Znak Politechniki Warszawskiej

Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania

Organizator
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Adres

ul. Narbutta 85, p. 230
02-524 Warszawa
tel. 22 234 86 96
e-mail: stpod@wz.pw.edu.pl

WWW
www.wz.pw.edu.pl
Kierownik

dr Marek Seretny

Charakterystyka

Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania
Strategic Leadership in Sustainable Management

Celem studiów podyplomowych jest rozwój indywidualnych umiejętności przywódczych oraz umiejętności interpersonalnych w zakresie zarządzania jednostkami organizacyjnymi oraz kompetencjami własnymi i pracowników.

Studia mają charakter międzynarodowy oraz teoretyczno-praktyczny, prowadzone są w języku polskim i angielskim, zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Wydziału Zarządzania, z zagranicznych uczelni partnerskich (Business School - University of Greenwich, Ecole de Management – Paryż) oraz przez praktyków z międzynarodowej korporacji (TNS Global).

Program podzielony został na trzy moduły: Odpowiedzialne zarządzanie, Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialności oraz Rozwój osobisty przywódcy na rzecz odpowiedzialności.

Tematy poruszane w module pierwszym zwracają uwagę, że globalizacja tworzy nowe wzory zachowań konsumpcyjnych, różnicuje style życia, zakreśla nieznane wcześniej normy i formy współczesnego społeczeństwa. Kształtuje nowe możliwości, a jednocześnie sama podlega procesowi kształtowania. Dokonujące się zmiany w sposób naturalny dotyczą ogółu – wszyscy, bowiem jako członkowie globalnego społeczeństwa, jesteśmy obserwatorami, a zarazem uczestnikami i kreatorami cywilizacji konsumpcji.

W treściach nauczania modułu drugiego podkreśla się, że przywództwo, jako kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania bazuje na profesjonalizmie, szlachetnej postawie i charakterze osób odpowiadających za prowadzenie przedsiębiorstwa. Doskonałe rezultaty przedsiębiorstwa w zakresie wyników działalności, relacji z klientami, pracownikami i społeczeństwem są osiągane poprzez przywództwo będące siłą napędową dla polityki i strategii, która jest realizowana poprzez pracowników, partnerstwo i zasoby oraz dobrze opracowane procesy działania. Przywództwo to sztuka podejmowania trudnych decyzji, budowania systemów wartości i rozwiązywania sprzeczności między celami biznesowymi i osobistymi.

Moduł trzeci dotyczy rozwoju osobistego przywódcy. Każda organizacja działająca na dynamicznym, ciągle zmieniającym się rynku poszukuje przywódców, którzy skutecznie stawiliby czoła wyzwaniom nowoczesnej globalnej gospodarki. Dzisiejszy klient, pracownik, partner biznesowy oczekuje innego podejścia. Wybitny przywódca nie dopuszcza utraty z pola widzenia celu, dla którego podjęte zostało działanie. Celu gospodarowania nie postrzega jednak jedynie w kategoriach maksymalizacji zysku, ale w dobrym i rozważnym obchodzeniu się z ludźmi i powierzonymi mu zasobami.

 

Tematyka wykładów, laboratoriów i warsztatów:

 • Odpowiedzialne zarządzanie:
 • Badania rynkowe
 • Gospodarka cyfrowa * (Digital Economy)
 • Marketing realcji * (Relationship Marketing)
 • Nowoczesne podejście w naukach o organizacji i zarządzaniu
 • Odpowiedzialne zarządzanie finansami
 • Odpowiedzialne zarządzanie produkcją * (Sustainable Production Management)
 • Prawne aspekty zrównoważonego rozwoju * (Legal Aspects of Sustainablity)        
 • Sustainable Events – marketing miejsc i wydarzeń * (Sustainable Events and Place Marketing)
 • Wprowadzenie do kursów audytora zewnętrznego
 • Wspomaganie decyzji dla odpowiedzialnego projektowania i wytwarzania * (Decision support for sustainable design and manufacturing)
 • Zarządzanie innowacjami na rynku międzynarodowym * (International Business and Innovation Management)
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie wiedzą * (Knowledge Management)
 • Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialności:
  • Ekonomia środowiskowa * (Environmental Economics)
  • Koncepcje Sustainability * (Principles of Sustainability)
  • Odpowiedzialny marketing na arenie międzynarodowej * (Sustainable Marketing on International Arena)
  • Przywództwo
  • Strategiczne aspekty odpowiedzialnego zarządzania
 • Rozwój osobisty przywódcy na rzecz odpowiedzialności:
  • Psychologia biznesu
  • Warsztaty kreatywne

* Przewidywane prowadzenie przedmiotu w języku angielskim.

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), posługujący się językiem angielskim umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach anglojęzycznych.
Termin zgłoszeń
do 30 stycznia – edycja rozpoczynająca się od semestru letniego
do 30 września – edycja rozpoczynająca się od semestru zimowego
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 9000 zł. Opłaty można wnosić w dwóch ratach:
- 4500 zł przy zapisach,
- 4500 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich (7-8 zjazdów w semestrze).