Znak Politechniki Warszawskiej

Regulaminy i opłaty

Wysokość opłat za studia w Politechnice Warszawskiej określają odpowiednie przepisy i zarządzenia władz uczelni.

Opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Politechnice Warszawskiej

  
Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

 
Opłaty za kursy dokształcające

  
Opłaty za studia podyplomowe

 
Opłaty wnoszone przez cudzoziemców

  
Opłaty za doktoranckie studia niestacjonarne

     
Umowa o warunkach odpłatności za studia

  
Udzielanie zwolnień z opłat

 
Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

 
Zobacz także: