Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs o Nagrodę Siemensa

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 października 2010 roku pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Regulamin konkursu

                                                                                            § 1

Fundatorem Nagrody Siemensa jest Siemens Sp. z o.o., zwana dalej Fundatorem.

                                                                                            § 2

1. W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

        a. elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,

        b. elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,

        c. automatyka,

        d. transport szynowy,

        e. inżynieria biomedyczna.

2. Ponadto mogą być zgłaszane prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych mających zastosowanie lub wspomagające dziedziny wymienione w p.1 tego paragrafu. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych rozwiązań bieżących są ich walory aplikacyjne.

                                                                                           § 3

W wyniku postępowania konkursowego przyznawane są następujące Nagrody:

1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,-PLN.

2. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i/lub habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000,- PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie nagrody.

                                                                                            § 4

Konkurs o Nagrodę Siemensa rozpisuje się co roku, a Nagrody przyznaje się osobie lub zespołowi wyłonionemu przez jury Konkursu.

                                                                                           § 5

1. Prace złożone w Konkursie ocenia jury w następującym składzie:

 • mgr inż. Zbigniew Bicki, Energy Management and Conservation Agency
 • prof. Jan Iżykowski, Politechnika Wrocławska
 • prof. Andrzej Ziębik, Politechnika Śląska
 • prof. Lech Bukowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • prof. Jan Krysiński, Politechnika Łódzka
 • prof. Jarosław Mikielewicz, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 • mgr Dominika Bettman, Siemens Sp. z o.o. w Polsce
 • prof. Władysław Włosiński, Politechnika Warszawska

2. Przewodniczącym jury jest ex officio Rektor Politechniki Warszawskiej. Przewodniczący powołuje sekretarza jury.

3. Nagrodę Siemensa przewidzianą w Konkursie przyznaje Rektor Politechniki na wniosek jury. Wniosek zostaje uchwalony, jeżeli otrzymał zwykłą większość głosów członków jury biorących udział w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Rektora. Do ważności wyników obrad jury niezbędna jest obecność nie mniej niż połowy członków jury.

4. Od decyzji w sprawie przyznania Nagrody nie przysługuje odwołanie.

                                                                                           § 6

1. Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:

 • wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych w p. 1. § 2, do których na wniosek jury imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej,
 • rady wydziałów szkół wyższych,
 • rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
 • rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk,
 • członkowie jury.

2. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca roku, w którym przyznawana jest Nagroda.

                                                                                           § 7

1. Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dwóch dokumentów: zgłoszenia wniosku oraz samego wniosku wg schematu podanego w załączniku do niniejszego Regulaminu.

2. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku.

3. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.

4. Wnioski składa się w Sekretariacie Jury Konkursu:

        Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej,

        Pl. Politechniki 1, pok. 116, 00-661 Warszawa,

        z dopiskiem Konkurs o Nagrodę Siemensa

        Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem telefonu:

        tel.: 22 234 75 10, tel. kom.: 607 304 101

        e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl

                                                                                           § 8

1. Nagroda wręczana jest osobiście osobom nagrodzonym lub osobom umocowanym do odbioru Nagrody w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wręczenie Nagrody następuje podczas uroczystości w Politechnice Warszawskiej.

                                                                                           § 9

1. Laureaci Konkursu o Nagrodę Siemensa są zobowiązani przyznać koncernowi Siemens, na wniosek Fundatora, prawo pierwszeństwa do korzystania i spożytkowania wyników nagrodzonych prac. Wzajemne prawa i obowiązki stron, w takim przypadku regulują przepisy polskiego prawa autorskiego - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z póz. zm oraz prawa wynalazczego ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej - Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz.1117 z póz. zmianami.

2. Laureaci Konkursu o Nagrodę Siemensa są ponadto zobowiązani wymieniać Fundatora Nagrody w następnych publikacjach nagrodzonych prac.

3. W związku z prawami i zobowiązaniem, o których mowa w p. 1 i 2 tego paragrafu, w dniu wręczania Nagrody laureat otrzyma w Sekretariacie Jury do podpisu stosowne dokumenty, które stanowią załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszego Regulaminu.

4. Laureaci Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz laureaci edycji poprzednich Konkursów o tej samej nazwie nie mogą ubiegać się ponownie o nagrodę tej samej kategorii.

5. Wyniki Konkursu każdorazowo podawane są przez Sekretariat Jury Konkursu do wiadomości publicznej (prasa, radio, inne media).