Przejdź do treści

Opublikowano: 02.02.2024 17:09

Program IDUB na PW z pozytywną oceną

Politechnika Warszawska jest jedną z 10 uczelni uczestniczących w programie IDUB

Znamy wyniki śródokresowej ewaluacji I edycji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Eksperci pozytywnie ocenili wszystkie uczelnie uczestniczące w projekcie, w tym Politechnikę Warszawską. 

Dzięki programowi IDUB 10 polskich uczelni, wyłonionych w 2019 roku w konkursie, otrzymuje w latach 2020-2026 subwencję zwiększoną o 10 procent. Ma to pomóc skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Wsparcie otrzymują Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Na Politechnice Warszawskiej w ramach programu IDUB m.in. powołano Centra Badawcze Priorytetowych Obszarach Badawczych zajmujące się przyznawaniem grantów na projekty, uruchomiono dodatkowe finansowanie na międzynarodowe wyjazdy naukowe, przygotowywanie publikacji, działania studentów, stypendia dla doktorantów, wsparcie transferu technologii i uczelnianych start-upów czy nowoczesne formy dydaktyki. 

Wszystkie uczelnie biorące udział w I edycji programu IDUB w 2023 roku zostały poddane ocenie śródokresowej. Obejmowała ona przygotowanie raportu samooceny, ocenę raportów przez międzynarodowy zespół ekspertów, wskazanie priorytetów do uwzględnienia podczas wizytacji ekspertów w siedzibach uczelni, ocenę zespołu ekspertów po wizytacji, przygotowanie propozycji ocen końcowych na podstawie ocen przed wizytacjami i po nich oraz przygotowanie ocen końcowych, które zostały przekazane uczelniom. 

Ewaluacja kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej, nie jest tworzona lista rankingowa. Zespół ekspertów wszystkie uczelnie ocenił pozytywnie. 

W liście do Ministra Nauki międzynarodowy zespół oceniający podkreślił, że proces zmian na uczelniach jest zauważalny i docenił te starania – zarówno na poziomie samych uniwersytetów, jak i całego kraju. Równocześnie zwrócono uwagę na to, że każda uczelnia uczestnicząca w programie bazuje na swojej wyjątkowej historii i ma inny punkt wyjścia do transformacji. 

W podsumowaniu listu zapisano m.in.:

„Międzynarodowy zespół ekspertów pochwala Ministerstwo i kraj za utrzymanie programu IDUB, a uniwersytety za to, że zaszły daleko na drodze do wdrożenia koncepcji IDUB w trudnych warunkach zewnętrznych spowodowanych zakłóceniami związanymi z pandemią i pogarszającą się sytuacją geopolityczną. Prawne, ekonomiczne i społeczne otoczenie uniwersytetów szybko się zmienia, a dla uniwersytetów wyzwaniem jest szybka zmiana struktur i kultury organizacyjnej, które były instytucjonalizowane przez wiele dekad. Niemniej zespół znalazł mocne dowody na to, że finansowanie IDUB ułatwiło znaczące zmiany kulturowe i istotnie rozwinęło system uniwersytecki”. 

– Pozytywna ocena to powód do radości dla całej społeczności Politechniki Warszawskiej – podkreśla Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba. – Ciężka praca i zaangażowanie pracowników, studentów, doktorantów zostały docenione przez ekspertów. Cieszę się także, bo możemy nadal wykorzystywać zwiększoną subwencję, co wspiera rozwój naszej Uczelni. 

Więcej informacji o ocenie programu IDUB znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podobne tematy: