Przejdź do treści

Opublikowano: 10.02.2021 10:13

"Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

1. rocznica inauguracji projektu

Minął rok od czasu, gdy Politechnika Warszawska uzyskała status uczelni badawczej. Co wydarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy?

Rok temu, 10 lutego 2020 r., odbyło się posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej, podczas którego Minister Jarosław Gowin uroczyście zainicjował rozpoczęcie się projektu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy intensywnej pracy udało się zrealizować wiele założonych na ten rok celów oraz rozpocząć pracę nad kolejnymi działaniami.

Obszar „Transformacja”

Po pierwszym roku pracy Zespołu ds. Transformacji Uczelni udało się zakończyć pierwszy, prawdopodobnie najtrudniejszy, etap uzgadniania wspólnej koncepcji zmian. W ciągu ponad 30 spotkań oficjalnych i niezliczonych godzin innych dyskusji opracowano propozycję mapy strategii dla uczelni, która jest dopasowana do metodyki zarządzania przez cele (ang. Management by Objectives/MBO). Drugim głównym tematem prac Zespołu była reorganizacja administracyjnego wsparcia dla projektów badawczych. Obecnie trwają prace nad rozwiązaniem, które znacząco uprości codzienne administracyjne czynności, wykonywane przez kierowników projektów, a jednocześnie wpłynie na zaangażowanie pracowników administracyjnych na wspólne odczuwanie radości z pozyskiwania nowych środków finansowych.

Na 2021 r. planowana jest szeroko zakrojona kampania informacyjna, skierowana do wszystkich pracowników PW.

Obszar „Procesy administracyjne”

W 2020 r. swoje prace rozpoczął (mocą Decyzji nr 2/2020 kierownika Zespołu zarządzającego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”) Zespół zarządzania procesowego, którego głównym zadaniem jest opracowanie mapy procesów administracyjnych występujących w uczelni, dokonanie niezależnego przeglądu stosownych procesów administracyjnych występujących w uczelni oraz przygotowanie propozycji ich optymalizacji.

W 2020 r. swoje pracę rozpoczął również Komitet Sterujący EZD, którego efektem prac jest opracowanie koncepcji i zakresu wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Politechnice Warszawskiej (szczegóły w dokumencie: Decyzja nr 1/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Warszawskiej systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją).

Obszar „Kompetencje studentów i pracowników”

W ramach Programu Rozwoju Talentów, który dotyczy doktorantów oraz pracowników PW rozpoczynających karierę akademicką (przed i po uzyskaniu stopnia doktora), przeprowadzono analizy, których efektem jest raport zawierający: katalog dobrych praktyk pokazujących, jak zarządza się talentami na zagranicznych uczelniach badawczych oraz analizę porównawczą dostępnych narzędzi wspomagających proces zarządzania talentami. Przeprowadzono również analizę zakresu działalności poszczególnych jednostek PW, pod kątem możliwości koordynacji Programu Rozwoju Talentów PW.

Obszar „Usprawnienie współpracy pomiędzy naukowcami, a administracją”

Obszar zakładający usprawnienie współpracy pomiędzy naukowcami, a administracją (realizowany w ramach Działania 27. IDUB) zakłada profesjonalizację obsługi administracyjnej poprzez integrację ogółu pracowników wokół wspólnego celu, połączonych mechanizmów motywacyjnych i zasad wynagradzania. Pierwszym krokiem zmierzającym do osiągniecia tego celu była diagnoza bieżącej sytuacji w zakresie współpracy pracowników naukowych i pracowników administracji Politechniki Warszawskiej, którą przeprowadzono w grudniu 2020 r., realizując pierwszą edycję badania obustronnej satysfakcji w relacjach pracownicy naukowi – pracownicy administracji.

Na zaproszenie do udziału w badaniu (wysłane na służbowe adresy e-mail do 4010 pracowników PW) odpowiedziało w sumie: 580 nauczycieli akademickich i 271 pracowników nie będących nauczycielami akademickim. Na podstawie wyników badania opracowano poziom satysfakcji ze współpracy pracowników naukowych i pracowników administracji PW w obszarze naukowo-badawczym, który wynosi: 64,7%.

Obszar „Innowacje”

Patent PW

Pierwszy rok pracy Zespołu ds. Innowacji pozwolił na sformułowanie szczegółowej koncepcji i budżetu programu Patent PW, nastawionego na wsparcie działań patentowych na arenie międzynarodowej. Obecnie trwają konsultacje z kancelariami patentowymi, poprzedzające wybór kancelarii do obsługi procesów zabezpieczania własności intelektualnej na rynkach międzynarodowych. Z działaniem tym nierozerwalnie związane są również prace nad opracowaniem mechanizmów wyceny własności intelektualnej, procedur licencjonowania (w tym mechanizmów otwartych licencji). Przygotowywana jest pierwsza aukcja patentów PW. Planowany termin jej uruchomienia to marzec 2021 r.

