Znak Politechniki Warszawskiej

HRS4R & OTM-R

Analiza Luk (pdf, 189,55 kB)
Raport z badań (pdf, 5,34 MB)

Proces powołania

W ramach podjętych w okresie od 5 lutego do 27 kwietnia 2018 r. przez władze uczelni inicjatyw zmierzających do wyłonienia Zespołu ds. wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R można wymienić:

  • analizę dokumentacji dotyczącej aspektów merytorycznych procesu wdrożenia w celu właściwego kompetencyjnie doboru członków zespołu,
  • przeprowadzenie spotkań z kierownikami jednostek organizacyjnych uczelni mających na celu  wyłonienie członków Zespołu ds. wdrożenia,
  • zainicjowanie procesu powołania Pełnomocników ds. wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.

Efektem podjętych inicjatyw było powołanie w dniu 14 maja 2018 roku Decyzją Nr 69/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej Zespołu ds. wdrożenia. Powołano również dwudziestu Pełnomocników wywodzących się z różnych jednostek organizacyjnych uczelni, których zadaniem było wsparcie prac Zespołu ds. wdrożenia w przeprowadzeniu badań ankietowych naukowców i doktorantów. Nadzór merytoryczny nad pracami Zespołu został powierzony Prorektorowi ds. ogólnych.

Proces powołania

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, który objął funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej w dniu 1 września 2020 roku, postanowił wzmocnić działania prowadzące do uzyskania przez Politechnikę Warszawską wyróżnienia HR Excellence in Research. W tym celu podjął decyzję opowołaniu Komitetu Sterującego, Grupy Monitorującej oraz Pełnomocnika ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz Polityki OTM-R. Powołanie Komitetu Sterującego zapewni nadzór nad procesami związanymi z wdrożeniem Strategii HRS4R oraz Polityki OTM-R w Politechnice Warszawskiej. Umożliwi wdrażanie działań naprawczych w odniesieniu do rekomendacji Grupy Monitorującej oraz Zespołu ds. wdrożenia w Politechnice Warszawskiej Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, oraz pozwoli skutecznie zarządzać ryzykiem w procesie wdrażania. Powołanie Grupy Monitorującej da zapewnienie prawidłowego monitoringu harmonogramu wdrażania strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, oraz identyfikację potencjalnych ryzyk związanych z procesem wdrażania.  

Grupa Monitorująca będzie odpowiedzialna za analizę czynników mających wpływ na proces wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.