Znak Politechniki Warszawskiej

Harmonogram

16 stycznia 2018 r.

Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej podpisuje i wysyła deklarację poparcia dla zasad i zaleceń zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

14 maja 2018 r.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt wydaje Decyzję Nr 69/2018 powołującą w Politechnice Warszawskiej Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

14 maja 2018 r.

Rektor Politechniki Warszawskiej powierza nadzór merytorycznego nad pracami Zespołu prof. dr hab. inż. Wojciechowi Wawrzyńskiemu Prorektorowi ds. ogólnych.

15 maja 2018 r.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt powołuje dwudziestu Pełnomocników ds. wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R (link do strony)

6 czerwca 2018 r. – 10 grudnia 2018 r.

Nadzór nad pracami Zespołu ds. wdrożenia sprawuje prof. dr hab. Wojciech Wawrzyński  Prorektor ds. Ogólnych.

31 stycznia 2019 r. 

Rektor PW prof. dr hab. inż. Jan Szmidt akceptuje przygotowaną dokumentację aplikacyjną, w tym Plan Działań oraz Strategię HRS4R.

Październik - listopad 2020

Rektor PW prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba podejmuje działania mające na celu zoptymalizowanie procesu prowadzącego do uzyskania przez Politechnikę Warszawską wyróżnienia HR Excellence in Research. W tym celu powołuje Komitet Sterujący i Grupę Monitorującą.

Szczegółowy harmonogram prac:       

6 czerwca 2018 r. 

Cel spotkania:  

 • przybliżenie założeń planowanego wdrożenia oraz  korzyści płynących z uzyskania wyróżnienia HR Excellence in Research,
 • przedstawienie działań dotychczas zrealizowanych i pozostających do realizacji przy współudziale powołanych Pełnomocników. 

Efekty spotkania:            

 • opracowanie harmonogramu spotkań i przesłanie do akceptacji członkom Zespołu,
 • przeprowadzenie analizy prawodawstwa krajowego i instytucjonalnego pod kątem wdrożenia w Politechnice Warszawskiej wyróżnienia Excellence in Research, zidentyfikowano łącznie ok. 150 aktów prawnych, które zostaną poddane analizie pod kątem zgodności z zasadami Karty i Kodeksu.
 • wstępne opracowanie kwestionariusza ankiety skierowanej do pracowników prowadzących działalność naukową,
 • wyznaczenie terminu przeprowadzenia pilotażu ankiety wśród członków Zespołu i Pełnomocników do dnia  8 czerwca 2018 roku,
 • wyznaczenie terminu przesłania ankiety do pracowników uczelni do dnia 11 czerwca 2018 roku,
 • przygotowanie koncepcji strony www dedykowanej wdrożeniu Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R do dnia 4 lipca 2018 roku,
 • podjęcie inicjatywy zmierzającej do uruchomienia intranetu w celu sprawnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi członkami zaangażowanymi w proces wdrożenia,
 • zainicjowanie prac mających na celu opracowanie materiałów informujących społeczność akademicką o podejmowanych przez Politechnikę Warszawską działaniach wdrożeniowych
 • ustalenie terminów kolejnych spotkań na dzień  8 czerwca 2018 r. i 4 lipca 2018 r.

8 czerwca 2018 r. 

Cel spotkania:

 • przeprowadzenie pilotażu ankiety wśród członków Zespołu ds. wdrożenia,
 • przeprowadzenie pilotażu ankiety wśród Pełnomocników,

Efekty spotkania:

         do dnia 10.06.2018 r.:

 • zgłaszanie uwag i wprowadzanie ewentualnych korekt do kwestionariusza ankiety oraz procesu ankietowego,
 • przygotowanie treści zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu ankietowym,
 • przygotowanie bazy adresów mailowych do wysłania ankiety,
 • ustalenie terminu wysłania ankiety on-line na dzień 11 czwrwca 2018 r.,
 • wyznaczenie terminów monitów przypominającym o wypełnieniu ankiety na dzień: 18 czerwca 2018 r., 25 czerwca 2018 r., 28 czerwca 2018 r.

