Znak Politechniki Warszawskiej

Znamy wyniki I tury rekrutacji

Zobacz listy przyjętych i sprawdź, gdzie złożyć dokumenty

Studenci w Gmachu Głównym PW

fot. Klub Filmowo-Fotograficzny Focus

Znamy już wyniki rekrutacji na studia studia stacjonarne I stopnia w Warszawie. Osoby przyjęte mogą składać swoje dokumenty w dni robocze od 13 do 18 lipca 2017 roku w godz. 9.00 - 15.00.  

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
 • dowód osobisty wraz z kserokopią,
 • 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez przyjmujących dokumenty członków Komisji Rekrutacyjnych za zgodność z oryginałem. W tym celu zakwalifikowani kandydaci muszą okazać także, wraz z kserokopiami, oryginały dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Kandydaci na studia anglojęzyczne, na które obowiązuje częściowa odpłatność, składają oświadczenie (dostępne w miejscu składania dokumentów) o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem oświaty zobowiązani są do złożenia, dodatkowo, następujących dokumentów (nie dotyczy posiadaczy dyplomu IB/EB):

 • tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego świadectwa na język polski,
 • odpowiednio apostille lub legalizacja świadectwa,
 • oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. Karta Polaka, karta stałego pobytu i in.),
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tego zaznaczonego na świadectwie),
 • dokument nostryfikacyjny (w przypadku, gdy jest wymagany).

Kandydaci na studia w języku angielskim zakwalifikowani na podstawie posiadania certyfikatu językowego co najmniej na poziomie B2, składają kserokopię certyfikatu językowego.

Kandydaci ze świadectwem IB lub EB dostarczają:

 • dyplom wraz z kserokopią/zaświadczenie o zdaniu egzaminu,
 • dokument tożsamości wraz z kserokopią,
 • 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Dowiedz się, gdzie składać dokumenty na konkretne wydziały

Zobacz listy przyjętych na poszczególne kierunki i listy rezerwowe