Transformacja Przemysłowa 4.0

Organizator

Wydział Mechatroniki - Instytut Automatyki i Robotyki

Adres

02-525 Warszawa, ul. Św. Andrzeja Boboli 8,

tel. (22) 234 85 55

WWW

http://iair.mchtr.pw.edu.pl/studia

Kierownik

prof. dr hab. inż. Jan M. Kościelny

Charakterystyka

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz zdobycie przez nich kompetencji dla rozwiązywania problemów przejścia od etapu zautomatyzowanej i zrobotyzowanej konwencjonalnie produkcji, charakteryzującej się liniową strukturą wytwarzania produktów, do etapu cyfryzacji i mechatronizacji produktów i produkcji o rozproszonej strukturze, produkcji zinformatyzowanej i zinternetyzowanej na współczesnym i przewidywanym poziomie rozwoju tych technik. Etap ten nazywany jest Przemysłem 4.0.

Prowadzący Studia mają ambicje przedstawienia słuchaczom uporządkowanej problematyki przyczyn, podstaw i warunków realizacji tej na razie proponowanej zmiany prowadzenia produkcji przemysłowej, a przede wszystkim na pokazanie rzeczywistych przesłanek urealnienia transformacji przemysłowej 4.0 w dającej się przewidzieć przyszłości kilku lub kilkunastu najbliższych lat, w zależności od stopnia za-awansowania rozwoju danego przedsiębiorstwa przemysłowego, bez względu na jego specyfikę pro-duktową i to zarówno na poziomie małych, jak i dużych firm.

Studia są kierowane przede wszystkim do menedżerów firm i ich oddziałów oraz do kierowników i pracowników zespołów projektujących cały cykl życia produktów lub wybranych etapów ich życia. Istotą Przemysłu 4.0 jest bowiem traktowanie produktów w łańcuchu PLM (Product Lifecycle Management), rozpoczynając od podania koncepcji i dokumentacji wirtualnej, drukowania modeli, ich badań symulacyjnych, laboratoryjnych i przemysłowych, decyzji o podjęciu produkcji, wirtualnej dokumentacji produkcyjnej, wytworzenia produktu w wirtualnym środowisku produkcyjnym, sprawdzenia jego poprawności, przejścia z wirtualnego środowiska produkcyjnego do środowiska realnego, opracowania wspomaganej programowo i dokumentowanej komputerowo dokumentacji produkcyjnej i montażowej, logistyki magazynowej, transportowej i sprzedażnej, kontroli poprawności eksploatacji, przestrzegania terminów przeglądów, napraw i remontów, wskazywania miejsca i wykonawcy tych czynności, wreszcie sterowanego recyklingu. Także prowadzenia w całym tym łańcuchu rachunku wytwarzanych wartości dodanych, towarzyszących produktowi od jego powstania aż do skorzystania z jego odpadów.

Studia są wspomagane przez firmy przemysłowe o znaczeniu wykraczającym poza rynek europejski – należą do nich Festo, Grupa Bosch Rexroth, Fanuc, Balluf i Siemens. Wyraża się to w korzystaniu z ich zasobów programowych, sprzętowych i laboratoryjnych oraz z udziału doświadczonych praktyków firmowych w prowadzonych na Studiach zajęciach. W odniesieniu do firmy Siemens istnieje możliwość równoległego uczestniczenia w Siemens Mechatronic Systems Certification Program – łącznie z uzyskaniem certyfikacji na poziomie Mechatronic Systems Professional (najwyższy 3. poziom).

Czas trwania

Dwa semestry
Program studiów obejmuje 9 zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych, 2 opcjonalne wyjazdy studialne oraz pracę końcową. Zajęcia odbywają się w: piątek i sobota w godz. 9–18, niedziele w godz. 8–14, jeden raz w miesiącu, z przerwą na lipiec i sierpień.
Łącznie realizowanych jest 190 godzin zajęć wykładowych, laboratoryjnych, projektowych i wyjazdowych rozszerzonych przez 48 godziny 6-dniowego wyjazdu studialnego (Polska, Niemcy - również w trakcie miesięcy letnich) oraz 12 godzin wyjazdu studialnego na targi Internationale Leitmesse fuer Intelligente Automation und Robotik (Niemcy). Na realizację pracy końcowej przewidzianych jest 40h.

Zasady naboru

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe powinien zarejestrować się na stronie: https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp
Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc na Studiach. Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na Studia podejmuje Kierownik Studiów. Studia są uruchamiane jeżeli zgłosi się co najmniej 15 kandydatów.

Zgłoszenia:
Elżbieta Boniecka, pok. 253
tel. (22) 234 85 55, (22) 849 96 16, kom: 607 920 035
e-mail: iair@mchtr.pw.edu.pl, elzbieta.boniecka@pw.edu.pl

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września. Początek zajęć – październik w roku akademickim danej edycji studiów.

Opłaty

14 800 zł, płatne w dwóch ratach

Dodatkowe informacje

W Studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) na kierunkach technicznych, ekonomicznych lub menedżerskich. Wskazane, ale nie absolutnie obowiązujące, są doświadczenia zawodowe kandydata z zakresu racjonalizacji technicznej lub zarządzania przemysłowymi procesami produkcyjnymi. Kandydatem może być także osoba mająca profesjonalny kontakt z tymi dziedzinami, choć niekoniecznie formalnie wykształcona we wskazanych kierunkach studiów. W tych przypadkach i przypadkach szczególnych o przyjęciu na Studia decyduje Kierownik Studiów po rozmowie z kandydatem.

Zaliczenie Studium - na podstawie egzaminów z przedmiotów wykładowych i zaliczeń z pozostałych przedmiotów oraz oceny pracy końcowej i jej obrony.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Politechnikę Warszawską.