Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska nr 1

Dyscypliny: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne

Kierownik: prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska: ejmal@ch.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

 • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (Wydział Chemiczny);
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk (Wydział Chemiczny);
 • dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni (Wydział Chemiczny);
 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii);
 • dr hab. Jolanta Mierzejewska (Wydział Chemiczny);
 • prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (Wydział Fizyki);
 • prof. dr hab. inż. Piotr Magierski (Wydział Fizyki);
 • mgr inż. Grzegorz Łukaszewicz (doktorant);
 • mgr inż. Mikołaj Więckowski (doktorant);
 • mgr inż. Dominik Wołosz (doktorant);
 • mgr inż. Kamil Dydek (doktorant).

Lista kandydatów przyjętych - inżynieria chemiczna

Lista kandydatów przyjętych - inżynieria materiałowa

Lista kandydatów przyjętych - nauki chemiczne

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych - inżynieria chemiczna

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych - inżynieria materiałowa

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych - nauki chemiczne

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych - nauki fizyczne

Uwaga! Listy rankingowe nie są listami przyjętych.

Kandydaci wpisani na listę rankingową, wstępnie zakwalifikowani do danej dyscypliny są zobowiązani do dostarczenia zgody promotora oraz kierownika jednostki organizacyjnej, w której prowadzone będą badania, na druku udostępnionym przez Uczelnię <pobierz druk>. Przez Kierownika jednostki rozumie się Dziekana Wydziału lub Dyrektora Instytutu.

Skan dokumentu należy złożyć za pośrednictwem systemu IRK w terminie od 23 stycznia do 3 lutego 2021r., natomiast oryginał będzie musiał być dostarczony wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi do Działu Obsługi Doktorantów w później wyznaczonym terminie. Złożenie dokumentu jest niezbędne do uzyskania wpisu na listę przyjętych. 

Listy osób przyjętych opublikowane zostaną w dn. 05.02.2021.

Please note! Ranking lists are not the lists of the admitted.

Candidates pre-qualified to the disciplines present on the ranking lists are obliged to submit a consent of the potential supervisor and head of the organisational unit where research will be conducted, on the form provided by the University <form>. The head of an organisational unit may be the Dean of the Faculty or the Director of the Institute.

A scan of the document must be submitted in the IRK system within the period from January 23 to February 3, 2021, whereas the hard copy must be delivered to the PhD Students Office together with other recruitment documents within a later indicated deadline. It is necessary to submit the document in order to be placed on the list of the admitted.

The lists of the admitted will be published on February 5, 2021.

Zachęcamy do kontaktu z potencjalnym promotorem przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych w celu szerszego omówienia tematyki badawczej.

We encourage you to contact a potential supervisor in order to discuss a research topic of your interest before submitting the recruitment documents.

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Rules for interviewing

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (semestr letni 2020/2021)

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin