Znak Politechniki Warszawskiej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Organizator
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
Adres

ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
tel. 22 621-54-63
zpk@meil.pw.edu.pl

WWW
www.bhp.meil.pw.edu.pl
Kierownik

dr hab. inż. Marek Matyjewski, prof. PW

Charakterystyka

Studia adresowane są do osób pracujących w służbach bhp oraz do osób, zamierzających uzyskać nowe kwalifikacje.

W programie przewidziane są przedmioty: problematyka bezpieczeństwa pracy, probabilistyka, podstawy analizy niezawodności, niezawodność człowieka, biomechanika człowieka, socjologia i psychologia pracy, zagrożenia w środowisku pracy, metody analizy ryzyka zawodowego, metody eksperckie w analizach ryzyka zawodowego, zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, prawo bezpieczeństwa pracy, zadania i metody pracy służb bhp, ergonomiczna ocena stanowiska pracy, ocena zgodności, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, zasady i środki ochrony indywidualnej, zasady ratownictwa medycznego, ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy, metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy, ocena ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, metody badania wypadków przy pracy, katastrofy przemysłowe.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (od czwartku do soboty).

Czas trwania
2 semestry (od października do czerwca).
Zasady naboru
Na studia przyjmowani są absolwenci studiów I i II stopnia. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
Wypełniony formularz wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów należy przesłać do 15 września.
Opłaty
4900 zł (z możliwością rozłożenia na 2 raty).
Dodatkowe informacje

Na zakończenie studiów słuchacz otrzymuje: świadectwo ich ukończenia na Politechnice Warszawskiej oraz zaświadczenie o nabytych kwalifikacjach niezbędnych do prowadzenia działalności na rzecz bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy.
Więcej informacji - www.bhp.meil.pw.edu.pl.