Znak Politechniki Warszawskiej

HR Excellence in Research

Informacje

Komisja Europejska przyznaje instytucjom wyróżnienie HR Excellence in Research w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R nakierowanej na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych oraz mających przejrzyste procesy rekrutacji.

O przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia mogą ubiegać się instytucje, które wdrażają Strategię, przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca

To dokument opisujący prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. 
Karta dotyczy wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach ich kariery
i obejmuje wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze publicznym i prywatnym, niezależnie od formy zatrudnienia, statusu prawnego ich pracodawcy, organizacji lub instytucji, w której praca jest wykonywana.

Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter relacji pomiędzy naukowcami a pracodawcami sprzyjał badaniom naukowym poprzez przekazywanie, dzielenie się oraz rozpowszechnianie wiedzy i rozwoju technologicznego, a także wspierał rozwój kariery naukowej.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych:

Kodeks opisuje zasady rekrutacji, które przestrzegane przez pracodawców, zagwarantują równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. Obejmuje on ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy przy zatrudnianiu lub rekrutacji naukowców.
Te zasady i wymagania, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów do pracy naukowej. Kodeks stanowi uzupełnienie zasad i wymagań określonych w Europejskiej Karcie Naukowca.

Posiadanie wyróżnienia HR Excellence in Research oznacza:

  • wyróżnienie i prestiż dla jednostki naukowej jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne  z europejskimi standardami warunki przy realizacji działalności naukowej i badawczo rozwojowej (B+R),
  • podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce naukowej, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej respektującej transparentne zasady przy rekrutacji naukowców,
  • premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych KE
    np. Horyzont 2020. W tym programie zapisy dotyczące Karty i Kodeksu zostały zamieszczone w umowie grantowej (grant agreement) zawieranej przez instytucje uczestniczące w projektach i Komisję Europejską. Artykuł 32 tej umowy zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów do podjęcia wszelkich kroków, aby wdrożyć zasady zawarte w Karcie i Kodeksie. W szczególności wymóg ten dotyczy zasad opisujących warunki zatrudnienia naukowców, przejrzystość procesów rekrutacyjnych oraz rozwój kariery naukowej.

 

Euraxess Poland:

https://www.euraxess.pl/pl

Europejska karta Naukowca (informacje):

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (informacje):

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code

Europejska Karta naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych:

https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/karta_i_kodeks_broszura_pl.pdf

Polityka otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji:

https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/otm-r-finaldoc_0.pdf