Inżynieria Medyczna

Organizator

Wydział Mechatroniki

Adres

ul. Św. Andrzeja Boboli 8,
02-525 Warszawa,
tel. (22) 234 86 38, 
fax. (22) 849 03 95

Zgłoszenia: Kierownik Studiów Podyplomowych Inżynieria Medyczna – sekretariat Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, gmach Mechatroniki PW, pokój 152

Informacja: Kazimierz Pęczalski
tel. (22) 234 86 38, kom: 723 666 635
e-mail: kazimierz.peczalski@pw.edu.pl

Kierownik

dr inż. Kazimierz Pęczalski

Charakterystyka

Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez Kierownika Studiów Podyplomowych. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się poprzez system IRK: https://irk.pw.edu.pl/. 

Udział w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą wziąć absolwenci studiów II stopnia z dyplomem mgr. inż. w dziedzinach: automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, inżynierii biomedycznej i mechatroniki.

Absolwent, który spełni warunki ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Na podstawie ww. świadectwa można uzyskać potwierdzenie ukończenia programu szkolenia specjalizacyjnego (potwierdzone przez konsultanta krajowego w dziedzinie inżynierii medycznej). 

Dwuletnie studia podyplomowe są prowadzone zgodnie ze standardami akademickimi w trybie semestralnym (cztery semestry). Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem elementów DLearning (nauka na odległość). W każdym semestrze organizowane są cztery dwudniowe (sobota, niedziela) sesje dydaktyczne oraz dwie jednodniowe (sobota) sesje zaliczeniowe (w sumie kształcenie stacjonarne na Politechnice Warszawskiej to 65 godzin stacjonarnych na semestr – 260 dla całych studiów podyplomowych). Ogólny wymiar godzinowy kształcenia stanowi 700 godzin dydaktycznych i 23 tygodnie staży zawodowych w podstawowych jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia.

Kształcenie ma na celu przygotowanie specjalistów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach klinicznych jak np. kardiologia interwencyjna, kardiochirurgia, neurochirurgia a także jako osoby odpowiedzialne za nadzór nad ogólnie pojętą gospodarką aparaturą i sprzętem medycznym w szpitalach, poczynając od dokładności pomiarowej i bezpieczeństwa elektrycznego oraz kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń a także okresów bezpiecznej eksploatacji i uzasadnionych ekonomicznie zakupów.

Czas trwania

4 semestry – 16 zjazdów sobotnio-niedzielnych raz w miesiącu oraz 8 zjazdów zaliczeniowych w sesji egzaminacyjnej.

Zasady naboru

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe składa podanie z wykorzystaniem systemu IRK Politechniki Warszawskiej. Przyjęcie odbywa się na podstawie zasad określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Decyzja o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na Studia Podyplomowe oraz specjalizację Inżynieria Medyczna zostaje podjęta przez Kierownika studiów podyplomowych.

Studia są uruchamiane, jeżeli zgłosi się i zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 kandydatów.

Opłaty

7100 zł za semestr, płatne w czterech ratach (tzn. za każdy semestr)

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy specjalisty Inżyniera Medycznego jest nadawany przez Dyrektora CEM po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego i zdaniu egzaminu specjalizacyjnego w CEM.