Znak Politechniki Warszawskiej

Trwa nabór technologii do dofinasowania w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0

Celem projektu jest wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy Politechniki Warszawskiej, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni. Wnioski można składać do 29 października 2020 roku do godz. 16.00.

Mikroskop

fot. KFF "Focus"

Zgłaszana technologia powinna być na minimum 4 poziomie TRL (więcej niż pomysł / koncepcja). Prace nad nią nie mogą trwać dłużej niż do 31 maja 2022 roku.

Projekt zakłada wsparcie finansowe komercjalizacji w wysokości do 100 tys. złotych na pracę. Fundusze te zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących np. dodatkowe testy laboratoryjne, dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora czy przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Umowa o finansowanie nie przewiduje kosztów pośrednich i wydziałowych oraz zakupu środków trwałych.

Zgłoszenie powinno się składać z wypełnionych dokumentów: Karty technologii oraz Wniosku.

Dokumenty można złożyć w biurze Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej:

  • osobiście: Budynek Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, IV piętro, pokój 4.19,
  • mailowo: biuro.ibs@pw.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Prace zgłoszone w poprzedniej edycji programu mogą być składane powtórnie.

Wyboru prac, które otrzymają dofinansowanie, dokona Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele funduszy inwestycyjnych oraz przemysłu.

Projekt jest realizowany przez Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej wraz z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.