Znak Politechniki Warszawskiej

Konsultacje Społeczne wyników projektu Foresight Regionalny dla Szkół Wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”

20 i 21 lutego 2012 roku konsorcjum sześciu szkół wyższych realizujących projekt „Akademickie Mazowsze 2030” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych wyników projektu.

Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od maja 2009 roku realizują projekt foresight „Akademickie Mazowsze 2030”.
 
Jego celem jest dostosowanie kierunków kształcenia, modeli organizacji szkół wyższych oraz modelu absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy przyszłości. Uczelnie wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych, administracji rządowej, pracodawców oraz studentów pracowały nad scenariuszami określającymi przyszłość szkolnictwa wyższego w perspektywie 2030 roku. Określały m.in. czynniki, które w największym stopniu będą wpływać na rozwój szkół wyższych, potrzeby rynku pracy w 2030 roku oraz działania, jakie powinny być podjęte, żeby dostosować ofertę kształcenia do wymogów rynku pracy przyszłości.
 
Efektem tych prac są trzy alternatywne scenariusze opisujące możliwe kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku. Kolejnym etapem projektu są otwarte konsultacje społeczne. - Chcemy poznać opinię grup, dla których wyniki projektu są szczególnie istotne. Zależy nam na jak najliczniejszym udziale pracodawców, przedstawicieli środowiska akademickiego, administracji rządowej, władz samorządowych oraz studentów i licealistów – mówi dr Marek Troszyński, koordynator konsultacji społecznych projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Panele dyskusyjne odbywać się będą w dniach 20 i 21 lutego 2012 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, sala 0/106 A i B, w godzinach 11.00-14.00.
 
Uczestnikom spotkań przedstawione zostaną główne cele projektu i wyniki dotychczasowych prac. Moderat spotkania poprowadzi następnie dyskusję, której celem jest zebranie opinii zainteresowanych stron. Uwagi uwzględnione zostaną w ostatecznych wynikach projektu.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: am2030@pjwstk.edu.pl Potwierdzenie uczestnictwa w konsultacjach przesłane zostanie drogą e-mailową w dniu 16 lutego 2012 r.
 
W ramach wcześniejszych konsultacji społecznych projektu „Akademickie Mazowsze 2030” przeprowadzano m.in. badanie OMNIBUS na temat opinii Polaków w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego w Polsce. Do stałych konsultacji uruchomiono także platformę online dostępną na: www.akademickiemazowsze2030.pl
Raport końcowy przedstawiający wyniki projektu „Akademickie Mazowsze 2030” opublikowany zostanie w maju 2012 roku.

Więcej informacji: www.akademickiemazowsze2030.pl 

Zaproszenie » (pdf, 198,71 kB)
Karta zgłoszenia » (msword, 135,50 kB)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.