Przejdź do treści

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia

Ogólne zasady

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów stacjonarnych Politechniki Warszawskiej, należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Zostać zakwalifikowanym do podjęcia studiów w wyniku poddania się konkursowej procedurze kwalifikacyjnej.
 3. Po zakwalifikowaniu, przedstawić w wyznaczonym terminie, oryginały wymaganych dokumentów i potwierdzić treść zgłaszanego elektronicznie podania o przyjęcie na studia. 
 4. Złożyć ślubowanie studenckie.

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2024/2025 organizowane są cztery konkursy z odrębnymi zapisami:

 • konkurs na studia na kierunku Architektura – jednolite studia magisterskie w języku polskim,
 • konkurs na studia na kierunku Architecture – studia w języku angielskim,
 • konkurs wspólny na studia na pozostałych kierunkach prowadzonych w Warszawie,
 • konkurs wspólny na studia na kierunkach prowadzonych w PW Filii w Płocku.

Można ubiegać się o miejsce na studiach w ramach każdego z tych konkursów. W każdym konkursie można zarejestrować się tylko jeden raz. 
W przypadku kilku rejestracji, rozpatrywane będzie tylko to zgłoszenie na które opłata rejestracyjna wpłynęła najwcześniej.

W procedurze kwalifikacji na studia stacjonarne kandydaci uzyskują określoną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która stanowi kryterium przy podejmowaniu przez poszczególne komisje decyzji o zakwalifikowaniu na studia. 

Poza normalną procedurą kwalifikacyjną, na studia mogą zostać przyjęci laureaci i finaliści niektórych olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz osoby, które uzyskały potwierdzenie efektów uczenia się

Możliwość przyjęcia poza normalną procedurą kwalifikacyjną nie dotyczy studiów na Wydziale Architektury.

Zgodnie z Uchwałą nr 393/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. kandydat na studia, który jest studentem lub absolwentem tego samego wydziału, kierunku, stopnia i profilu studiów Politechniki Warszawskiej, które wskazał w podaniu o przyjęcie na studia, nie może zostać przyjęty na te studia.

Studia w języku angielskim

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

 • posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lista uznawanych certyfikatów znajduje się w załączonym poniżej pliku), lub
 • posiadają maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
 • posiadają maturę IB/EB, lub
 • zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, lub
 • uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

Studia na Wydziale Architektury

Zasady przyjęć na kierunki z Wydziału Architektury są inne. Inne są też rekrutacyjne terminy. Po szczegóły zapraszamy na stronę Wydziału Architektury do zakładki Kandydaci.

Kandydaci z zagranicznym świadectwem

Kandydaci z zagranicznym świadectwem zobowiązani są do dostarczenia w terminie trwania zapisów swoich ostatecznych wyników ze świadectwa w celu naliczenia punktów kwalifikacyjnych. Skan świadectwa i ewentualnie pozostałe wymagane dokumenty należy załączyć poprzez konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Nie ma możliwości samodzielnego uzupełnienia wyników z zagranicznego świadectwa w formularzu zgłoszeniowym.

Niedostarczenie skanów dokumentów z wynikami w terminie trwania zapisów spowoduje nieuznanie wyników w procesie kwalifikacji i nienaliczenie odpowiednich punktów kwalifikacyjnych. 

Poniżej znajduje się schemat postępowania ze świadectwem uzyskanym poza polskim systemem edukacji w celu uzyskania jego akceptacji w procesie rekrutacji. 

Konkursy o indeks PW

Jak zdobyć miejsce na wymarzonym kierunku czy Wydziale bez nerwowego oczekiwania na wyniki matury i przeliczania punktów? Taką szansą są konkursy o indeks PW. Ich laureaci (a w niektórych przypadkach także finaliści) są przyjmowani na studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Jak to dokładnie działa? Kliknij w dokument poniżej Uprawnienia uczestników olimpiad, konkursów i turniejów.

Aktualna lista konkursów o indeks PW:

Składanie dokumentów na studia

Komunikaty o wynikach kwalifikacji zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IRK) w terminach:

 • na kierunki studiów w Warszawie:
  • 18 lipca 2024 roku ok. godz. 13:00, przekazanie dokumentów od 19 lipca do 24 lipca (nie dotyczy kierunków z Wydziału Architektury, terminy przekazania oryginałów wymaganych dokumentów na studia architektoniczne sprawdź tutaj),
 • na kierunki studiów Filii PW w Płocku:
  • 25 lipca 2024 roku do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 26 lipca do 30 lipca.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany.

Dokumenty są przyjmowane w dziekanatach odpowiednich Wydziałów lub salach wyznaczonych przez dziekanaty. Szczegółowe informacje o salach zostaną podane kandydatom wraz informacją o zakwalifikowaniu, na stronie internetowej dla kandydatów. 

W celu usprawnienia obsługi kandydatów i uniknięcia oczekiwania przez kandydatów na przyjęcie dokumentów Wydziały mogą określić szczegółowe godziny obsługiwania kandydatów w zależności od kierunku studiów.   

Kandydaci z polskim świadectwem

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zostaną zaproszeni do terminowego złożenia następujących dokumentów.

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.

Kandydaci z zagranicznym świadectwem (innym niż dyplom IB/EB)

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji, innym niż IB lub EB, zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:            

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • tłumaczenie na język polski świadectwa jeśli wydane jest w języku innym niż angielski,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • apostille lub legalizacja świadectwa (w zależności w jakim kraju świadectwo zostało wydane),
 • dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tej informacji zaznaczonej  na świadectwie),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.
 • dokument nostryfikacyjny (jeśli wymagany).

Dokument nostryfikacyjny zagranicznego świadectwa, jeśli jest wymagany, powinien zostać dostarczony do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej w terminie składania dokumentów. W szczególnych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na dostarczenie tego dokumentu w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed terminem rozpoczęcia studiów. W takim przypadku kandydat zostanie wpisany na listę studentów dopiero po przedstawieniu tego dokumentu.

Kandydaci z dyplomem IB/EB

Zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci, którzy posiadają dyplom IB lub EB dostarczają:

 • dyplom lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu wraz z jego wynikami (zaświadczenie dotyczy kandydatów zdających maturę w roku aplikowania na studia, dyplom w takim przypadku można dostarczyć w terminie późniejszym – jednak nie później niż przed podjęciem studiów, wtedy też kandydat zostanie wpisany na listę studentów i otrzyma stosowny dokument),
 • dokument tożsamości (do wglądu).

Więcej informacji o składaniu dokumentów zapraszamy na tę stronę www

Niezbędnik kandydata, czyli co trzeba wiedzieć?