Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska nr 3

Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki fizyczne, matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja

Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni: r.piramidowicz@elka.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

 1. dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny);
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński (Wydział Elektryczny);
 3. dr hab. inż. Łukasz Nogal, prof. uczelni (Wydział Elektryczny);
 4. prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 5. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych);
 6. dr hab. Michał Ziembowski, prof. uczelni (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych);
 7. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych);
 8. prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki (Wydział Mechatroniki);
 9. dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki);
 10. dr hab. Katarzyna Grebieszkow, prof. uczelni (Wydział Fizyki);
 11. dr hab. inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni (Wydział Fizyki);
 12. prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk (Wydział Fizyki);
 13. dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
 14. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
 15. prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
 16. mgr inż. Kamil Grondys (doktorant);
 17. mgr inż. Bartłomiej Hryniewicki (doktorant);
 18. mgr inż. Mikołaj Płachta (doktorant).

Lista kandydatów przyjętych - automatyka, elektronika i elektrotechnika

Lista kandydatów przyjętych - informatyka techniczna i telekomunikacja

Lista kandydatów przyjętych - matematyka

Lista kandydatów przyjętych - nauki fizyczne

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych - automatyka, elektronika i elektrotechnika

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych - informatyka techniczna i telekomunikacja

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych - matematyka

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych - nauki fizyczne 

Uwaga! Listy rankingowe nie są listami przyjętych.

Kandydaci wpisani na listę rankingową, wstępnie zakwalifikowani do danej dyscypliny są zobowiązani do dostarczenia zgody promotora oraz kierownika jednostki organizacyjnej, w której prowadzone będą badania, na druku udostępnionym przez Uczelnię <pobierz druk>. Przez Kierownika jednostki rozumie się Dziekana Wydziału lub Dyrektora Instytutu.

Skan dokumentu należy złożyć za pośrednictwem systemu IRK w terminie od 23 stycznia do 3 lutego 2021r., natomiast oryginał będzie musiał być dostarczony wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi do Działu Obsługi Doktorantów w później wyznaczonym terminie. Złożenie dokumentu jest niezbędne do uzyskania wpisu na listę przyjętych. 

Listy osób przyjętych opublikowane zostaną w dn. 05.02.2021.

Please note! Ranking lists are not the lists of the admitted.

Candidates pre-qualified to the disciplines present on the ranking lists are obliged to submit a consent of the potential supervisor and head of the organisational unit where research will be conducted, on the form provided by the University <form>. The head of an organisational unit may be the Dean of the Faculty or the Director of the Institute.

A scan of the document must be submitted in the IRK system within the period from January 23 to February 3, 2021, whereas the hard copy must be delivered to the PhD Students Office together with other recruitment documents within a later indicated deadline. It is necessary to submit the document in order to be placed on the list of the admitted.

The lists of the admitted will be published on February 5, 2021.

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Rules for interviewing

Zachęcamy do kontaktu z potencjalnym promotorem przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych w celu szerszego omówienia tematyki badawczej.

We encourage you to contact a potential supervisor in order to discuss a research topic of your interest before submitting the recruitment documents.

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (semestr letni 2020/2021)

Pełna oferta zagadnień badawczych dla wszystkich dyscyplin naukowych prowadzonych w ramach Szkoły Doktorskiej nr 3 wraz z opisami oraz informacjami kontaktowymi do potencjalnych promotorów jest dostępna tutaj

The complete list of research topics available within the disciplines of Doctoral School No. 3 as well as their descriptions and potential supervisors’ contact details can be found here

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin