Przejdź do treści

Opublikowano: 14.12.2023 09:05

Politechnika Warszawska ze znakiem jakości EUA-IEP

Wyróżnienie European University Association – Institutional Evaluation Programme przyznano na 5 lat

Politechnika Warszawska przeszła pozytywnie międzynarodową ocenę instytucjonalną European University Association – Institutional Evaluation Programme (EUA – IEP).

Proces ewaluacji rozpoczął się w czerwcu 2022 r. od powołania Zespołu ds. przygotowania raportu samooceny Uczelni. Zgodnie z wytycznymi EUA, Zespół przeprowadził pogłębioną analizę działań Politechniki Warszawskiej w sześciu obszarach: zarządzanie badaniami i wykorzystanie wyników badań, zarządzanie uczelnią, kultura jakości, nauczanie i uczenie się, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiędzynarodowienie.

– Po przesłaniu EUA raportu w marcu 2023 r., rozpoczęliśmy kolejny etap ewaluacji. Dwukrotnie, w kwietniu i czerwcu 2023 r., odbyły się wizytacje międzynarodowych ekspertów – mówi prof. Zbigniew Pakieła z Wydziału Inżynierii Materiałowej, który kierował  zespołem przygotowującym raport samooceny oraz koordynował przygotowania do wizytacji.

Zespół oceniający z EUA spędził w PW kilka dni na intensywnych spotkaniach z wszystkimi grupami naszej społeczności: pracownikami badawczymi, dydaktycznymi, administracyjnymi i technicznymi, osobami studiującymi i doktoryzującymi się, a także z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Pozwoliło to ewaluatorom zapoznać się ze sposobem funkcjonowania Uczelni.

Politechnika Warszawska otrzymała pozytywną ocenę zespołu ewaluacyjnego, który szczególnie docenił działania w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju PW, w tym rolę Działu Analiz Strategicznych, oraz inicjatywy realizowane w ramach konsorcjum ENHANCE. Uczelnia otrzymała również rekomendacje i wskazówki, które pozwolą na dalsze doskonalenie jej kluczowych procesów.

Wyróżnienie EUA-IEP przyznano na 5 lat. Raport podsumowujący ewaluację dostępny jest w intranecie.

European University Association ma istotny wpływ na kształtowanie polityki europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Zadaniem Institutional Evaluation Programme jest wsparcie instytucji i systemów szkolnictwa wyższego w rozwijaniu ich strategicznego przywództwa i zdolności do zarządzania zmianą poprzez proces dobrowolnych ocen instytucjonalnych. Dotychczas organizacja przeprowadziła ponad 450 ewaluacji.

Ewaluacja została przeprowadzona w ramach realizowanego w PW programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Podobne tematy: