Znak Politechniki Warszawskiej

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i składanie dokumentów

Wyniki III tury kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia zostały ogłoszone 24 lipca 2017 r. Komunikaty zostały przesłane na indywidualne konta rejestracyjne kandydatów.

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

Zakwalifikowani do przyjęcia na studia kandydaci są zaproszeni do złożenia wymaganych dokumentów. Dokumenty można składać w dni robocze w terminie od 25 do 26 lipca w godz. 900 – 1500.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
 • dowód osobisty wraz z kserokopią,
 • 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Kandydaci na studia anglojęzyczne na które obowiązuje częściowa odpłatność, składają oświadczenie (dostępne w miejscu składania dokumentów) o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem oświaty zobowiązani są do złożenia, dodatkowo, następujących dokumentów (nie dotyczy posiadaczy dyplomu IB/EB):

 • tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego świadectwa na język polski,
 • odpowiednio apostille lub legalizacja świadectwa,
 • oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. Karta Polaka, karta stałego pobytu i in.),
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tego zaznaczonego na świadectwie),
 • dokument nostryfikacyjny (w przypadku, gdy jest wymagany).

Kandydaci na studia w języku angielskim zakwalifikowani na podstawie posiadania certyfikatu językowego co najmniej na poziomie B2, składają kserokopię certyfikatu językowego.

 

Kandydaci ze świadectwem IB lub EB dostarczają:

 • dyplom wraz z kserokopią/zaświadczenie o zdaniu egzaminu,
 • dokument tożsamości wraz z kserokopią,
 • 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez przyjmujących dokumenty członków Komisji Rekrutacyjnych za zgodność z oryginałem. W tym celu zakwalifikowani kandydaci muszą okazać także, wraz z kserokopiami, oryginały dokumentów.

Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Architektury – Gmach Architektury, pokój 20 (parter),

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych – Gmach Elektroniki,

pokój 111: Automatyka i robotyka, Inżynieria biomedyczna, Informatyka,

pokój 112: Elektronika, Telekomunikacja,

pokój 158: Computer Science, Telecommunications

Wydział Elektryczny – pokój 133 (Gmach Główny),

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska – Gmach Inżynierii Środowiska, pokój 124,

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych – Gmach Matematyki i Nauk Informacyjnych, pokój 24 (portiernia),

Wydział Mechatroniki – Gmach Mechatroniki, pokój 118 (sala Rady Wydziału),

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych – Gmach Samochodów i Ciągników, pokój 0.6,

Wydział Transportu – Gmach Nowej Kreślarni, pokój 100,

Wydział Zarządzania – Gmach Nowy Technologiczny, pokój 3 (parter na lewo od wejścia do budynku).

Mapa z rozmieszczeniem wydziałów PW

Na pozostałe Wydziały dokumenty będą przyjmowane w Dużej Auli Gmachu Głównego przy Placu Politechniki 1.