Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18.08.2020 r.

Osoby umieszczone na listach osób zakwalifikowanych do wpisu na listę kandydatów na studentów w I turze rekrutacji w Warszawie są wzywane jak najszybszego przesłania przez swoje IKR, zakładka „Moje zgłoszenie -> Przysłanie dokumentów i plików” kopii (skanu)swojego świadectwa maturalnego do dnia 20 sierpnia (czwartek) godz. 15:00.

Obowiązek przesłania tej kopii dotyczy wszystkich osób zakwalifikowanych, także tych które wcześniej, z własnej inicjatywy przesyłały skany swoich matur. Nieprzesłanie kopii dokumentu w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z proponowanego miejsca.

Załączenie skanu nie zwalnia jednak z obowiązku okazania, po decyzji Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt w dziekanatach, oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia albo zakwalifikowane na jedną z dalszych opcji ze swojej listy wyboru i znajdują się na listach rezerwowych, a pragną brać udział w kolejnym etapie rekrutacji, powinny to zaznaczyć na indywidualnym koncie kandydata. Bez przekazania tej decyzji, osoby te nie będą już rozpatrywane w dalszych etapach rekrutacji.

Wyniki II tury przyjęć będą ogłoszone w dniu 21 sierpnia (piątek) po godz. 15:00.

Listy zakwalifikowanych i rezerwowe:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Architektury

Wydział Chemiczny

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wydział Elektryczny

Wydział Fizyki

Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Materiałowej

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Wydział Mechatroniki

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Wydział Transportu

Wydział Zarządzania