Przejdź do treści

Opublikowano: 20.05.2024 11:58

Doktoranci z PW wśród wybitnych młodych naukowców

Laureaci stypendium START z PW: Sebastian Wodyk i Dominika Bury

Mgr inż. Dominika Bury i mgr inż. Sebastian Wodyk z Politechniki Warszawskiej znaleźli się w gronie laureatów 32. konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

W ramach programu najlepsi młodzi naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki otrzymują roczne stypendia, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. To forma wsparcia i zachęta do dalszego rozwoju zawodowego. Co roku taką nagrodę otrzymuje 100 osób. Tym razem zostali ono wybrani z 641 kandydatów, jak zawsze w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego. W tym roku laureaci otrzymają stypendium w wysokości 30 tys. złotych. 

Oto stypendyści z PW:

Dominika Bury – jest doktorantką na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej. W 2020 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z wyróżnieniem. Od 2021 r. realizuje doktorat w międzynarodowym zespole naukowym Bioaktywne nanomateriały o strukturze krystalicznej 2D, realizując temat Zastosowanie nanostruktur 2D faz MXene w katalitycznym oczyszczaniu ścieków. Podczas realizacji doktoratu uczestniczyła w stażu zagranicznym w Tulene University, Nowy Orlean, USA, gdzie doskonaliła umiejętności syntezy i charakteryzacji materiałów 2D. W swojej pracy realizuje badania nad foto-nano-technologiami stosowanymi do oczyszczania wody, w tym fotokatalitycznymi i katalitycznymi procesami degradacji trudno usuwalnych związków organicznych. 

Doktorantka jest laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki i od 2022 roku kieruje własnym projektem badawczym Preludium, realizując temat Dwuwymiarowe materiały MBenes jako nowe fotokatalizatory do usuwania farmaceutyków ze ścieków. Jest współautorem 15 publikacji międzynarodowych opublikowanych w czasopismach naukowych z listy JCR, o łącznym IF 119 oraz autorem przewodnim książki „Wastewater Treatment with the Fenton Process. Principles and Applications”. 

Sebastian Wodyk – jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 2018 związany z Zakładem Napędu w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW jako doktorant pod opieką dr. hab. inż. Grzegorza Iwańskiego, prof. uczelni. W ramach pracy nad doktoratem opublikował szereg publikacji dotyczących sterowania trójfazowymi przekształtnikami sieciowymi pracującymi z odkształconym napięciem linii zasilającej. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia regulacji mocy chwilowej, ograniczeń prądowych przekształtników pracujących z asymetrią napięć zasilających, a także poszukiwania nowych, niekartezjańskich układów współrzędnych, przydatnych do realizacji regulacji prądu w przypadku wystąpienia asymetrii i harmonicznych w napięciu linii zasilającej. W swoich pracach prezentuje kompleksowe podejście do realizacji układów sterowania przekształtników sieciowych pracujących w trybach falownikowym i prostownikowym jak również jako energetyczny filtr aktywny.  

Współtwórca start-upów Breeze Energies oraz Breeze Aircraft, gdzie kieruje pracą zespołu R&D, który prowadzi badania w zakresie konstrukcji przekształtników energoelektronicznych, magazynowania energii elektrycznej oraz baterii do zastosowań automotive czy w lekkich statkach powietrznych. Wyniki prac potwierdzone są publikacjami w czasopismach naukowych z listy JCR.

Sebastian Wodyk jest autorem oraz współautorem 10 publikacji w czasopismach naukowych i konferencyjnych, w tym 8 z listy JCR, o sumarycznym Impact Factor 45,3 oraz jednego patentu i jednego zgłoszenia patentowego w trakcie rozpatrywania. 

Więcej informacji o programie START, w tym pełna lista laureatów znajduje się na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Podobne tematy: