Znak Politechniki Warszawskiej

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych)

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków z Wydziału Architektury

O zakwalifikowaniu na studia decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów kwalifikacyjnych PK.

Punkty kwalifikacyjne oblicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego/dojrzałości, chyba że kandydat posiada uprawnienia do przyznania punktów preferencyjnych. Przy aplikowaniu na niektóre kierunki studiów może zostać uwzględniona średnia ocen z dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.  

W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki/oceny z następujących przedmiotów (nie dotyczy kierunków z Wydziału Architektury):

 • matematyka,
 • przedmiot do wyboru,
 • język obcy.

Jeżeli wynik/ocena dotyczy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym a nie rozszerzonym, to do obliczenia punktów kwalifikacyjnych wynik ten jest mnożony przez 0,5.

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanych w formularzu zgłoszeniowym kierunku studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:

PK = Pmat × Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo

w której:
Pmat  – punkty z matematyki,
Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika,
Pjo – punkty z języka obcego,
Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki,
W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika,
Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Przy różnych zdawanych przedmiotach do wyboru, przy obliczeniach uwzględnia się przedmiot, który da najwyższą wartość PK.
W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 225 punktów kwalifikacyjnych PK.

 

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych na kierunkach z Wydziału Architektury

Dla kandydatów na studia na kierunku Architektura, prowadzonych w języku polskim, przeprowadzona będzie odrębna rekrutacja.

Na studia te zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji przeprowadzonego w trybie zdalnym oraz przesłanej przez kandydata dokumentacji graficznej, prezentującej jego zainteresowania, oraz największą łączną sumę punktów z:

 • sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianego w skali od 0 do 130 punktów, oraz z dokumentacji graficznej, prezentującej zainteresowania kandydata, ocenianych w skali od 0 do 70 punktów, których celem jest zbadanie percepcji przestrzeni u kandydatów, ich inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej,
 • czterech przedmiotów maturalnych:
  • matematyki
  • języka obcego
  • przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka)
  • przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski)

Brak oceny maturalnej z przedmiotu do wyboru z danej grupy powoduje wpisanie oceny za ten przedmiot równej zero. Nie uniemożliwia to jednak przeprowadzenia procesu kwalifikacji.

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK będzie, zgodnie z powyższym, ustalona według formuły:

PK = Psp + Pdg + Pmat × 0,75 + Pjo x 0,25 + Pwyb1 × 0,5 + Pwyb2 × 0,5

w której:
Psp – punkty ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji,
Pdg – punkty za dokumentację graficzną,
Pmat – punkty z matematyki,
Pjo – punkty z języka obcego,
Pwyb1 – punkty z przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej,
Pwyb2 – punkty z przedmiotu do wyboru z grupy drugiej.

Przy różnych zdawanych przedmiotach do wyboru, przy obliczeniach uwzględnia się przedmiot, który da najwyższą wartość PK. 
Jeżeli wynik/ocena dotyczy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym a nie rozszerzonym, to do obliczenia punktów kwalifikacyjnych wynik ten jest mnożony przez 0,5. 
W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 400 punktów kwalifikacyjnych PK.

W roku akademickim 2020/2021 zostały uruchomione na kierunku Architektura jednolite studia magisterskie w formie stacjonarnej. 
Więcej informacji na temat rekrutacji oraz regulaminu sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji oraz dokumentacji graficznej na kierunek Architektura znajduje się na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

Na studia na kierunku Architecture, zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali największą łączną sumę punktów z:

 • wstępnej kwalifikacji polegającej na ocenie wykonania zadania na podany temat oraz
 • wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji na temat rekrutacji na kierunek Architecture znajduje się na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

Zasady ustalania punktów kwalifikacyjnych dla wszystkich kierunków studiów z wyjątkiem kierunku Architecture

Punkty P z każdego z przedmiotów, brane pod uwagę przy kwalifikacji, ustala się w skali od 0 do 100, według następujących zasad:

1. osoby, które zdały egzamin maturalny w roku 2002 albo w latach 2007- 2021:

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, lub
P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,
jeżeli na świadectwie z 2007 roku znajdują się wyniki z obu poziomów, uwzględnia się jedynie ocenę z poziomu rozszerzonego,

2. osoby, które zdały egzamin maturalny w latach 2005 lub 2006: 

P = 0,4 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym + 0,6 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia się jako wynik egzaminu na tym poziomie wartość równą zero,

3. osoby, które zdały egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym lub w klasie dwujęzycznej:

punkty z języka obcego przyjmuje się jako 1,25 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego, ale nie więcej niż 100 punktów; nie bierze się pod uwagę dodatkowych ocen z części egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż język obcy, zdawanych w języku obcym,

4. w przypadku uwzględniania ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu,

5. osobom, które zdały egzamin dojrzałości (świadectwo wystawione przez szkołę) przelicza się na punkty oceny ze świadectwa dojrzałości, a o ile nie ma ocen z określonych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy według reguły:

6-stopniowa skala ocen   4-stopniowa skala ocen  
Ocena Przypisane punkty Ocena Przypisane punkty
Celujący (6) 100 Bardzo dobry (5) 100
Bardzo dobry (5) 85 Dobry (4) 70
Dobry (4) 70 Dopuszczający (3) 30
Dostateczny (3) 50    
Mierny lub dopuszczający (2) 30    

Jeśli na świadectwie są umieszczone osobno oceny z części pisemnej i ustnej, to dla określenia P z danego przedmiotu bierze się średnią arytmetyczną z obu ocen cząstkowych.

