Przejdź do treści

Regulaminy i opłaty

Studiowanie to przygoda, ale odbywająca się na określonych warunkach. 

Regulamin studiów

To dokument, który określa organizację studiów, prawa i obowiązki studentów oraz działania osób realizujących proces kształcenia na PW na wszystkich kierunkach, poziomach i profilach studiów.

Regulamin znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej PW

Opłaty za studia

Niektóre formy kształcenia na PW są odpłatne (w całości lub częściowo). Dotyczy to przede wszystkim studiów niestacjonarnych, kierunków prowadzonych w języku angielskim i powtarzania przedmiotów.

Kwestię wysokości opłat określają decyzje Rektora.

W roku akademickim 2023/2024

Polacy i obywatele innych państwa traktowani jak Polacy

Decyzja nr 118/2023 dotyczy obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskie – przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024 oraz przyjętych „na starych zasadach” w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej. 

Cudzoziemcy

Decyzja nr 121/2023 dotyczy cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024. 

We wcześniejszych latach akademickich

Polacy i obywatele państw Unii Europejskiej przyjęci w roku akademickim 2022/2023

Decyzja nr 113/2022

Cudzoziemcy przyjęci w roku akademickim 2022/2023

Decyzja nr 112/2022

Polacy i obywatele państw Unii Europejskiej przyjęci w roku akademickim 2021/2022

Decyzja nr 95/2021

Cudzoziemcy przyjęci w roku akademickim 2021/2022

Decyzja nr 94/2021

Polacy i obywatele państw Unii Europejskiej przyjęci w roku akademickim 2020/2021

Decyzja 123/2020

Cudzoziemcy przyjęci w roku akademickim 2020/2021

Decyzja nr 119/2020

Polacy i obywatele państw Unii Europejskiej przyjęci w roku akademickim 2019/2020

Decyzja nr 89/2019

Cudzoziemcy przyjęci w roku akademickim 2019/2020

Decyzja nr 64/2019

Cudzoziemcy przyjęci w roku akademickim 2018/2019

Decyzja nr 143/2018

 

Zasady pobierania opłat 

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne regulują konkretne akty prawne.

Rok akademicki 2019/2020 i później

Obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy podjęli studia w roku akademickim 2019/2020 i późniejszych latach, obowiązuje zarządzenie Rektora nr 9/2021.

Wcześniejsze lata

Osoby przyjęte na studia przed 1 października 2019 roku obowiązuje uchwała Senatu nr 380/XLVII/2011 (dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców przyjętych na zasadach obowiązujących obywateli polskich) i zarządzenie Rektora nr 34/2008 (dotyczy cudzoziemców).