Opublikowano: 21.06.2021 10:20

Nasz naukowiec laureatem prestiżowego programu

Dr inż. Tomasz Pietrzak z Wydziału Chemicznego otrzymał stypendium START 2021 dla najlepszych polskich badaczy przed trzydziestką.

START to program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wspierający młodych naukowców, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. W tym roku 100 laureatów wybrano spośród 1034 kandydatów.

Dr inż. Tomasz Pietrzak jest absolwentem studiów magisterskich (dyplom z wyróżnieniem, 2014) i doktoranckich (2020) na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Nowe badawcze ścieżki

– Tematyka prowadzonych przeze mnie badań doskonale wpisuje się w prowadzone od lat na Wydziale badania nad aktywacją ditlenu przez związki metaloorganiczne z nieaktywnym redoks centrum metalicznym – opowiada nasz naukowiec. – W moim centrum zainteresowania znajdują się związki alkilonadtlenkowe cynku i magnezu, ich kontrolowana synteza, a następnie badanie budowy oraz reaktywności. Rezultaty prowadzonych prac pozwoliły na odkrycie nowych, dotychczas nierozważanych w literaturze, ścieżek transformacji kompleksów alkilonadtlenkowych prowadzących do związków nadtlenkowych, hydroksylowych lub alkoksylowych metali.

Zagadnienia te mają istotne znaczenie zarówno o charakterze fundamentalnym, jak i praktycznym.

Ikona cytatu

– Kompleksy alkilonadtlenkowe cynku i magnezu wykazują szczególną reaktywność jako katalizatory w procesie asymetrycznej epoksydacji olefin z deficytem elektronów i w przyszłości mogą być wykorzystywane m.in. w trakcie syntezy fine chemicals, tj. związków chemicznych o wysokiej wartości jednostkowej – wyjaśnia dr Pietrzak.

Projekty, publikacje i nagrody

W trakcie studiów doktoranckich nasz naukowiec był kierownikiem projektu NCN Preludium („Nowe spojrzenie na związki nadtlenkowe metali grupy 2 (Mg, Ca)”) oraz stypendystą w projekcie NCN OPUS („Związki Alkoksylowe oraz Alkilonadtlenkowe Metali: Utlenianie versus Protonoliza Modelowych Związków Metaloorganicznych”).

Jest autorem siedmiu publikacji w wysoko rankingowanych, prestiżowych czasopismach o tematyce ogólnochemicznej i specjalistycznej.

Wyniki swoich badań prezentował również w postaci posterów oraz wystąpień ustnych podczas wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencji. Za swoje osiągnięcia naukowe został wyróżniony m.in. stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2020).