Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoły Doktorskie

General rules for foreigners on how to apply to Doctoral Schools

***

21.02.2020 roku o godzinie 19.00 zostanie uruchomiona w systemie USOS rejestracja na przedmioty dla doktorantów ze Szkół Doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich. Rejestracja potrwa do dnia 28.02.2020 roku do godziny 23.59.

Zapisu można dokonać za pośrednictwem systemu USOS

Instrukcja, zawierająca podstawowe informacje na temat korzystania z serwisu USOSWeb dostępna jest do pobrania pod poniższym linkiem

***

W związku z opublikowaniem list rankingowych osób wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin w Szkołach Doktorskich, osoby znajdujące się na liście zobowiązane są do dostarczenia do Działu Obsługi Doktorantów zgody potencjalnego promotora i kierownika jednostki w terminie do 17.02.2020. Dostarczenie podpisanego dokumentu jest warunkiem umieszczenia na liście osób przyjętych.

Prosimy także o dostarczenie do Działu Obsługi Doktorantów wypełnionego przez potencjalnego promotora załącznika – wykaz czynników niebezpiecznych, potrzebnego do wystawienia skierowania na badania lekarskie.

***

Harmonogram rekrutacji na semestr letni 2019/2020 

 2019/2020 Spring semester admissions schedule

***

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej będą dostępne w zakładkach poszczególnych Szkół

***

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr letni roku akad. 2019/2020

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać za pośrednictwem systemu IRK: irk.pw.edu.pl w terminie od 8.01.2020 (godz. 0.00) do 15.01.2020 (godz. 23.59).

1. Pierwszy krok w systemie IRK - Utwórz konto

2. Następnie: Moje konto -> Formularze osobowe (należy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzach ‘Podstawowe dane osobowe’, Adres i dane kontaktowe’, ‘Wykształcenie’ oraz ‘Dodatkowe dane osobowe’, w formularzu ‘Zdjęcie’ należy wgrać swoje aktualne zdjęcie (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

3. Następnie: Rekrutacja -> Należy wypełnić wymagane pola i wgrać wymagane dokumenty.

Uwaga: Przy tworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego należy wgrać zarówno dyplom, jak
i suplement do dyplomu, a w przypadku ich braku – analogicznie zaświadczenie
o wyniku egzaminu dyplomowego oraz zaświadczenie o wyniku ze studiów,

4. Po pomyślnym utworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego należy przejść do  sekcji ‘Dokumenty i dalsze kroki’, skąd należy pobrać, wydrukować oraz podpisać: wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, oświadczenie o studiach doktoranckich, oświadczenie o zatrudnieniu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i dołączyć je do pozostałych dokumentów rekrutacyjnych składanych w Dziale Obsługi Doktorantów

5. Po utworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK, należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wys. 150 zł. na indywidualny numer rachunku bankowego widoczny
w systemie Moje kontoà Płatności

Dalsze kroki postępowania rekrutacyjnego odbywają się na podstawie opublikowanego na stronie Uczelni. 

***

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (semestr letni 2019/2020) znajduje się w zakładkach poszczególnych Szkół

***

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr letni 2019/2020

 

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest zarejestrowanie się w systemie IRK, a następnie złożenie wymienionych poniżej dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej //do pobrania z systemu IRK//
 2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, tymczasowo dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego,
 3. Suplement do dyplomu lub zaświadczenie o ocenie ze studiów wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego,
 4. CV,
 5. List motywacyjny,
 6. Wykaz osiągnięć wskazujący na posiadane predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji, prezentacji na konferencjach, informacje o udziale w projektach, działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.),
 7. Kwestionariusz osobowy //do pobrania z systemu IRK//,
 8. Oświadczenie o studiach doktoranckich //do pobrania z systemu IRK//,
 9. Oświadczenie o zatrudnieniu //do pobrania z systemu IRK//,
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych //do pobrania z systemu IRK//.
 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł. na indywidualne konto wygenerowane przez system rejestracji internetowej

UWAGA: Rejestracja i opłata rekrutacyjna dotyczą ubiegania się o przyjęcie do danej Szkoły Doktorskiej. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie do innych Szkół Doktorskich PW, należy osobno dokonać rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Dokumenty należy składać w Dziale Obsługi Doktorantów PW – gmach „Pałacyk”, ul. Koszykowa 80, pokój 4, w dniach 08-20.01.2020 w godzinach 9-15.

Kandydaci, którzy do Szkoły Doktorskiej rekrutują się w ramach projektów badawczych, które będą stanowiły źródło finansowania stypendium doktoranckiego, proszeni są o przesłanie takiej informacji na adres anna.poskrobko@pw.edu.pl przed złożeniem dokumentów w Dziale Obsługi Doktorantów.

W przypadku problemów technicznych z systemem rejestracji, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl (Dział Obsługi Doktorantów) oraz 5999@pw.edu.pl (Centrum Informatyzacji), najlepiej załączając print screen napotkanego problemu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Doktorantów PW – dod@pw.edu.pl, tel. 234 6330, 6404 lub z sekretarzami poszczególnych Szkół Doktorskich:

Szkoła Doktorska nr 1 – inż. Ewa Szczygieł szd1@pw.edu.pl, tel. 234 7574

Szkoła Doktorska nr 2 – mgr Monika Wiczuk szkola.doktorska2@pw.edu.pl, tel. 234 8180

Szkoła Doktorska nr 3 – mgr inż. Grzegorz Mańko g.manko@elka.pw.edu.pl, tel. 234 6155

Szkoła Doktorska nr 4 – mgr Justyna Misiejuk justyna.misiejuk@pw.edu.pl, tel. 234 5247