Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoły Doktorskie PW - przedłużono termin składania dokumentów

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych został przedłużony. Kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie www.rekrutacja.pw.edu.pl, ale nie zdążyli złożyć dokumentów do dnia 28 sierpnia 2019 r., mogą je składać do dnia 4 września 2019 r. w Dziale Obsługi Doktorantów w następujących godzinach: poniedziałek, środa, piątek 8.30 – 12.00; wtorek, czwartek 12.00 – 16.00.

Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty wraz z dyplomem ukończenia studiów II stopnia oraz suplementem. W przypadku osób, które obroniły się ale nie otrzymały jeszcze dyplomu dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wystawionego przez Uczelnię (Dział Ewidencji Studentów) wraz z kartą przebiegu studiów wystawioną przez Wydział (w wyjątkowych przypadkach: kopia/wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Egzaminu Dyplomowego oraz karta przebiegu studiów) poświadczone za zgodność z oryginałem.