Opublikowano: 19.09.2020 19:53

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pw.edu.pl.

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Data publikacji strony internetowej: 1998
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09-2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
 • Niektóre elementy strony mogą nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
 • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
 • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem,
 • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Komunikacji i Promocji PW:

e-mail: agnieszka.kapela@pw.edu.pl

telefon: (22) 234 5111

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

e-mail: wsparcie.son@pw.edu.pl

telefon I: (22) 234 1314

telefon II: 695 910 787

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Politechnika Warszawska, Gmach Główny, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne (od strony pl. Politechniki) znajduje się powyżej otaczającego terenu, możliwe jest dotarcie do niego schodami od strony placu przed budynkiem, nachylonym chodnikiem od strony placu, ul. Noakowskiego lub ul. Nowowiejskiej, obecnie wejście to jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • wejście od strony terenu Politechniki Warszawskiej (od strony ul. Noakowskiego) jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – istnieje możliwość skorzystania z windy umożliwiającej dostanie się na wszystkie kondygnacje w budynku.

Winda pozwala osobom z niepełnosprawnością ruchową na poruszanie się między wszystkimi kondygnacjami w budynku.

Politechnika Warszawska jest dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta, bezpośrednio przy pl. Politechniki znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, a przy ul. Ludwika Waryńskiego stacja metra „Politechnika”.

Wzdłuż przyległych do pl. Politechniki ulic znajdują się publiczne miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe dostępne są również bezpośrednio na terenie Politechniki Warszawskiej.

Miejsca parkingowe na terenie Politechniki Warszawskiej przy Gmachu Głównym zapewniono:

 • wzdłuż ściany budynku znajdującej się od strony ul. Noakowskiego,
 • wzdłuż drogi pomiędzy Gmachem Głównym a Gmachem Chemii.

Łącznie na około 50 miejsc parkingowych zapewniono 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.