jacek Mańdziuk

A review of emerging research directions in Abstract Visual Reasoning

Zadania z zakresu abstrakcyjnego myślenia wizualnego (AVR) są powszechnie używane do przybliżenia inteligencji ludzkiej. Testują one zdolność stosowania wcześniej zdobytej wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zupełnie nowym środowisku, co sprawia, że są one szczególnie dobrze dostosowane do tego zadania. Ostatnio zadania AVR stały się popularnym narzędziem do badania sztucznej inteligencji, co doprowadziło do pojawienia się nowych, odrębnych typów problemów i wielu zestawów testowych. W pracy tej autorzy dokonują przeglądu tych nowych badania nad AVR i proponują taksonomię do kategoryzowania zadań AVR w oparciu o 5 wymiarów: kształty wejściowe, ukryte reguły, cel zadania, funkcję poznawczą i konkretne wyzwania.

Czasopismo:

Information Fusion

Rok wydania:

Autorzy z PW:

Mikołaj Małkiński, Jacek Mańdziuk

Energy saving and pollution reduction through optimal scheduling of cleaning actions in a heat exchanger network

Zabrudzenia wymienników ciepła mogą wpływać na odzysk energii w Sieciach Wymienników Ciepła (HENs), zwiększając intensywność energetyczną procesów produkcyjnych. Monitorowanie wzrostu zabrudzeń na powierzchniach wymienników ciepła pozwala złagodzić ich negatywne skutki, wykorzystując dane pomiarowe umożliwiające zaplanowanie czyszczenia wymiennika w ekonomicznie uzasadnionym momencie. Badania opierają się na wcześniejszych pracach autorów poświęconych różnym metodą monitorowania oporu cieplnego zabrudzeń przy użyciu danych pomiarowych, gdzie preferowaną metodą jest podejście oparte na najmniejszych kwadratach do danych pomiarowych. Celem jest zastosowanie preferowanego podejścia oraz przeprowadzenie studium przypadku dotyczącego optymalizacji planowania działań czyszczących wymienniki ciepła pracujące w HEN. Wyniki optymalizacji są omawiane pod kątem aspektów ekonomicznych i potencjału oszczędności energetycznej oraz redukcji zanieczyszczeń.

Czasopismo:

Renewable & Sustainable Energy Reviews

Rok wydania:

Autorzy z PW:

Marian Trafczyński, Mariusz Markowski, Krzysztof Urbaniec 

Modelling and identifying a pressurised dilatant sand to be used as a smart damping material

W pracy prezentowane jest eksperymentalne i modelowe badanie właściwości prototypowej belki warstwowej z rdzeniem wykonanym z mieszanki piasku o nietypowych właściwościach nieliniowych. Non-typical dilatant sand pokryto elastyczną powłoką, która ograniczała jego ruchy, umożliwiając sprężanie ziaren przez odsysanie powietrza z wnętrza osłony. Kontrolowane podciśnienie pozwalało sprężonym ziarnom piasku ulegać zablokowaniu, co skutkowało zwiększeniem sztywności i tłumienia. Daje to możliwość adaptacyjnego tłumienia drgań belki. Eksperyment przeprowadzono dla swobodnych drgań oraz wymuszonego ruchu podstawy w postaci sinusoidalnej, aby pokazać możliwość dostosowywania parametrów materiału w szerokim zakresie.

Przeprowadzona w badaniu identyfikacja parametrów jest niezbędna do dalszego rozwoju potencjalnych strategii sterowania dla skutecznego tłumienia drgań układów dynamicznych przy użyciu tego rodzaju alternatywnych materiałów inteligentnych.

Czasopismo:

Mechanical Systems and Signal Processing

Rok wydania:

Autorzy z PW:

Jacek Mateusz Bajkowski, Jerzy Bajkowski

Flight dynamics of unconventional configurations

Niekonwencjonalne konfiguracje samolotów nie są często projektowane ze względu na wiele problemów, głównie związanych ze stabilnością i trymem. Niemniej jednak mogą być one bardzo obiecujące, a te problemy można zrekompensować nadzwyczajnymi cechami wydajnościowymi. Dlatego pomimo trudności w procesie projektowania, są one wybierane, dając szansę na zaprojektowanie i zbudowanie naprawdę konkurencyjnego samolotu. Artykuł prezentuje analizę właściwości lotnych najczęściej stosowanych konfiguracji niekonwencjonalnych: canard, skrzydło nośne, trzy skrzydła ustawione w tandemie i skrzydło pudełkowe. Przedstawiona jest analiza stabilności pod względem podstawowej stabilności statycznej i pełnej analizy dynamicznej w 6 stopniach swobody. Przedstawione i skomentowane są cechy lotne oparte na regulacjach lotności oraz specyfikacjach MIL. Przedstawione i omówione są przykłady wyników związanych z rzeczywistymi projektami realizowanymi w ciągu ostatniej dekady.

Czasopismo:

Progress in Aerospace Sciences

Rok wydania:

Autorzy z PW:

Tomasz Goetzendorf-Grabowski

Multigeneration source based on novel triple-component chiller configuration co-supplied with renewable and fossil energy operated in Arabic Peninsula conditions

Artykuł przedstawia innowacyjne hybrydowe źródło energii do produkcji elektryczności, chłodzenia i odsalania wody oparte na dostawie energii ze źródeł kopalnych i energii słonecznej, wyposażone w konfigurację chłodnicy potrójnej. System ten został zbudowany i niedawno uruchomiony w King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) w Królestwie Arabii Saudyjskiej jako pracownicza laboratorium dostarczająca nośniki do sąsiednich budynków kompleksu Solar Village. Artykuł prezentuje wyniki uruchamiania instalacji, podczas którego oceniono wydajność systemu dla trzech różnych scenariuszy eksploatacji.

Czasopismo:

Energy

Rok wydania:

Autorzy z PW:

Marcin Wołowicz, Marcin Michał Malicki, Ryszard Zwierzchowski