Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendia dla studentów – sprawdź, o co możesz wnioskować

Dokładny opis programów stypendialnych znaleźć można na stronie Biura Spraw Studenckich

Studenci Politechniki Warszawskiej mogą ubiegać się o różnorodne stypendia. Czekają na Was m.in.: stypendia socjalne, stypendia Rektora za wysokie wyniki w nauce czy osiągniecia w sporcie. Także osoby niepełnosprawne mogę ubiegać się o pomoc materialną. Sprawdźcie, na jakich zasadach przyznawane są środki oraz do kiedy można składać wnioski.

Aby uzyskać pomoc materialną, należy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie swojego wydziału lub w Wydziałowej Komisji Stypendialnej (w zależności od organizacji przyjmowania dokumentów na wydziale). Dokładny opis programów stypendialnych znaleźć można na stronie Biura Spraw Studenckich. Termin składania wniosków mija 16 października 2017.

O jaką pomoc możecie wnioskować?

1. Stypendium socjalne – o stypendium mogą ubiegać studenci, których dochód na jednego członka rodziny wynosi maksymalnie 1050,00 zł (netto). Wnioski należy składać najpóźniej do 16 października. Sprawdź szczegóły. Jeśli nie złożysz wniosku w terminie do 16 października, możesz zrobić to także później, jednak wówczas stypendium będzie wypłacane dopiero od kolejnego miesiąca.

2. Stypendium socjalne zwiększone może otrzymać student, jeżeli spełnia wymagania do stypendium socjalnego oraz jest zakwaterowany:

 • w domu studenckim Politechniki Warszawskiej lub
 • w domu studenckim innej uczelni – pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lub
 • w innym obiekcie - przedstawienie umowy najmu.

Wniosek (z dodatkowymi ww dokumentami) składa się z tymi samymi dokumentami, co zwykłe stypendium socjalne. Więcej informacji.

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, bez względu na dochód w rodzinie studenta. Więcej o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

4. Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce - może otrzymać student, który spełnia łącznie warunki:

 • zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na przynajmniej pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia w systemie tradycyjnym;
 • nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem studiów dla poprzedniego roku studiów;
 • nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, uzyskał w poprzednim roku studiów liczbę punktów zaliczeniowych (ECTS) zgodną z planem studiów;
 • uzyskał w poprzednich dwóch semestrach średnią ocen nie niższą niż 4,00.

Stypendium to może uzyskać też student pierwszego roku studiów I stopnia rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej.

5. Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy wysokie wyniki w sporcie - może otrzymać student, który:

 • zaliczył pierwszy rok studiów,
 • otrzymał rejestrację na następny semestr studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia,
 • w poprzednim roku studiów osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
 • w poprzednim roku studiów posiadał osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

7. Zapomoga - to pomoc finansowa, o którą można się ubiegać dwa razy do roku. Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Szczegóły i wnioski.