Regulaminy, finanse, stypendia i ubezpieczenia

Regulamin studiów

To dokument, który określa organizację studiów, prawa i obowiązki studentów oraz działania osób realizujących proces kształcenia na PW na wszystkich kierunkach, poziomach i profilach studiów.

Regulamin znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej PW

Opłaty za studia

Niektóre formy kształcenia na PW są odpłatne (w całości lub częściowo). Dotyczy to przede wszystkim studiów niestacjonarnych, kierunków prowadzonych w języku angielskim i powtarzania przedmiotów.

Kwestię wysokości opłat określają decyzje Rektora.

W roku akademickim 2023/2024 są to:

 • dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskie – przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024 oraz przyjętych „na starych zasadach” w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej – decyzja nr 118/2023,
 • cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024 – decyzja nr 121/2023

We wcześniejszych latach akademickich:

 • dla obywateli polskich oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przyjętych w roku akademickim 2022/2023 - decyzja nr 113/2022,
 • dla cudzoziemców (przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023) - decyzja nr 112/2022.
 • dla obywateli polskich oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przyjętych w roku akademickim 2021/2022 - decyzja nr 95/2021,
 • dla cudzoziemców (przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022) - decyzja nr 94/2021,
 • dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przyjętych w roku akademickim 2020/2021 - decyzja 123/2020,
 • dla cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021 - decyzja nr 119/2020,
 • dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przyjętych w roku akademickim 2019/2020 - decyzja nr 89/2019,
 • dla przez cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 - decyzja nr 64/2019,
 • dla przez cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 - decyzja nr 143/2018.

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne regulują konkretne akty prawne.

Obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy podjęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później, obowiązuje zarządzenie Rektora nr 9/2021.

Osoby przyjęte na studia przed 1 października 2019 roku obowiązuje uchwała Senatu nr 380/XLVII/2011 (dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców przyjętych na zasadach obowiązujących obywateli polskich) i zarządzenie Rektora nr 34/2008 (dotyczy cudzoziemców).

Stypendia

Studenci Politechniki Warszawskiej mogą się ubiegać o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium Rektora,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę.

Masz pytania i szukasz więcej informacji? Zapytaj w dziekanacie swojego Wydziału.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o programów stypendialnych, wejdź na stronę Biura Kanclerza.

Ubezpieczenia

Studenci PW ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. W roku akademickim 2022/2023 składka wynosi 56 zł. Należy ją uiścić do 30 listopada 2022 roku, a studenci zaczynający kształcenie od semestru letniego – w ciągu 30 dni od rozpoczęcia nauki. Osoby, które wpłacą składkę po tych terminach, zostaną objęte ubezpieczeniem od następnego dnia po opłaceniu składki.

Za ubezpieczenie można zapłacić w kasach Banku Pekao S.A. w Warszawie przy ul. Noakowskiego 18/20 i w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Trzeba zachować dowód wpłaty.

Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne Politechniki Warszawskiej o numerze:

 • 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091 – dotyczy Warszawy,
 • 74 1240 1053 5111 7000 0010 0091 – dotyczy Płocka.

Za zgodą Dziekana wpłaty mogą być przyjmowane na Wydziale.

Szczegóły znajdziesz w informacji Kanclerza.