Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska nr 2

Dyscypliny: inżynieria mechaniczna, inżynieria biomedyczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska: m.jakubowska@mchtr.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

 1. dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Produkcji);
 2. dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Produkcji);
 3. prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz (Wydział Elektryczny);
 4. dr hab. inż. Marcin Kołodziej (Wydział Elektryczny);
 5. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 6. dr hab. inz. Cezary Rzymkowski, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 7. dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii);
 8. dr hab. inż. Mariusz Markowski, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii);
 9. dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni (Wydział Zarządzania);
 10. prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska (Wydział Mechatroniki);
 11.  prof. dr hab. inż. Robert Sitnik (Wydział Mechatroniki);
 12. dr hab. inż. Piotr Tulik (Wydział Mechatroniki);
 13. dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
 14. prof. dr inż. Mariusz Pyrz (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
 15. dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
 16. dr hab. inż. Andrzej Ordys, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki);
 17. mgr inż. Kacper Skarżyński (doktorant);
 18. mgr inż. Natalia Wolska (doktorantka).

Lista kandydatów przyjętych - automatyka, elektronika i elektrotechnika

Lista kandydatów przyjętych - inżynieria biomedyczna

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych - automatyka, elektronika i elektrotechnika

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych - inżynieria biomedyczna

Uwaga! Listy rankingowe nie są listami przyjętych.

Kandydaci wpisani na listę rankingową, wstępnie zakwalifikowani do danej dyscypliny są zobowiązani do dostarczenia zgody promotora oraz kierownika jednostki organizacyjnej, w której prowadzone będą badania, na druku udostępnionym przez Uczelnię <pobierz druk>. Przez Kierownika jednostki rozumie się Dziekana Wydziału lub Dyrektora Instytutu.

Skan dokumentu należy złożyć za pośrednictwem systemu IRK w terminie od 23 stycznia do 3 lutego 2021r., natomiast oryginał będzie musiał być dostarczony wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi do Działu Obsługi Doktorantów w później wyznaczonym terminie. Złożenie dokumentu jest niezbędne do uzyskania wpisu na listę przyjętych. 

Listy osób przyjętych opublikowane zostaną w dn. 05.02.2021.

Please note! Ranking lists are not the lists of the admitted.

Candidates pre-qualified to the disciplines present on the ranking lists are obliged to submit a consent of the potential supervisor and head of the organisational unit where research will be conducted, on the form provided by the University <form>. The head of an organisational unit may be the Dean of the Faculty or the Director of the Institute.

A scan of the document must be submitted in the IRK system within the period from January 23 to February 3, 2021, whereas the hard copy must be delivered to the PhD Students Office together with other recruitment documents within a later indicated deadline. It is necessary to submit the document in order to be placed on the list of the admitted.

The lists of the admitted will be published on February 5, 2021.

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Rules for interviewing

Zachęcamy do kontaktu z potencjalnym promotorem przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych w celu szerszego omówienia tematyki badawczej.

We encourage you to contact a potential supervisor in order to discuss a research topic of your interest before submitting the recruitment documents.

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (semestr letni 2020/2021)

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin