Opublikowano: 18.11.2020 16:42

Wyniki badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Bezcenny kapitał - opinia absolwentów o jakości kształcenia, a także o sytuacji zawodowej jest efektem prowadzonego przez Politechnikę Warszawską badania MKZA.

Absolwenci PW

Wyniki Badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW

 • Absolwenci z lat 2018-20 najlepiej ocenili kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej, programy nauczania oraz poziom nauczania. 
 • Jako powód wyboru PW absolwenci z lat 2018-2020 wskazywali najczęściej renomę i prestiż uczelni.
 • Najbardziej zadowoleni ze studiów byli absolwenci wydziałów: MINI, WBMiP oraz WIChiP i KNEiS (średnio 7,4 - 8,2 w skali 1-10). 
 • Najwięcej zarabiają absolwenci WEiTI i WMiNI.
 • W przypadku roczników 2018-20 w firmach komercyjnych praktykowało 78% badanych, z czego 14% uzyskało praktyki za pośrednictwem uczelni.
 • 44% absolwentów z lat 2011-20 deklaruje, że pracę znaleźli jeszcze przed ukończeniem studiów, a spośród szukających po ukończeniu studiów 52% znalazło pracę w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące.
 • Większość (91,2%) pracuje w Polsce. Wśród absolwentów studiów trzeciego stopnia odsetek osób pracujących za granicą jest najwyższy (14,3%). Wśród ankietowanych absolwentów pracujących za granicą najwięcej osób pracuje w Niemczech (39), w Wielkiej Brytanii (37) i w Szwajcarii (30).
 • Ponad połowa (53,5%) badanych deklaruje, że w pracy korzysta z języka obcego codziennie. Niemal połowa respondentów (48,6%) zadeklarowała, że lektoraty, na które uczęszczała w czasie studiowania, przyczyniły się do wzrostu znajomości języka obcego.
 • Większość badanych absolwentów PW (72%) mieszka obecnie w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. W wieku 16 lat w takich miastach mieszkało jedynie 26% ankietowanych. Prawie wszyscy absolwenci (90%) pozostali po studiach w województwie mazowieckim.
 • 37,3% ankietowanych jest zainteresowana utrzymaniem kontaktu z Uczelnią, a kolejne 20,2% deklaruje taką chęć w przyszłości, zaznaczając chęć uczestnictwa w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i rozwojowych organizowanych przez Politechnikę.

Powyższe dane to niewielki procent wiedzy płynącej od ankietowanych. 

[Aktualizacja 22.12.2020]

Autorem MKZA jest Biuro Karier Politechniki Warszawskiej. Za techniczną realizację badania oraz opracowanie raportu odpowiada Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

W metodologii badania w tegorocznej edycji wprowadzono istotne zmiany tak, aby badanie zajęło respondentom mniej czasu i wyczerpywało potrzeby informacyjne naszej Uczelni. Istotną zmianą jest zróżnicowanie ankiety w zależności od doświadczenia zawodowego oraz liczby lat od ukończenia studiów.

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej jest badaniem ilościowym z wykorzystaniem ankiety internetowej. W tej edycji udział wzięło 3211 absolwentów.

Badanie przeprowadzono w obszarach: Sylwetka respondenta, Ścieżka edukacyjna, Zadowolenie ze studiowania, Sytuacja zawodowa absolwentów, Wiedza i umiejętności, Formy kontaktu z uczelnią.

Dodatkowe, generalne wnioski z raportu:

 • Młodsi absolwenci rzadziej pracują w dużych firmach (powyżej 250 pracowników) - to jedynie 57,7% osób, które skończyły studia w latach 2018-20. Wśród absolwentów z roku 2004 i starszych było to 75%. 
 • Większość naszych absolwentów (87,3%) deklaruje zadowolenie z życia.