Cele i zadania Działu Socjalnego

Dział Socjalny jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Politechniki Warszawskiej powołaną do wykonywania zadań związanych z obsługą socjalną pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin.

Proces obsługi socjalnej pracowników i emerytów Politechniki Warszawskiej obejmuje usługi związane z przyznawaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), organizowaniem kolonii dla dzieci i młodzieży, sprzedażą wczasów i wycieczek do zakładowych obiektów socjalnych w: Grybowie, Sarbinowie, Ubliku i Wildze oraz nadzór nad tymi obiektami.

Działalność socjalna w Politechnice Warszawskiej prowadzona jest na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego zarządzeniem nr 14 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2002r.

Dział Socjalny przygotowuje dla potrzeb pracodawcy i zakładowych organizacji związkowych, a także dla osób ubiegających się o świadczenia socjalne wszelkie informacje, analizy i dokumenty niezbędne w danej sytuacji do załatwienia spraw socjalnych. Przygotowuje również wstępne propozycje podziału środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, projekty regulaminu zakładowego oraz wstępne propozycje w zakresie przyznawania świadczeń osobom uprawnionym.

Działalność socjalna organizowana przez pracodawców w zakładach pracy jest integralną częścią polityki społecznej państwa w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa socjalnego pracowników oraz emerytów i rencistów. Jest regulowana ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, czyli przepisami określającymi ogólne normy prowadzenia tej działalności, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy, źródła finansowania, sposób dokonywania rozliczeń, zasady i warunki przyznawania ulgowych usług i świadczeń osobom uprawnionym.