Znak Politechniki Warszawskiej

Doktorat wdrożeniowy

Politechnika Warszawska uzyskała finansowanie 67 miejsc w ramach IV edycji Doktoratu wdrożeniowego (55 w ramach modułu I oraz 12 w ramach modułu II „Sztuczna inteligencja”). Laureaci zostali powiadomieni drogą elektroniczną.

Kandydaci muszą następnie przejść rekrutację do wybranej Szkoły Doktorskiej oraz złożyć wymagane przez Ministerstwo dokumenty uzupełniające.

Rekrutacja dla laureatów konkursu została uruchomiona w systemie IRK w dn. 09.09.2020 o godz. 10.00 i potrwa do 14.09.2020 do godz. 23.59.

Ścieżka postępowania w systemie https://irk.pw.edu.pl/pl/

 1. Pierwszy krok w systemie IRK - Utwórz konto
 2. Następnie: Moje konto -> Formularze osobowe (należy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzach ‘Podstawowe dane osobowe’, Adres i dane kontaktowe’, ‘Wykształcenie’ oraz ‘Dodatkowe dane osobowe’, w formularzu ‘Zdjęcie’ należy wgrać swoje aktualne zdjęcie (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 3. Następnie: Rekrutacja -> Należy wypełnić wymagane pola i wgrać wymagane dokumenty.
  Uwaga: Przy tworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego należy wgrać zarówno dyplom, jak i suplement do dyplomu, a w przypadku ich braku – analogicznie zaświadczenie o wyniku egzaminu dyplomowego oraz zaświadczenie o wyniku ze studiów,
 4. Po pomyślnym utworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego należy przejść do  sekcji ‘Dokumenty i dalsze kroki’, skąd należy pobrać, wydrukować oraz podpisać: wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, oświadczenie o studiach doktoranckich, oświadczenie o zatrudnieniu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę promotora i dołączyć je do pozostałych dokumentów rekrutacyjnych składanych w Dziale Obsługi Doktorantów

Po utworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK, należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wys. 150 zł. na indywidualny numer rachunku bankowego widoczny
w systemie Moje konto -> Płatności

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji dla laureatów programu Doktorat wdrożeniowy sem. zimowy 2020/2021 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest zarejestrowanie się w systemie IRK, a następnie złożenie wymienionych poniżej dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej //do pobrania z systemu IRK//
 2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, tymczasowo dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego,
 3. Suplement do dyplomu lub zaświadczenie o ocenie ze studiów wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego,
 4. CV,
 5. List motywacyjny,
 6. Wykaz osiągnięć wskazujący na posiadane predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji, prezentacji na konferencjach, informacje o udziale w projektach, działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.),
 7. Kwestionariusz osobowy //do pobrania z systemu IRK//,
 8. Oświadczenie o studiach doktoranckich //do pobrania z systemu IRK//,
 9. Oświadczenie o zatrudnieniu //do pobrania z systemu IRK//,
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych //do pobrania z systemu IRK//.
 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł. na indywidualne konto wygenerowane przez system rejestracji internetowej,
 12. Zgoda promotora //do pobrania z systemu IRK//.

W przypadku pytań dot. dokumentów składanych w systemie proszę o kontakt pod adresem doktorat.wdrozeniowy@pw.edu.pl.

Rekrutacja odbywa się w sposób zdalny, o terminie dostarczenia oryginałów składanych dokumentów poinformujemy w terminie późniejszym.

Uwaga! Osoby, które biorą udział w konkursie na Doktorat wdrożeniowy IV, rejestrują się w systemie IRK dopiero po opublikowaniu wyników konkursu i w terminie wskazanym przez MNiSW.

Politechnika Warszawska zakończyła przyjmowanie aplikacji do programu Doktorat wdrożeniowy na rok 2020. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.  

***

Zasady ogólne

Aby wziąć udział w programie, należy być osobą zatrudnioną na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres trwania programu przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

Poza opiekunem pomocniczym, każdy uczestnik kształcenia w Szkole Doktorskiej musi posiadać promotora z Uczelni. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wcześniejszy kontakt z potencjalnym promotorem i uzgodnienie z nim zagadnienia, które mogłoby być realizowane w ramach programu. To znacząco przyspieszy późniejszy proces rekrutacji do programu.

Osoby, które zostaną przez MNiSW zakwalifikowane do programu, będą musiały wówczas przejść rekrutację do Szkół Doktorskich PW, a po przyjęciu do Szkoły zrealizować 8-semestralny program kształcenia obowiązujący wszystkich uczestników kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Pytania natury organizacyjno-formalnej proszę kierować na adres doktorat.wdrozeniowy@pw.edu.pl, natomiast pytania dot. tematyki realizowanych badań, potencjalnych promotorów itp. proszę kierować do koordynatorów wydziałowych lub Kierowników Szkół Doktorskich.

Koordynatorzy programu na Wydziałach:

Kierownicy Szkół Doktorskich:

Wszystkie informacje dotyczące naboru do programu umieszczane będą w zakładce Doktorat wdrożeniowy (www.pw.edu.pl -> Rekrutacja -> Szkoły Doktorskie -> Doktorat wdrożeniowy)