Best Innovators PW

W związku z pandemią koronawirusa program wyjazdów stażowych do najlepszych europejskich ośrodków transferu technologii został wstrzymany. Trwają przygotowania do jego uruchomienia zaraz po zakończeniu pandemii.

Akcelerator PW

Podczas prac koncepcyjnych nad kształtem programu Akcelerator PW, poddano analizie dotychczasowe doświadczenia uczelni w obszarze systemów wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, zdefiniowano punkty krytyczne i wykorzystano informacje zebrane w toku dotychczasowych działań od uczestników prowadzonych programów w zakresie ich oczekiwań i potrzeb kiełkujących spółek. W ramach dotychczasowych działań zaprojektowano strukturę oraz mechanizmy dofinansowywania procesów preinkubacji, inkubacji i akceleracji startupów uczelnianych, zdefiniowano kryteria dopuszczenia do poszczególnych etapów i pakiety wspierające oraz zainicjowano pilotaż programu.

Obszar „Działalność naukowa”

Centra Badawcze POB

W pierwszym roku realizacji projektu IDUB udało się uruchomić 2 edycje konkursów na granty badawcze w ramach poszczególnych Centów Badawczych POB oraz jeden konkurs “IDUB against COVID-19" jako wspólne przedsięwzięcie wszystkich Centrów Badawczych POB.

BEYOND POB

Celem konkursu, który ruszył pod koniec 2020 r., było upowszechnienie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie przez zespoły badawcze PW w obszarach badawczych wykraczających poza zdefiniowane w POB, ale ujętych w aktualnym Wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 96 wniosków, które aktualnie są oceniane przez Komisję Konkursową.

Granty rektorskie

Konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników PW zamierzających złożyć wnioski w konkursach ERC wystartował w grudnia 2020 r. W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe (grant w wysokości 25.000 zł oraz nagrody za aktywność naukową za przejście do II etapu oceny i za otrzymanie grantu) oraz wsparcie merytoryczne. W pierwszym konkursie wpłynęły 4 wnioski, ale komisja konkursowa nie wyłoniła laureata.

Obszar „Publikacje”

Best Paper

W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy funkcjonowania projektu IDUB na Politechnice Warszawskiej ruszył nabór do pierwszej edycji konkursu organizowanego w ramach programu Best Paper. Zgodnie z regulaminem do konkursu przyjmowano zgłoszenia na artykuły opublikowane w czasopismach naukowych za 200 punktów z aktualnej listy MNiSzW z 2019 roku.

Według danych pobranych z Bazy Wiedzy PW, opublikowano 98 tego typu tekstów. Do konkursu zgłoszono 63 publikacje, z czego nagrodzono 38. Laureaci konkursu reprezentują 11 wydziałów. Najliczniejszą grupę stanowią przedstawiciele Wydziału Chemicznego i Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na potrzeby wyłonienia laureatów Programu Best Paper, na podstawie danych z bazy Scopus, przeprowadzono analizy bibliometryczne. Kolejna edycja programu zaplanowana jest na pierwszą połowę 2021 roku. 

Open Science

Dużym zainteresowaniem cieszył się program Open Science, w którym sfinansowano publikację artykułów naukowych w formule otwartego dostępu do treści. Ze środków programu opublikowano 47 tekstów w czasopismach wysoko punktowanych, o bardzo dobrych parametrach bibliometrycznych. Wsparcia udzielono autorom z 11 dyscyplin naukowych, największe w: automatyce, elektronice i elektrotechnice; inżynierii lądowej i transporcie; inżynierii mechanicznej. Program w sposób płynny jest kontynuowany w 2021 r.

Dodatkowo w ramach obszaru „Publikacje” zorganizowano seminarium z zakresu tworzenia planów zarządzania danymi badawczymi (DMP). Spotkanie prowadzone było przez pracowników Biblioteki Głównej PW.

Obszar „Stypendia”

W ramach wspierania doktorantów Politechniki Warszawskiej opracowano system dodatkowych stypendiów. W tym stypendia projakościowe dla najlepszych doktorantów, stypendia w Szkołach Doktorskich (jednorazowe wsparcie oraz zwiększone miesięczne stypendium) oraz stypendium przyznawane w trybie konkursowym (projekt STER dla doktorantów międzynarodowych).

 

Żródło: badawcza.pw.edu.pl

Podobne tematy: