Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoły Doktorskie

Uwaga! Listy przyjętych w programie "Doktorat wdrożeniowy" są opublikowane w zakładkach poszczególnych Szkół!

Uwaga, w zakładkach poszczególnych Szkół Doktorskich zostały opublikowane listy rankingowe!

Uwaga! Listy rankingowe nie są listami przyjętych. Kandydat wpisany na listę rankingową, wstępnie zakwalifikowany do danej dyscypliny, zostaje wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po wgraniu przez niego do systemu IRK, w terminie do 29.09.2020, pisemnej zgody planowanego promotora o objęciu opieką promotorską wraz ze zgodą Kierownika jednostki, w której prowadzone będą badania oraz praktyka dydaktyczna. 

Zgoda potencjalnego promotora (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,42 kB)

Listy osób przyjętych opublikowane zostaną 1.10.2020.

***

Please note, the ranking lists have been published in the tabs of individual Doctoral Schools!

Please note! The ranking lists of candidates pre-qualified to the disciplines are not the lists of the admitted. In order to be placed on the list of the admitted, candidates must submit written acceptance given by the potential supervisor and head of the organisational unit where research and didactic activities will be performed.

The document should be submitted in the IRK system until September 29, 2020.

Acceptance by the potential supervisor (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,68 kB)

Foreign candidates are reminded to also submit NAWA confirmation of their diplomas until September 29, 2020.

The lists of the admitted will be published on October 1, 2020.

 

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW

semestr zimowy roku ak. 2020/2021

Informujemy, że termin rozmów kwalifikacyjnych do Szkół Doktorskich został wydłużony do dnia 16 września, natomiast publikacja list rankingowych osób wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin nastąpi 17 września br.   

Uwaga, zasady przeprowadzania rozmów znajdują się w zakładkach poszczególnych Szkół

Rekrutacja w systemie IRK krok po kroku

Registration in the IRK system step by step

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać za pośrednictwem systemu IRK (irk.pw.edu.pl) w terminie od 1 sierpnia 2020 r. (godz. 0.00) do 31 sierpnia 2020 r. (godz. 23.59).

>> Pełen harmonogram rekrutacji (Admission Schedule)

1. Pierwszy krok w systemie IRK - Utwórz konto
2. Następnie: Moje konto -> Formularze osobowe (należy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzach Podstawowe dane osobowe, Adres i dane kontaktowe, Wykształcenie oraz Dodatkowe dane osobowe, w formularzu Zdjęcie należy wgrać swoje aktualne zdjęcie (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).
3. Następnie: Rekrutacja -> należy wypełnić wymagane pola i wgrać wymagane dokumenty.
Uwaga: Przy tworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego należy wgrać zarówno dyplom, jak i suplement do dyplomu, a w przypadku ich braku – analogicznie zaświadczenie o wyniku egzaminu dyplomowego oraz zaświadczenie o wyniku ze studiów.
4. Po pomyślnym utworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego należy przejść do sekcji Dokumenty i dalsze kroki, skąd należy pobrać, wydrukować oraz podpisać wymagane dokumenty, a następnie wgrać je do systemu.
5. Po utworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł na indywidualny numer rachunku bankowego widoczny w systemie Moje konto -> Płatności.

Dalsze kroki postępowania rekrutacyjnego odbywają się na podstawie opublikowanego na stronie Uczelni harmonogramu oraz wydawanych w tej sprawie komunikatów.

Zasady rekrutacji do Szkół Doktorskich PW

WUT Doctoral Schools Admission 2020/2021

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest zarejestrowanie się w systemie IRK, a następnie złożenie wymienionych poniżej dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (do pobrania z systemu IRK)
 2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra (tymczasowo dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego).
 3. Suplement do dyplomu lub zaświadczenie o ocenie ze studiów wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego.
 4. CV.
 5. List motywacyjny.
 6. Wykaz osiągnięć wskazujący na posiadane predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji, prezentacji na konferencjach, informacje o udziale w projektach, działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.).
 7. Kwestionariusz osobowy (do pobrania z systemu IRK).
 8. Oświadczenie o studiach doktoranckich (do pobrania z systemu IRK).
 9. Oświadczenie o zatrudnieniu (do pobrania z systemu IRK).
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania z systemu IRK).
 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł na indywidualne konto wygenerowane przez system rejestracji internetowej.

UWAGA: Rejestracja i opłata rekrutacyjna dotyczą ubiegania się o przyjęcie do danej Szkoły Doktorskiej. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie do kilku Szkół Doktorskich PW, należy osobno dokonać rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wszystkie wymagane dokumenty należy wgrać do systemu IRK, oryginały należało będzie dostarczyć w terminie wskazanym później.
W przypadku problemów technicznych z systemem rejestracji, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl (Dział Obsługi Doktorantów) oraz 5999@pw.edu.pl (Centrum Informatyzacji), najlepiej załączając print screen napotkanego problemu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Doktorantów PW – dod@pw.edu.pl, tel. 234 6330 / 6404, lub z sekretarzami poszczególnych Szkół Doktorskich:

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (semestr zimowy 2020/2021) znajduje się w zakładkach poszczególnych Szkół Doktorskich.

Osoby, które biorą udział w konkursie na Doktorat wdrożeniowy IV, rejestrują się w systemie IRK dopiero po opublikowaniu wyników konkursu i w terminie wskazanym przez MNiSW.