Znak Politechniki Warszawskiej

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Co to jest Budżet Partycypacyjny Politechniki Warszawskiej?

Budżet Partycypacyjny Politechniki Warszawskiej to wyodrębniona w danym roku akademickim część budżetu Politechniki Warszawskiej. O jej spożytkowaniu mogą decydować wspólnie studenci, doktoranci oraz pracownicy Politechniki Warszawskiej.

Kto może głosować i zgłaszać projekty w Budżecie Partycypacyjnym PW?

Osobami uprawnionymi do zgłaszania projektów oraz oddawania głosów są wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej.

Co to jest Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego i czym się zajmuje?

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego, w skład którego wchodzą: Prorektor ds. studenckich, Kanclerz, przewodniczący Komisji ds. Mienia i Finansów, kierownik Biura ds. Promocji i Informacji PW, przewodniczący Samorządu Studentów, przewodniczący Rady Doktorantów, nadzoruje realizację Budżetu Partycypacyjnego PW, a w szczególności weryfikuje i ewaluuje BP.

W jaki sposób mogę zgłosić swój pomysł?

Zgłaszanie projektów odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Dostępnego pod adresem: pw.edu.pl/budzetpartycypacyjnyDokumenty wymagane przy zgłaszaniu pomysłu należy wysłać na adres budzet.partycypacyjny@pw.edu.pl.

Czy, żeby zgłosić pomysł, trzeba być studentem, doktorantem lub pracownikiem PW?

Tak.

Ile pomysłów mogę zgłosić?

Osoba uprawniona do zgłaszania projektów może zgłosić jeden lub więcej projektów.

Kto może podpisać się na liście osób popierających projekt?

Lista powinna zawierać co najmniej 10 podpisów osób, z których minimum połowa musi reprezentować jednostkę organizacyjną inną niż ta, do której należy zgłaszający projekt.

Czy mogę zgłosić pomysł dotyczący tylko swojego Wydziału lub jednostki, w której pracuje?

Tak. Projekty mogą ograniczać się do konkretnego Wydziału lub jednostki PW.

Co to znaczy, że pomysł musi być ogólnodostępny?

Zgłoszony projekt powinien mieć wpływ na rozwój uczelni i społeczność akademicką oraz lokalizację i temat, którego dotyczy projekt.

Czy zgłaszający projekt pomysłu może określić wykonawcę zadania?

Można podać przykładowego wykonawcę w kosztorysie. Jednak w przypadku wybrania przez głosujących danego projektu do realizacji, to Politechnika Warszawska w drodze przetargu wybiera wykonawcę zadania.

Czy można wycofać zgłoszony pomysł?

Tak, do końca terminu przyjmowania wniosków.

Gdzie mogę uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza?

W celu uzyskania pomocy przy wypełnianiu formularza należy skontaktować się z Biurem ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej (ul. Polna 50/601-604, tel.: (22) 234 57 33, budzet.partycypacyjny@pw.edu.pl). Można również odwiedzić stoisko informacyjne, które cyklicznie będzie się pojawiało w budynkach kampusu PW. Daty i miejsca, w których będzie można wziąć udział w konsultacjach, będą opublikowane wkrótce.

Czy można zgłaszać pomysły o charakterze ogólnouczelnianym?

Tak.

Czy studenci, doktoranci i pracownicy Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku również mogą zgłaszać swoje projekty?

Tak, Budżet Partycypacyjny PW dotyczy całej Politechniki Warszawskiej.

Czy projekt może być zlokalizowany na terenie znajdującym się przy Politechnice?

Projekty zgłaszane do budżetu partycypacyjnego muszą dotyczyć terenów, do których PW posiada tytuł prawny do dysponowania.

Gdzie mogę uzyskać informacje o aktualnym stanie prawnym terenu?

Takie informacje można uzyskać u Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych (tel.: 22 629 71 89).

Jakie pomysły mogę zgłosić?

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno inicjatyw o charakterze „twardym”, tj. infrastrukturalnym, jak i „miękkim” np. wydarzenia, warsztaty. Osoby zgłaszające projekty mogą zgłaszać projekty o dowolnej tematyce pod warunkiem, że tematyka ta jest neutralna światopoglądowo i nie narusza powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa finansów publicznych.

Czy pomysły można zgłaszać anonimowo?

Nie. Podanie w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych projektodawcy jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia.

Czy pomysł może zgłosić kilka osób?

Projekt może być zgłaszany przez zespół (grupę osób) pod warunkiem wyznaczenia osoby zgłaszającej projekt.

Czy można odwołać się od wyniku weryfikacji pomysłu?

Tak. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji merytorycznej Biuro ds. Promocji i Informacji PW podaje szczegółowe uzasadnienie wyniku weryfikacji. Osoba zgłaszająca projekt pomysłu ma prawo zwrócić się z wnioskiem o ponowną weryfikację projektu. Komisja ds. Budżetu Partycypacyjnego w terminie 5 dni roboczych podejmuje decyzję o poparciu lub odrzuceniu wniosku projektu.

W jaki sposób mogę zagłosować?

Głosowanie jest przeprowadzane za pośrednictwem systemu informatycznego. Projekty, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji, zostaną umieszczone na liście projektów poddanych pod głosowanie. Odnośnik do strony głosowania każdy ze studentów i pracowników PW otrzyma drogą mailową.

Na ile pomysłów mogę zagłosować?

Można zagłosować na jeden projekt.