6. osoby, które zdały „maturę międzynarodową” IB i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro IB w Genewie – zaokrąglona do wartości całkowitych liczba:

P = (100/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym, lub

P = (60/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie standardowym,

Pjo = 100 za język obcy

7. osoby, które zdały „European Baccalaureate” (EB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro EB w Brukseli:

P = 10 x ocena końcowa z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej,

Pjo = 100 za język obcy

8. osoby, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem oświaty (z wyłączeniem świadectw uzyskanych w Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji, świadectw z ocenami literowymi oraz dokumentów ukończenia szkoły średniej w systemie brytyjskim, irlandzkim, amerykańskim i szwedzkim):

P = 100 razy wynik liczbowy na świadectwie podzielony przez maksymalny możliwy do uzyskania wynik liczbowy w danym systemie edukacji,

Pjo = 100 za język obcy

9. osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły średniej w Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji:

P = wynik egzaminu centralnego z przedmiotu – odpowiednio: CT, Brandos Atestatas, ZNO i EGE,

Pjo = 100 za język obcy

10. osoby posiadające certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej www.pw.edu.pl/Rekrutacja):

Pjo = 100 za język obcy

11. sposób przeliczania ocen dla świadectw z ocenami literowymi oraz z dokumentów uprawniających do podejmowania studiów wyższych w krajach z brytyjskim, irlandzkim, amerykańskim i szwedzkim systemem edukacji, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa kraju w którym wydano świadectwo Przelicznik ocen ze świadectwa na punkty P Dodatkowe informacje
Wielka Brytania i kraje z brytyjskim systemem edukacyjnym A* - 100

Niezbędne jest posiadanie:

 • certyfikatów egzaminów z minimum 3 przedmiotów zdanych na poziomie A2, w tym matematyki i jednego przedmiotu branego pod uwagę przy kwalifikacji na dany kierunek, lub
 • świadectwa BTECS, lub
 • minimum 3 certyfikatów egzaminów na poziomie GCE O Level / Cambridge Overseas School Certificate w tym matematyki i jednego przedmiotu branego pod uwagę przy kwalifikacji na dany kierunek wraz dokumentem potwierdzającym, że te dokumenty zezwalają na ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe w kraju ich wydania.
A - 90
B - 75
C - 60
D - 45
E - 30
Irlandia H1 - 100 Oceny oznaczone odpowiednio O1 do O7 są mnożone przez 0,5
H2 - 89
H3 - 79
H4 - 69
H5 - 59
H6 - 49
H7 - 39
H8 - 0
Stany Zjednoczone Ameryki (A, A+) - 100 Niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły średniej (High School Diploma) i ocen końcowych tej szkoły z uwzględnieniem poziomu. Do ocen na poziomie podstawowym stosuje się mnożnik 0,8, a na poziomie rozszerzonym (Honor, AP) mnożnik 1.  Oceny uzyskane w wyniku testów SAT/ACT/AP mogą być uwzględniane zamiennie za oceny ze świadectwa High School w skali zależnej od testu.
(A-) - 94
(B+) - 87
(B) - 80
(B-) - 75
(C+) - 67
 (C ) - 60
(C-) - 54
(D+) - 46
(D) - 40
(D-) - 30
Szwecja A - 100  
B - 90
C - 75
D - 50
E - 30
F - 0

 

12. w szczególnych przypadkach, nieuwzględnionych w punktach 1 – 10, sposób naliczania punktów P za poszczególne przedmioty, ustala Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji na Studia,

13. punkty przeliczeniowe Pwyb za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika dla odpowiednich zawodów wyszczególnionych w Tabeli 4 ustala się w skali od 0 do 100, wg następującej zasady:

P = wartość liczbowa średniej arytmetycznej ze wszystkich wyników procentowych dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zawartych na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, po zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej.

 

 

Z pominięciem procedury kwalifikacyjnej zostaną przyjęci na studia kandydaci, spełniający warunki określone w § 1 ust. 2 uchwały nr 283/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Warszawskiej w latach 2019-2022 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów (zob. Tabela 5).

Laureatom i finalistom niektórych turniejów i konkursów zostanie przyznana w procedurze kwalifikacyjnej liczba punktów P z odpowiednich przedmiotów równa 100, zgodnie z warunkami określonymi w § 1 ust. 3 uchwały nr 283/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

 • posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lista uznawanych certyfikatów znajduje się tutaj), lub
 • posiadają maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
 • posiadają maturę IB/EB, lub
 • zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym lub w klasie dwujęzycznej, lub
 • uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

 
 

Tabela przedmiotów i współczynników wagowych 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 406,52 kB)

Tabela kierunków studiowania oraz uznawane dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 193,72 kB)

Spis uznawanych certyfikatów znajomości języka angielskiego 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 97,81 kB)