4 lipca 2018 r.

Cel spotkania:

 • analiza przeprowadzonego procesu ankietowego,
 • wstępna prezentacja wyników badań.

Efekty spotkania:

 • analiza wyników badań w odniesieniu do celu szczegółowego: określenie zgodności zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych z praktykami stosowanymi na Politechnice Warszawskiej w opinii pracowników naukowych uczelni,
 • analiza wyników badań w odniesieniu do celu szczegółowego: określenie zgodności zapisów Europejskiej Karty Naukowca  w obszarze: ogólne zasady i wymagania obowiązujące naukowców z praktykami stosowanymi na PW w opinii pracowników naukowych,
 • analiza wyników badań w odniesieniu do celu szczegółowego: określenie zgodności zapisów Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych: ogólne zasady i wymagania Kodeksu z praktykami stosowanymi na PW w opinii pracowników naukowych uczelni,
 • ustalenie terminów:
  do dnia 30.07.2018 r. przygotowanie i rozesłanie członkom Zespołu ds. wdrożenia ankiety dla doktorantów,
  do dnia 10.08.2018 r. przeprowadzenie pilotażu ankiety, zgłaszanie uwag, korekta ankiety.
  Ustalono termin badania ankietowego doktorantów: 17 września 2018 r. – 22 października 2018 r. oraz terminy monitów na: 24 września 2018 r., 1 października 2018 r., 8 października 2018 r., 15 października 2018 r.
 • ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 12 września 2018 r.

12 września 2018 r. 

Cel spotkania:

 • informacja o przeprowadzonych badaniach ankietowych
 • analiza kryterium: Ogólne zasady i wymagania obowiązujące naukowców

Efekty spotkania:

 • wskazano, że w tym kryterium badaniu zostało poddanych 12 obszarów,
 • dokonano szczegółowej analizy udzielonych odpowiedzi: „zgadzam się”, „raczej się zgadzam”, „trudno powiedzieć”, „raczej się nie zgadzam”, „nie zgadzam się” w odniesieniu do grupy respondentów, wieku i płci,
 • sformułowano wnioski wskazując, że powyżej 80% pozytywnych odpowiedzi dotyczyło takich obszarów jak: wolności badań naukowych; zasady etyczne; odpowiedzialność zawodowa; upowszechnianie; wykorzystywanie wyników; odpowiedzialność; zasady dobrej praktyki
 • w badaniach naukowych; kontynuacja rozwoju zawodowego. Ustalono, że te obszary nie wymagają działań naprawczych
 • sformułowano wniosek o korzystniejszej ocenie realizacji pracy naukowej w porównaniu ze sprawami organizacyjnymi,
 • zaproponowano działania naprawcze w obszarach, w których odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosił mniej niż 60%,
 • ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 8 października 2018 r.

8 października 2018 r.

 • Cel spotkania:
 • analiza kryterium: Ogólne zasady i wymagania obowiązujące pracodawców i grantodawców

Efekty spotkania:

 • wskazano, że w tym kryterium badaniu zostało poddanych 19 obszarów,
 • dokonano szczegółowej analizy udzielonych odpowiedzi: „zgadzam się”, „raczej się zgadzam”, „trudno powiedzieć”, „raczej się nie zgadzam”, „nie zgadzam się” w odniesieniu do grupy respondentów, wieku i płci,
 • sformułowano wnioski i zasygnalizowano, że najwięcej pozytywnych odpowiedzi zgromadziły kryteria finansowania i wynagradzania. Kolejnymi najkorzystniej ocenianymi były: zasada niedyskryminacji, systemy oceny pracowników, wpływ na organy decyzyjne,
 • sformułowano wnioski dotyczące obszarów, w których odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosił mniej niż 80% i zaproponowano działania naprawcze,
 • wyznaczono termin kolejnego spotkania na dzień 22 października 2018 r.

22 października 2018 r.

