Przejdź do treści

Geodezja w ujęciu historycznym to nauka o mierzeniu Ziemi i przedstawianiu jej obrazu na opracowaniach kartograficznych w postaci map. Geodezja współcześnie to wciąż nauka o mierzeniu Ziemi, ale wykorzystaniem wielu technik obserwacyjnych, od geodezji kosmicznej poprzez satelitarną, zobrazowania fotogrametryczne i klasyczne naziemne pomiary geodezyjne. A tego wszystkiego i o wiele więcej można nauczyć się na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Jest to najstarsza akademicka geodezyjna placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce. Rozpoczęła działalność w 1921 r. jako Wydział Mierniczy. Obecną nazwę nosi od 1954 r. 

Wydział stawia w dydaktyce na podejście praktyczne. Wykorzystywane są do tego ośrodki naukowo-szkoleniowe w Grybowie k. Nowego Sącza oraz Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne w Józefosławiu k. Warszawy. To tam prowadzone są ćwiczenia terenowe, prace badawcze i projekty studenckich kół naukowych. Potwierdzeniem jakości kształcenia na wydziale jest międzynarodowa akredytacja AESOP Certificate of Quality . 

Wydział Geodezji i Kartografii był inicjatorem utworzenia Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych i w ramach sieci współpracuje obecnie z 28 jednostkami badawczymi z całego kraju. Jednocześnie cały czas rozwija swoje zaplecze infrastrukturalne, czego efektem jest powstanie w 2023 roku Centrum CENAGIS z zaawansowaną infrastrukturą informatyczną pozwalającą na prowadzenie analiz geoprzestrzennych oraz obliczeń satelitarnych oraz laboratoriami wzorcowania/kalibracji/certyfikacji instrumentów pomiarowych.

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa 

22 234 72 23