Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoły Doktorskie

Information for English speaking candidates

General rules for foreigners

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy 2021/2022 jest dostępny pod linkiem

Wykazy zagadnień badawczych znajdują się w zakładkach poszczególnych Szkół Doktorskich.

Zachęcamy do kontaktu z potencjalnym promotorem przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych w celu szerszego omówienia tematyki badawczej.

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr zimowy 2021/2022

I REJESTRACJA

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać za pośrednictwem systemu IRK: irk.pw.edu.pl w terminie: od 01.07.2021 (godz. 0.00) do 15.08.2021 (godz. 12.00).

 1. Pierwszy krok w systemie IRK - Utwórz konto
 2. Następnie: Moje konto -> Formularze osobowe (należy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzach ‘Podstawowe dane osobowe’, Adres i dane kontaktowe’, ‘Wykształcenie’ oraz ‘Dodatkowe dane osobowe’, w formularzu ‘Zdjęcie’ należy wgrać swoje aktualne zdjęcie (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 3. Następnie: Rekrutacja -> Należy wypełnić wymagane pola i wgrać wymagane dokumenty.

  Uwaga: Przy tworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego należy wgrać zarówno dyplom, jak i suplement do dyplomu, a w przypadku ich braku – analogicznie zaświadczenie o wyniku egzaminu dyplomowego oraz zaświadczenie o wyniku ze studiów,

 4. Po pomyślnym utworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego należy przejść do  sekcji ‘Dokumenty i dalsze kroki’, skąd należy pobrać, wydrukować oraz podpisać: wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, oświadczenie o studiach doktoranckich,
  oświadczenie o zatrudnieniu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i dołączyć je do pozostałych dokumentów rekrutacyjnych składanych w Dziale Obsługi Doktorantów
 5. Po utworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK, należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wys. 150 zł. na indywidualny numer rachunku bankowego widoczny w systemie Moje konto -> Płatności

Uwaga: opłaty są widoczne w systemie IRK dopiero po ich zaksięgowaniu, przez co informacja o dokonaniu opłaty może pojawić się z kilkudniowym opóźnieniem.

Warunkiem złożenia zgłoszenia jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaakceptowanie klauzul dostępnych w systemie IRK.

Dalsze kroki postępowania rekrutacyjnego odbywają się na podstawie opublikowanego na stronie Uczelni harmonogramu.

II SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest zarejestrowanie się w systemie IRK, a następnie złożenie wymienionych poniżej dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej //do pobrania z systemu IRK//
 2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, tymczasowo dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego,       

  W przypadku kandydatów z krajów spoza Unii Europejskiej konieczne jest dostarczenie wraz z dyplomem INDIVIDUAL RECOGNITION STATEMENT wydanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – więcej informacji w pliku ‘General rules for foreigners”.       

 3. Suplement do dyplomu lub zaświadczenie o ocenie ze studiów wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego,
 4. CV,
 5. List motywacyjny,
 6. Wykaz osiągnięć wskazujący na posiadane predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji, prezentacji na konferencjach, informacje o udziale w projektach, działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.),
 7. Kwestionariusz osobowy //do pobrania z systemu IRK//,
 8. Oświadczenie o studiach doktoranckich //do pobrania z systemu IRK//,
 9. Oświadczenie o zatrudnieniu //do pobrania z systemu IRK//,
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych //do pobrania z systemu IRK//.
 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł na indywidualne konto wygenerowane przez system rejestracji internetowej

UWAGA: Rejestracja i opłata rekrutacyjna dotyczą ubiegania się o przyjęcie do danej Szkoły Doktorskiej. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie do kilku Szkół Doktorskich PW, należy osobno dokonać rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Dokumenty należy składać w Dziale Obsługi Doktorantów PW – gmach „Pałacyk”, ul. Koszykowa 80, pokój 4, w później wyznaczonym terminie.

KONTAKT

W przypadku problemów technicznych z systemem rejestracji, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl (Dział Obsługi Doktorantów) oraz Adam.Zamerski@pw.edu.pl, najlepiej załączając print screen napotkanego problemu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Doktorantów PW – dod@pw.edu.pl, tel. 234 6330, 6404, 7041 lub z sekretarzami poszczególnych Szkół Doktorskich: