Znak Politechniki Warszawskiej

Sprzęt wspomagający

Informujemy, iż na Politechnice Warszawskiej istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wspomagającego studiowanie osobom niepełnosprawnym.
 
Aby wypożyczyć sprzęt należy złożyć wypełniony wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności i zaświadczeniem o studiowaniu na PW w Biurze do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Należy zapoznać się także z regulaminem .
 
Obecnie w ofercie znajdują się następujące urządzenia: 4 zestawy FM (Oticon Amigos T20).
 
Ponieważ biuro planuje na bieżąco rozszerzać ofertę wypożyczalni bardzo prosimy studentów niepełnosprawnych o zgłaszanie swoich zapotrzebowań dotyczących sprzętu wspomagającego studiowanie.
 

Regulamin użyczania sprzętu wspomagającego studiowanie osób niepełnosprawnych

 1. Sprzęt wspierający studiowanie osób niepełnosprawnych może być użyczany wyłącznie studentom,  którzy aktualnie realizują I, II lub III stopień studiów na Politechnice Warszawskiej oraz posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 2. Maksymalny okres wypożyczenia sprzętu wynosi 1 semestr.
 3. Warunkiem koniecznym do otrzymania sprzętu jest złożenie wypełnionego wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Po okresie użyczenia,  osoba biorąca sprzęt do użyczania jest zobowiązana do zwrócenia użyczonego sprzętu.
 5. Jeżeli zachodzi konieczność przedłużenia okresu użyczenia urządzenia, należy ponownie złożyć wniosek na kolejny semestr.
 6. Użyczony sprzęt może być używany wyłącznie do realizacji zadań związanych z procesem studiowania.
 7. Osoba biorąca sprzęt do użyczania ponosi  pełną odpowiedzialność materialną za użyczony jej sprzęt 
 8. W przypadku zaginięcia, kradzieży lub uszkodzenia sprzętu biorący do użyczania zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w   Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych.
 9. Uszkodzenia powstałe z winy biorącego do użyczania usuwane będą na jego koszt.
 10. W wypadku osób unikających odpowiedzialności materialnej za utracony lub uszkodzony z ich winy sprzęt, Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę sądową
 11.  Jeśli użyczeniu podlegają  urządzenia osobiste, biorący do użyczania ma obowiązek usunąć wszystkie własne dane  przed oddaniem urządzenia.
 12.  Instalowanie własnego oprogramowania lub zmiana konfiguracji  urządzenia jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody od pracownika Sekcji ds. Niepełnosprawnych,
 13. Osoba biorąca sprzęt do użyczania nie może  go udostępniać osobom trzecim w jakimkolwiek celu.
 14. Osoba biorąca do użyczania sprzęt jest zobowiązania do podpisania potwierdzenia wypożyczenia, dokumentującego nazwę użyczanego urządzenia oraz okres użyczenia, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 15. Podpis na wniosku równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.