Znak Politechniki Warszawskiej

KRASP - Apel do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Apelujemy do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie najwyższego priorytetu rozwojowi szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, które mogą i powinny stać się siłą napędową modernizacji Polski w najbliższych dziesięcioleciach.
 
Składamy deklarację aktywnego włączenia się w procesy wprowadzania zmian na rzecz przyspieszenia rozwoju naszego kraju i wzrostu jego pozycji międzynarodowej.

Załączamy dokumenty Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz Fundacji Rektorów Polskich, zawierające merytoryczne rozwinięcie niniejszego apelu.
 

Dokumenty do apelu (pdf, 6,55 MB)

11 stycznia 2013 roku o godzinie 11:00 w sali 206 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja prasowa, która dotyczyła obecnej sytuacji szkolnictwa wyższego i nauki w naszym kraju.
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz Fundacja Rektorów Polskich zaapelowała o ogłoszenie przez MNiSW wspólnie opracowanego, wieloletniego programu rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, z którego powinny wynikać zmiany ustawowe, w tym te dotyczące finansowania szkół wyższych.
 
W czasie konferencji przedstawione zostały stanowiska środowiska akademickiego dotyczące założeń nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy O zasadach finansowania nauki, przedłożonych do konsultacji przez MNiSW. Część z proponowanych rozwiązań jest godna poparcia, inne wymagają dalszej dyskusji i zmiany, a niektóre powinny zostać odłożone w czasie lub wymagają odstąpienia od zamiaru ich wdrożenia. Wśród wielu propozycji prezentowanych na konferencji prasowej znajdzie się m. in. ta dotycząca ustanawiania uczelni zawodowych i uczelni badawczych w Polsce. Pomimo wielu ogłoszonych postulatów zmian do projektów ww. ustaw nie podejmują one jeszcze kluczowych zagadnień, a w tym m.in. problemu finansowania szkół wyższych.
 
W czasie spotkania poruszone zostały także m. in. problemy związane z Ustawą o zamówieniach publicznych, często uniemożliwiające skuteczne prowadzenie badań naukowych i procesu kształcenia, oraz kwestie związane ze zwalczaniem plagiatów.
 
Uczestnicy konferencji:

  • Prof. Wiesław Banyś – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • Prof. Józef Lubacz – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Fundacji Rektorów Polskich
  • Prof. Waldemar Tłokiński – Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
  • Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Honorowa Przewodnicząca KRASP
  • Prof. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej

http://www.krasp.org.pl