Znak Politechniki Warszawskiej

Egzaminy przedmiotowe na studia stacjonarne I stopnia

Kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia w języku polskim zdają, po dokonaniu odpowiedniej deklaracji na IKR, egzaminy przedmiotowe w Politechnice Warszawskiej.

Egzaminy odbędą się w dniu 29 czerwca 2017 r. w Małej Auli - sala 237 - w Gmachu Głównym PW (plac Politechniki 1):
 - matematyka, godz. 900, czas trwania 120 min.
 - przedmiot do wyboru (fizyka lub chemia lub w przypadku aplikowania na kierunek Administracja historia lub geografia), godz. 1200, czas trwania 120 min. 
Przedmiotu do wyboru nie zdają kandydaci na kierunek Architektura.

Uwaga! Obowiązek zdawania egzaminu przedmiotowego nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej poza Polską, wydane w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA, którzy w szkole uczyli się języka polskiego i jest to udokumentowane (ocena z języka polskiego na świadectwie maturalnym lub certyfikat  znajomości języka polskiego jako obcego). Takim kandydatom Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może dokonać indywidualnego przeliczenia ocen z tego świadectwa na punkty kwalifikacyjne PK. 
Egzaminu przedmiotowego nie zdają również aplikujący na studia polskojęzyczne posiadacze świadectwa IB lub EB.