Cel spotkania:

 • analiza kryterium: Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Efekty spotkania:

 • wskazano, że w tym kryterium badaniu zostało poddanych 9 obszarów,
 • dokonano szczegółowej analizy udzielonych odpowiedzi: „zgadzam się”, „raczej się zgadzam”, „trudno powiedzieć”, „raczej się nie zgadzam”, „nie zgadzam się” w odniesieniu do grupy respondentów, wieku i płci,
 • sformułowano wnioski wskazujące, że w odniesieniu do procesów rekrutacji, badani najkorzystniej ocenili przejrzystość oraz jasne zasady,
 • sformułowano wnioski dotyczące obszarów, w których odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosił mniej niż 60% i zaproponowano działania naprawcze,
 • wyznaczono termin kolejnego spotkania na dzień 5 listopada 2018 r.

5 listopada 2018 r.

Cel spotkania:

 • opracowanie koncepcji przygotowania raportu do KE

Efekty spotkania:

 • sformułowano wnioski rekomendujące promowanie istniejących rozwiązań w uczelni szczególnie w odniesieniu do praw własności intelektualnej, rozwoju pracownika poprzez szeroką ofertę szkoleń, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji,
 • zidentyfikowane tendencje wynikające z badania w odniesieniu do zajmowanego stanowiska, wieku i stażu,
 • sformułowano wniosek, że cechą charakterystyczną odpowiedzi udzielanych przez respondentów w podziale na płeć jest częstsze korzystanie ze zdecydowanych odpowiedzi na skraju skali przez kobiety i częstsze korzystanie ze środka skali przez mężczyzn,
 • sformułowano wnioski potwierdzające, że spośród wszystkich 40 kryteriów najwięcej pozytywnych odpowiedzi zgromadziły standardy PW dotyczące finansowania, wolności badań naukowych, stosowanych zasad etycznych, odpowiedzialności zawodowej oraz braku dyskryminacji,
 • w wyniku przeprowadzonej analizy aktów prawa krajowego i instytucjonalnego sformułowano wnioski uwzględnione  w raporcie oraz zidentyfikowano katalog dobry praktyk wdrożonych w uczelni,
 • ustalono termin kolejnego spotkania na 10 grudnia 2018 r.

10 grudnia 2018 r.

Cel spotkania:

 • analiza zidentyfikowanych luk oraz zaplanowanych działań do strategii HRS4R oraz polityki OTM-R

Efekty spotkania:

 • podsumowanie dotychczas wykonanych działań,
 • ustalenie ostatecznej wersji raportu celem przekazania do Komitetu Sterującego,
 • ustalenie terminu zakończenia konsultacji, wnoszonych uwag i uzupełnień do raportu w terminie do 15 stycznia 2019 r.,
 • ustalenie terminu przesłania do KE Gap Analysis & OTM-R, Action Plan na dzień 1 lutego 2019 r.
 • przesłanie do KE: Gap Analysis (Charter and Code Checklist) & OTM-R, Action Plan za pomocą platformy EURAXESS

październik - listopad 2020

Cel podjętych działań:

 • aktualizacja ilościowa i jakościowa dokumentacji związanej z ubieganiem się przez Politechnikę Warszawską o wyróżnienie  HR Excellence in Research, optymalizacja procesu

Efekty podjętych działań:

 • powołanie Komitetu Sterującego, Grupy Monitorującej oraz Koordynatora ds. wdrożenia w Politechnice Warszawskiej Strategii HRS4R oraz Polityki OTM-R,
 • aktualizacja danych dotyczących profilu uczelni wg stanu na dn. 31 grudnia 2019 r. w zakresie: liczby pracowników naukowych, doktorantów i studentów, funduszy na badania naukowe, informacji o uczelni,
 • aktualizacja terminów realizacji poszczególnych działań w ramach wdrożenia,
 • aktualizacja wskaźników monitorujących proces wdrożenia poszczególnych działań,
 • przygotowanie informacji na stronę internetową Politechniki Warszawskiej dedykowaną wdrażaniu Strategii HRS4R i Polityki OTM-R w wersji polskiej i angielskiej,
 • opracowanie skróconej wersji raportu z przeprowadzonych badań ankietowych.