Szkolenia

Pracownicy mogą skorzystać z oferty Działu ds. Szkoleń. Znajdują się w niej szkolenia cykliczne, tj. szkolenia z zakresu BHP czy pierwszej pomocy, szkolenia bieżące organizowane na podstawie badania potrzeb szkoleniowych oraz szkolenia przygotowywane bezpośrednio na zapotrzebowanie konkretnej jednostki organizacyjnej. Szczegóły są dostępne na stronie Działu ds. Szkoleń.

Politechnika proponuje także udział w szkoleniach w ramach projektu NERW PW i NERW 2 PW. Głównym celem obu projektów jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w obszarze kształcenia, zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy. Szczegółowa oferta jest dostępna na stronie projektów.

Pracownicy dydaktyczni mogą korzystać ze szkoleń z zakresu wsparcia edukacyjnego studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, realizowane w ramach projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. Szkolenia obejmują m.in. takie tematy jak: prowadzenie dostępnych zajęć online dla studentów z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, komunikacja ze studentami z zaburzeniami psychicznymi, pierwsza pomoc, zasady ewakuacji, prowadzenie lektoratów dla osób z niepełnosprawnościami, edukacja włączająca. Na szkolenia poruszające tematykę dostępności i zwiększające świadomość niepełnosprawności zapraszani są cyklicznie również pracownicy administracyjni. Aktualne terminy i tematy szkoleń pojawiają się na bieżąco na stronie Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW.