Opublikowano: 03.09.2020 08:18

Senat PW pozytywnie zaopiniował kandydatów na prorektorów

2 września 2020 r. Senat Politechniki Warszawskiej zaopiniował kandydatów na funkcje prorektorów, zaproponowanych przez Rektora prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zarembę. W stosunku do wszystkich kandydatów Senat wyraził opinię pozytywną.

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

Przypominamy, że na funkcje prorektorów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024 zostali powołani:

  • prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz - Prorektor ds. Ogólnych; 
  • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Prorektor ds. Nauki; 
  • prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk - Prorektor ds. Studiów; 
  • prof. dr hab. inż. Adam Woźniak - Prorektor ds. Rozwoju; 
  • dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni - Prorektor ds. Studenckich; 
  • dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni - Prorektor ds. Filii w Płocku. 

Wszyscy prorektorzy obejmą swoje funkcje po raz pierwszy.

Sylwetki prorektorów PW w kadencji 2020-2024:

Prorektor ds. Ogólnych

Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz - od 2012 r. Dziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, w latach 1999-2005 Prodziekan. W latach 1996-1999 Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki. Senator Politechniki Warszawskiej w latach 2005-2008 oraz 2012-2020. Członek Rady Programowej, a w latach 2010-2012 Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. W latach 2016-2020 Sekretarz, a od 2020 r. Przewodniczący Komitetu Fizyki PAN.

Prowadzi badania naukowe z nieliniowej optyki i fotoniki, nakierowane na zastosowania w światłowodowych systemach przesyłania i przetwarzania informacji oraz w technikach pomiarowych. Stworzył zespół optyki nieliniowej współpracujący z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi. Autor i współautor ponad 170 publikacji naukowych, dwóch patentów, monografii oraz kilku rozdziałów w monografiach.

Brał udział w opracowywaniu programów studiów na kierunkach fizyka techniczna oraz fotonika. Od prawie trzydziestu lat współorganizuje cykliczne międzynarodowe warsztaty z zastosowań optyki nieliniowej. Laureat „Złotej Kredy”.

Prorektor ds. Nauki

Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - od 2002 r. zatrudniony w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Start (2001, 2002) i Kolumb (2003). W 2019 r. został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji. Pełni funkcję prezydenta-elekta IEEE Industrial Electronics Society.

Zainteresowania naukowe prof. Mariusza Malinowskiego dotyczą zagadnień energoelektroniki, napędu elektrycznego, elektromobilności, inteligentnych sieci elektroenergetycznych i odnawialnych źródeł energii. Brał udział w ponad 25 projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych.

W swojej dotychczasowej karierze naukowej otrzymał szereg nagród i wyróżnień m.in.: Nagrodę Siemensa za rozprawę doktorską (2002 r.), Zespołową Nagrodę Badawczą Siemensa (2007 r.), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej za habilitację (2013 r.) oraz Pierwszą Nagrodę Zespołową Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowo-techniczne (2017 r.). Ponadto otrzymał międzynarodowe nagrody badawcze IEEE IES David Irwin Early Career Award (2011 r.) oraz IEEE IES David Bimal Bose Award for Industrial Electronics Applications in Energy Systems (2015 r.).

Prorektor ds. Studiów

Prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk - od 2016 r. Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, a w latach 2012-2016 Prodziekan ds. Studiów. Senator Politechniki Warszawskiej w latach 2016-2020, członek komisji senackich i zespołów rektorskich. Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.

W działalności badawczej koncentruje się na metodologii projektowania i zastosowaniu technik informacyjnych w architekturze. Autor dwóch książek, redaktor monografii zbiorowych, artykułów i rozdziałów w monografiach.

Od 2009 r. Kierownik Pracowni Projektowania Architektonicznego Wspomaganego Komputerem. Od 2010 r. współautor programu i nauczyciel na studiach Architecture for Society of Knowledge. Autor eksperymentalnych projektów oraz warsztatów międzynarodowych poświęconych doświadczeniom w rozszerzonych środowiskach architektonicznych. Inicjator i współautor koncepcji programowej międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM.

Autor i współautor ponad stu projektów architektonicznych oraz prac nagradzanych i wyróżnianych w konkursach architektonicznych.

Prorektor ds. Rozwoju

Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak - od 2020 r. Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w latach 2012-2020 Dyrektor Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej.

W działalności badawczej zajmuje się metrologią współrzędnościową. Jest autorem dwóch monografii oraz ponad 150 publikacji naukowych. Prowadził kilkanaście projektów badawczych.

W latach 2008-2011 członek Rady Normalizacyjnej II kadencji. W 2017 r. został powołany przez Ministra Rozwoju na członka Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. Również od 2017 r. członek Rady Metrologii powołanej przez Ministra Rozwoju.

W  2019 r. został wybrany na Przewodniczącego pierwszej Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej. Od 2019 r. aktywnie działa w zespole doradczym do oceny nagród i stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jest inicjatorem i koordynatorem współpracy Politechniki Warszawskiej z Polytechnique de Montréal w Kanadzie w zakresie działalności naukowej i innowacyjnej.

Wielokrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Homing (2007-2009), Kolumb (2005-2006), Start (2003, 2004). Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, w tym nagrodę Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

Prorektor ds. Studenckich

Dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni - od 2016 r. Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Kierownik Zakładu Technik Komputerowych Instytutu Podstaw Budowy Maszyn. Od 2012 r. Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej. Od 2013 r. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Podstaw Budowy Maszyn.

W działalności badawczej koncentruje się na badaniach empirycznych i modelowych materiałów nieklasycznych, m.in. materiałów granulowanych, inteligentnych oraz stałych paliw rakietowych. Jest autorem i współautorem monografii naukowych oraz dydaktycznych, a także około stu artykułów, materiałów pokonferencyjnych i rozdziałów w monografiach.

Członek międzynarodowych i krajowych organizacji oraz towarzystw naukowych, m.in. Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik - GAMM.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną nagrodzony kilkudziesięcioma nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej. Siedmiokrotny laureat „Złotej Kredy” w kategorii najlepszy wykładowca oraz prowadzący ćwiczenia.

Prorektor ds. Filii w Płocku

Dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni - Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w latach 2012-2016 i 2016-2020. Do 2020 r. Dyrektor Instytutu Konfucjusza w Politechnice Warszawskiej. Od 1.09.2020 Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

Naukowo zajmuje się tematyką zarządzania i zarządzania projektami. Współpracuje z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, kieruje projektem badawczym realizowanym w ramach programu Horyzont 2020.

Pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych. Reprezentuje Politechnikę Warszawską w Europejskim Stowarzyszeniu Uczelni CESAER. Autorka i kierownik podyplomowych studiów Zarządzania projektami oraz Diagnostyki technicznej i eksploatacji systemów technicznych.

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz redakcji czasopisma Notatki Płockie. Pełni funkcję Managing Editor w czasopiśmie Foundations of Management. Członek Rady Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Płocka.

Wielokrotnie nagradzana nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Odznaczona odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.