Znak Politechniki Warszawskiej

Ekoinnowacje na Mazowszu – inicjatywa z doświadczeń norweskich

Racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska oraz nowoczesne metody ochrony środowiska są obecnie przedmiotem działań instytucji rządowych i pozarządowych. Światowym liderem jest Unia Europejska.

Aby sprostać wymogom ekorozwoju, obejmującego zarówno poprawę stanu jak też konieczność wymiany wielu dotychczas stosowanych technologii, Polska musi sprawnie wprowadzić wiele innowacyjnych technologii i procedur w gospodarce, w szczególności na szczeblu lokalnym. Wypracowanie metod transferu technologii w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska pozwoli na szybkie zastosowanie opracowanych rozwiązań w praktyce.
 
Program Edukacyjny Ekoinnowacje na Mazowszu jest innowacyjnym przedsięwzięciem informacyjno-szkoleniowym, które powstaje na podstawie doświadczeń i rezultatów Projektu wypracowanie metod transferu technologii w dziedzinie ochrony środowiska w regionie Mazowsza. Projekt był realizowany w latach 2010-2011 ze wsparciem Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt realizowało Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości przy współpracy z norweskim konsorcjum Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim oraz firmy badawczo-rozwojowej Leiv Eiriksson Nyskaping. Koordynatorem merytorycznym i kierownikiem zarówno Projektu, jak i Programu Edukacyjnego Ekoinnowacje na Mazowszu jest Adam Doliński, Główny Specjalista ds. Projektów Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej.
 
W ramach Projektu przeprowadzono warsztaty edukacyjno-szkoleniowe w pięciu subregionach Mazowsza (Radom, Siedlce, Płock, Ciechanów, Ostrołęka) i dwie konferencje w Warszawie, gromadząc w sumie ponad ośmiuset pracowników naukowych, przedstawicieli samorządu, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu. Dyskutowano o odnawialnych źródłach energii, działaniach przeciwpowodziowych, energooszczędności, o gospodarce odpadami i wodno-ściekowej. Ukoronowaniem cyklu spotkań była konferencja podsumowująca działania Projektu, która odbyła się w ubiegłym roku w historycznych Filtrach Warszawskich.
 
Portal internetowy www.ekoinnowacjenamazowszu.pl, zawierający nie tylko aktualności z dziedziny ochrony środowiska i transferu technologii, zestawienie unijnych i krajowych aktów prawnych, ale również forum dyskusyjne, bazy danych instytucji oferujących w regionie usługi i technologie ochrony środowiska, a także oferty gotowych rozwiązań i usług instytucji norweskich. Portal oferuje możliwość skorzystania z e-Warsztatów: platformy e-learningowej, służącej weryfikacji i aktualizacji wiedzy w zakresie wybranych technologii ochrony środowiska i metod ich wdrażania.
 
Istotnym sukcesem jest publikacja Poradnika dobrych praktyk w ochronie środowiska na Mazowszu polskie i norweskie doświadczenia w transferze technologii, którego autorami są wybitni specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i praktycy transferu technologii. Poradnik obejmuje między innymi metody transferu i innowacyjne technologie stosowane w gospodarce wodnej, wodno-ściekowej, ochrony przed powodzią, OZE, a w szczególności kolektorów słonecznych. Poradnik obejmuje także kwestie prawne i praktyczne realizacji lokalnych inwestycji, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz dofinansowania inwestycji w ochronie środowiska ze środków krajowych.
 
Realizacja Projektu nie byłaby możliwa bez współpracy z liczną grupą przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji gospodarczych i społecznych, samorządu oraz szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych. Projekt nawiązał bezpośrednią współpracę z Urzędem Marszałkowskim, uzyskując po pewnym czasie patronat Marszałka Województwa, a także prezydentów trzech mazowieckich miast: Radomia, Płocka i Ostrołęki. O skuteczności działań świadczy liczba zainicjowanych przez Projekt inicjatyw, porozumień, i umów dotyczących transferu technologii i działań proekologicznych na Mazowszu. W sumie zawartych zostało 19 porozumień pomiędzy firmami i pięć porozumień i listów intencyjnych z CTTiRP PW. Ogółem w warsztatach wzięło udział 870 osób, Projekt stworzył również. liczny zespół ponad 50 ekspertów.
 
Kluczowym partnerem w kontynuacji inicjatywy został Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki dotacji Funduszu powstało innowacyjne przedsięwzięcie informacyjno-szkoleniowe, realizowane zgodnie z celami i priorytetami ochrony środowiska na Mazowszu. W ramach Programu Edukacyjnego Ekoinnowacje na Mazowszu podejmowane są równolegle trzy zadania. Prowadzony jest Informacyjny Interaktywny Portal Internetowy, przygotowywana jest rozszerzona edycja Poradnika transferu technologii w dziedzinie ochrony środowiska, specyficznie dopasowanego do potrzeb Mazowsza, jak również w obszarze Portalu prowadzona jest akcja promocji działań proekologicznych, polityki zrównoważonego rozwoju, transferu technologii, zadań priorytetowych WFOŚiGW w Warszawie. Poradnik został wydany w wersji elektronicznej, co daje możliwość skorzystania zeń właściwie nieograniczonej liczbie użytkowników.

Autorami poszczególnych rozdziałów Poradnika są czołowi specjaliści, posiadający wszechstronną wiedzę i doświadczenie w dziedzinach związanych z ochroną środowiska i wpływającymi nań technologiami.

Zakres Poradnika dotyczy szeroko rozumianej tematyki ochrony środowiska, obejmującej wszystkie priorytety dziedzinowe WFOŚiGW w Warszawie. Obecne wydanie zostało poszerzone o zagadnienia nowoczesnych pomp ciepła jako konkurencji dla tradycyjnych technik grzewczych, rekultywację terenów zdegradowanych, wdrażanie „Zielonych dachów” jako efektywny sposób oszczędności wody i retencjonowania wód opadowych.
 
W rezultacie Program Edukacyjny Ekoinnowacje na Mazowszu jest aktualnym, rzeczowym źródłem informacji o najważniejszych przedsięwzięciach ochrony środowiska, który zwiększa świadomość i wiedzę mieszkańców Mazowsza na temat technologii ochrony środowiska, rozważnego korzystania z zasobów środowiska i zasad efektywności energetycznej. Mamy nadzieję, że interaktywność Programu wpłynie na powstanie nowych i utrwalenie istniejących powiązań i relacji sieciowych między uczestnikami procesów ochrony środowiska na Mazowszu.
 
Konrad Kubacki, CTTiRP PW