Znak Politechniki Warszawskiej

Znamy wyniki I tury rekrutacji w Warszawie

Sprawdź listy przyjętych i sprawdź, gdzie złożyć dokumenty

Studenci PW przed Gmachem Głównym

Dokumenty należy składać na wydziałach.

Znamy już wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie. Osoby przyjęte mogą składać swoje dokumenty w dni robocze od 12 do 17 lipca 2018 roku w godz. 9.00 - 15.00 w wyznaczonych miejscach. Dodatkowo podczas pierwszej tury składania dokumentów (12 - 17 lipca br.) przed Gmachem Głównym będzie stało stoisko Samorządu Studentów PW, na którym będzie można dowiedzieć się więcej o stypendiach, akademikach i wyjazdach zerowych.

Zapisy na studia stacjonarne I stopnia w PW Filii w Płocku trwają do 13 lipca 2018 r.

Miejsce składania dokumentów>>>

Mapa z rozmieszczeniem wydziałów PW

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
 • dowód osobisty wraz z kserokopią,
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Jeśli nie możesz dostarczyć tych dokumentów osobiście, może to zrobić upoważniona przez Ciebie osoba. Taka osoba musi mieć ze sobą (oprócz Twoich dokumentów, patrz wyżej) wypełniony przez Ciebie formularz pełnomocnictwa. Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez pracowników przyjmujących dokumenty za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu.

Ważne!

 1. Świadectwa maturalne (za wyjątkiem matur IB/EB) uzyskane w szkołach zagranicznych w krajach, z którymi Polska nie ma umów o wzajemnym uznawaniu świadectw maturalnych, są honorowane pod warunkiem ich nostryfikacji przez kuratorium oświaty w Warszawie lub kuratorium odpowiednim dla miejsca zamieszkania kandydata.
 2. W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału dokumentu tożsamości, należy przygotować wcześniej jego potwierdzoną kserokopię tj. poświadczyć ją za zgodność z oryginałem np. przez  szkołę wydającą świadectwo, Urząd Gminy, czynnego radcę prawnego, czynnego adwokata, notariusza lub Biuro ds. Przyjęć na Studia PW.
 3. Dostarczone zdjęcia muszą być takie same jak te, które zostały załączone w formie elektronicznej do formularza zgłoszeniowego.
 4. Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji oraz konieczność poświadczenia odbioru decyzji o przyjęciu na studia, dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową.
 5. O statusie kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy kurierem, ponosi kandydat.

Pełnomocnictwo 2018/2019

Kandydaci na studia anglojęzyczne, na które obowiązuje częściowa odpłatność, składają oświadczenie (dostępne w miejscu składania dokumentów) o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem oświaty zobowiązani są do złożenia, dodatkowo, następujących dokumentów (nie dotyczy posiadaczy dyplomu IB/EB):

 • oryginał i kserokopia świadectwa uzyskanego poza polskim systemem oświaty,
 • oryginał i kserokopia dokumentu tożsamości,
 • tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego świadectwa na język polski,
 • 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • apostille lub legalizacja świadectwa (odpowiednio),
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tego zaznaczonego na świadectwie),
 • dokument nostryfikacyjny (jeśli wymagany).
 • oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. Karta Polaka, Karta pobytu – pobyt stały itp.).
    Uwaga! Kandydaci z krajów  z Unii Europejskiej i EFTA dostarczają paszport.

Oprócz dokumentów przedstawionych powyżej, kandydaci zakwalifikowani do podjęcia studiów prowadzonych w języku angielskim, zobowiązani są do dołączenia: 

 • oświadczenie (tylko w przypadku studiów na których obowiązuje dopłata) o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne, oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem (oświadczenie dostępne  w miejscu składania dokumentów),
 • kserokopia certyfikatu językowego (kandydaci zakwalifikowani na podstawie posiadania certyfikatu językowego co najmniej na poziomie B2) - patrz poniżej Certyfikaty znajomości języka angielskiego (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)

Kandydaci na studia w języku angielskim zakwalifikowani na podstawie posiadania certyfikatu językowego co najmniej na poziomie B2, składają kserokopię certyfikatu językowego.

Kandydaci ze świadectwem IB lub EB dostarczają:

 • dyplom wraz z kserokopią/zaświadczenie o zdaniu egzaminu,
 • dokument tożsamości wraz z kserokopią,
 • 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.