Znak Politechniki Warszawskiej

Zdobądź stypendium pomostowe na studia!

Do 18 sierpnia 2017 roku do godziny 16.00 trwa nabór wniosków o stypendia pomostowe. Na ambitnych i zdolnych maturzystów 2017, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia, w wysokości 500 zł miesięcznie, będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Logo programu „Stypendia Pomostowe”

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2017, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i:

  • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał liczbę punktów zgodną z wymaganiami programu),
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  • mieszka na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców,
  • pochodzi z niezamożnej rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR

lub

  • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

  • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

lub

  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

 

Po I roku studiów stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów przez dalsze lata nauki oraz brać udział w warsztatach i stażach.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

Szczegółowe warunki udziału w Programie określa regulamin wraz z załącznikami, który jest dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Program Stypendiów Pomostowych to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGŻ BNP Paribas, Fundacji mBanku, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program wspiera organizacyjnie Agencja Nieruchomości Rolnych.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.